KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stock exchange releases

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään tiistaina 27.3.2018 klo 10.00 Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2018.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Yhtiökokous päätti edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvalla hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2018 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Korvaus maksetaan jokaisen vuosipalkkioerän yhteydessä siihen mennessä kertyneessä laajuudessaan. Korvaus, joka kertyy viimeisen vuosipalkkioerän maksamisen jälkeen, suoritetaan viipymättä hallituksen jäsenen toimikauden päätyttyä. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ole Johanssonin, Janina Kugelin, Bertel Langenskiöldin, Ulf Liljedahlin ja Christoph Vitzthumin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ja lisäksi uusiksi hallituksen jäseniksi Per Vegard Nersethin, Anders Nielsenin ja Päivi Rekosen samaksi toimikaudeksi.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2018 päättyvälle vuodelle uudelleen Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Kristina Sandin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Konecranes Abp.

Yhtiön toiminimi suomeksi on Konecranes Oyj ja englanniksi Konecranes Plc.

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialaan kuuluu materiaalinkäsittelylaitteiston ostaminen, myyminen, maahantuonti, maastavienti, suunnittelu, valmistus, korjaaminen, vuokralle antaminen ja leasing sekä konsultti-, tutkimus-, tuotekehittely- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen. Yhtiön toimialaan kuuluu myös harjoittaa tehdashuoltoa ja toimittaa kunnossapitopalveluita. Näihin tarkoituksiin yhtiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä omistaa arvopapereita ja harjoittaa arvopaperikauppaa sekä kiinteistökauppaa. Toimintaa voidaan harjoittaa yhtiössä suoraan, tytär- ja osakkuusyhtiössä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi emoyhtiönä hoitaa konsernin hallintoa, rahoitusta, markkinointia ja muita konsernin yhteisiä toimintoja sekä omistaa immateriaalioikeuksia ja myöntää näihin lisenssejä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kymmenestä (10) varsinaisesta jäsenestä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiö voi valita toimitusjohtajalle sijaisen ja varatoimitusjohtajia.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus kokonaisuudessaan tai toimitusjohtaja.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus siten, että prokuristilla on oikeus edustaa yhtiötä yhdessä toisen prokuristin kanssa.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi (1) tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Hallituksen on toimitettava kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä tai postittamalla kirjallinen kutsu osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle sillä tavalla ja siinä määräajassa kuin kutsussa ilmoitetaan.

Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen vahvistamana päivänä kuudessa (6) kuukaudessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;

2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen mukaisen voiton tai muun vapaan oman pääoman käyttämisestä;

5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten palkkiosta ja heidän matkakustannustensa korvaamisen perusteista;

7. tilintarkastajien palkkion vahvistamisesta;

8. hallituksen jäsenten lukumäärän ja tarvittaessa heidän toimikautensa samoin kuin tarvittaessa tilintarkastajien lukumäärän vahvistamisesta;
valitaan:

9. hallituksen jäsenet;

10. tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdollinen varatilintarkastaja;

käsitellään:

11. muut kutsussa esiin tuodut asiat.

11 § Riitojen ratkaiseminen

Yhtiön, osakkeenomistajien, hallituksen tai sen jäsenen, toimitusjohtajan ja/tai tilintarkastajan väliset riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimies-menettely¬sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely käydään suomeksi tai ruotsiksi, ellei joku osapuolista vaadi välimiesmenettelyn käymistä englanniksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeen-omistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2019 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2019 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2019 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakkeiden osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osake¬säästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästö-ohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 26.3.2023 saakka. Tämä valtuutus on voimassa edellisissä kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeanti¬valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä www.konecranes.com/agm2018 viimeistään 10.4.2018 alkaen.


KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 400 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com