KUTSU KONECRANES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE  2.11.2020 klo 10:00

KUTSU konecranes OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Konecranes Oyj:n (”Konecranes” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 18.12.2020 klo 10.00 EET yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 3.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi sekä Yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja kysymällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C (“Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille”).

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johto eivät osallistu kokoukseen.

Yhtiö julkaisee 11.12.2020 osakkeenomistajilleen etukäteen tallennetun esityksen, jossa hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja finanssijohtaja esittelevät yritysjärjestelyä ja käsittelevät osakkeenomistajien etukäteen lähettämiä kysymyksiä. Esitys ei ole osa Yhtiökokousta.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

  1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo. Mikäli Sirpa Poitsalolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua kokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

  1. Sulautumista koskeva päätös

Johdanto

Konecranes tiedotti 1.10.2020 Konecranesin ja Cargotec Oyj:n (”Cargotec”) liiketoimintojen yhdistämisestä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisella absorptiosulautumisella, jossa kaikki Konecranesin varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä Cargotecille (”Sulautuminen”). Sulautumisen seurauksena Konecranes purkautuu automaattisesti ja lakkaa olemasta erillisenä oikeushenkilönä. Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Cargotecin uusia osakkeita osakeomistustensa mukaisessa suhteessa.

Sulautumisen tarkoituksena on luoda kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja, jonka lukuisat arvokkaat asiakaskeskeiset brändit lujittavat sen asemaa kaikilla sen liiketoiminta-alueilla teollisuudessa, tehtaissa, satamissa, tieliikenteessä ja merirahdin käsittelyssä. Sulautumisen odotetaan luovan arvoa monipuolisesti: maantieteellisesti, tuote- ja palveluvalikoimassa sekä työntekijöiden, asiakkaiden ja osakkeenomistajien näkökulmasta. Yhdistyneen yhtiön odotetaan nojaavan molempien yhtiöiden osaamiseen ja yhdistymisen odotetaan hyödyttävän kaikkia sidosryhmiä. Yhdistynyt yhtiö tavoittelee johtavaa asemaa kestävien materiaalivirtojen alalla toteuttamalla päästöttömiin ratkaisuihin, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen perustuvaa visiotaan sekä maksimoimalla asiakkaidensa laitteiden ja ratkaisujen elinkaariarvoa.

Sulautumisen toteuttamiseksi Konecranesin hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se päättäisi Konecranesin sulautumisesta Cargoteciin absorptiosulautumisella, mikä pitää sisällään päätöksen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 28,3 prosenttia Konecranesin osakkeista ja äänistä, mukaan lukien HC Holding Oy Ab, Solidium Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Holding Manutas Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Security Trading Oy, ovat sitoutuneet osallistumaan Yhtiökokoukseen Yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä ja äänestämään hallituksen Sulautumista koskevan ehdotuksen puolesta.

Sulautumista koskeva päätös

Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat 1.10.2020 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 29.10.2020. Sulautumissuunnitelman mukaan Konecranes sulautuu Cargoteciin absorptiosulautumisella, jossa Konecranesin kaikki varat ja velat siirtyvät Cargotecille ilman selvitysmenettelyä sulautumissuunnitelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Konecranesin hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se päättää Konecranesin sulautumisesta Cargoteciin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy sulautumissuunnitelman.

Cargotec toteuttaa välittömästi ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä osakesplitin, jossa se antaa Cargotecin osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista A-sarjan osaketta kohti annetaan kaksi (2) uutta A-sarjan osaketta ja jokaista B-sarjan osaketta kohti kaksi (2) uutta B-sarjan osaketta. Osakesplitin jälkeen Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 2,0834 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta ja 0,3611 uutta Cargotecin A-sarjan osaketta jokaista omistamaansa Konecranesin osaketta kohti. Jos Konecranesin osakkeenomistajan sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden määräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Cargotecin osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Konecranesin osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Cargotec vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kustannuksista.

Konecranesin tämän kutsun päivämääränä liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella Cargotec antaisi Konecranesin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena (edellä mainitun osakesplitin jälkeen) yhteensä 28 575 453 uutta A-sarjan osaketta ja 164 868 731 uutta B-sarjan osaketta.

Yhtiökokouksessa Sulautumista vastaan äänestäneellä Konecranesin osakkeenomistajalla on Osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukainen oikeus vaatia Yhtiökokouksessa osakkeidensa lunastamista.

  1. Kokouksen päättäminen

B.                  Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu toimitetaan postitse niille osakkeenomistajille, joiden osoite on Yhtiön tiedossa. Sulautumissuunnitelma, päätösehdotukset Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä tämä kutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n internetsivuilla. Muut asiakirjat, jotka on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä, ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 18.11.2020. Nämä asiakirjat ja tämä kutsu lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille. Lisäksi Konecranes laatii Sulautumisesta suomenkielisen esitteen, englanninkielisen käännöksen sekä ruotsinkielisen tiivistelmän esitteestä., jotka julkaistaan ennen Yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 31.12.2020.

C.                  Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee myös äänestää ennakkoon jäljempänä esitetyllä tavalla.

1. Oikeus osallistua

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.12.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 4. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 25.11.2020 klo 12.00 EET. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 15.12.2020 klo 16.00 EET, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.11.2020 klo 12.00 EET – 15.12.2020 klo 16.00 EET välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.konecranes.com/egm2020

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus tai y-tunnus ja osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.konecranes.com/egm2020.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.11.2020 alkaen. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostin kautta Euroclear Finland Oy:lle, tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2020. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 020 427 2087 maanantaista perjantaihin klo 9.00 EET – 16.00 EET välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Luovutettuja henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. COVID-19 pandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan Yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Henrik Hautamäen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan heitä Yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla seuraavalla internetsivulla: www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemallit ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2020 viimeistään 25.11.2020. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai alkuperäisinä kappaleina osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjan toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Myös asiamiehen on äänestettävä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lisätietoa on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2020.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 8.12.2020. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.12.2020 klo 10.00 EET mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja Yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2020.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistaja voi esittää Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää viimeistään 7.12.2020, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja Yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävinä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2020 viimeistään 10.12.2020. Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja finanssijohtaja käsittelevät lisäksi osakkeenomistajien lähettämiä olennaisia kysymyksiä etukäteen tallennetussa esityksessä, joka julkaistaan 11.12.2020.  Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiökokouksen asialistalla ei ole asioita, joihin voi esittää vastaehdotuksia.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2020 viimeistään 18.11.2020. Ohjeet mahdollisiin lunastuspyyntöihin ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2020.

Konecranes Oyj:ssä on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 2.11.2020 yhteensä 79 221 906 ulkona olevaa osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan ja tytäryhtiöiden kautta yhteensä 87 447 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa Yhtiökokouksessa. Kokouksessa ovat edustettuina osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ja joilla on Osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukainen oikeus osallistua kokoukseen. Äänilista hyväksytään Euroclear Finland Oy:n antamien tietojen perusteella.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hyvinkäällä 2.11.2020

KONECRANES OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg,
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050

Tärkeitä tietoja

Tämän kutsun levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, hyväksymistä näitä koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai mitään muita tässä kutsussa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä kutsussa mainittuja suunnitellussa sulautumisessa sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai muita tässä kutsussa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä kutsu ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä kutsua ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jolla tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen, Sulautumisen etuihin tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella,”  “aikoa,” “saattaa,”  “suunnitella,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com