Hallituksen valiokunnat

Vuoden 2017 alussa hallituksen työskentelyä tuki kaksi (2) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. 23.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessaan hallitus päätti perustaa erillisen nimitysvaliokunnan ja erillisen henkilöstövaliokunnan aikaisemman nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tilalle. Näiden lisäksi hallituksella on tarkastusvaliokunta aiemman käytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti 28.3.2019 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia, sekä tunnistamaan potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. 

 

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön taloushallintoa ja tilinpäätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä, joista enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia jäseniä. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkoituksena ei ole laajentaa hallituksen velvollisuuksia siitä, mitä Suomen osakeyhtiölaissa on nimenomaan määrätty. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, ja se on riippuvainen sille annetusta informaatiosta.

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.

Hallituksen tarkastusvaliokunnassa on seuraavat neljä (4) jäsentä:

 • Ulf Liljedahl, puheenjohtaja 28.3.2019 alkaen
 • Ole Johansson, jäsen 28.3.2019 alkaen
 • Per Vegard Nerseth, jäsen 28.3.2019 alkaen
 • Päivi Rekonen, jäsen 28.3.2019 alkaen

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.* Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohdon tehtävistä. Lisäksi kaikilla jäsenillä on tutkinto liiketaloustieteessä ja/tai kansantaloustieteessä.

Vuonna 2018 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ilmenee hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia käsittelevästä taulukosta

 

*3.5.2019 saakka Ole Johanssonin ei katsottu olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

 

Nimitysvaliokunta (28.3.2019 asti)

Nimitysvaliokunta valmistelee Konecranes Oyj:n hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Nimitysvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus nimittää keskuudestaan nimitysvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunta muodostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Nimitysvaliokunta nimetään avustamaan hallitusta sen vastuissa. Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.

Hallituksen nimitysvaliokunnassa oli seuraavat kolme (3) jäsentä:

 • Christoph Vitzthum, puheenjohtaja 27.3.2018 alkaen
 • Ole Johansson, jäsen 27.3.2018 alkaen
 • Ulf Liljedahl, jäsen 27.3.2018 alkaen

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.*

Vuonna 2018 Konecranes-konsernin nimitysvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %.  Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ilmenee hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia käsittelevästä taulukosta

Yhtiökokous päätti 28.3.2019 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia, sekä tunnistamaan potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. 


*3.5.2019 saakka Ole Johanssonin ei katsottu olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

 

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta avustaa ja ohjaa hallitusta täyttämään valvontavastuunsa ja muut tehtävänsä sekä antaa suosituksia esimerkiksi seuraavissa asioissa: ylimmän johdon operatiivinen rakenne ja valinta; osaamisen johtaminen, monimuotoisuus ja osallistaminen sekä ylimmän johdon pysyvyys ja seuraajasuunnittelu; ylimmän johdon taitojen ja osaamisen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu; toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän arviointi ja palkitseminen; palkitsemista koskevat yleiset periaatteet; pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät; henkilöstöhallinto, yritysvastuu, turvallisuusstrategiat ja suoritus. Hallitus nimittää keskuudestaan henkilöstövaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan.

Henkilöstövaliokunnalla on toimivalta tehdä päätöksiä pienemmissä asioissa, jotka kuuluvat sen vastuualueelle ja ovat luonteeltaan hallinnollisia ja/tai liittyvät hallituksen päätöksen toteuttamiseen eivätkä (i) vaadi hallituksen päätöstä lainsäädännön, säännösten tai Konecranes-konsernin sisäisten toimintaperiaatteiden tai toimintatapojen puitteissa tai (ii) muuten valiokunnan mielestä vaadi hallituksen päätöksentekoa. Henkilöstövaliokunta muodostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Henkilöstövaliokunta nimetään avustamaan hallitusta sen vastuissa. Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.

Hallituksen henkilöstövaliokunnassa on seuraavat neljä (4) jäsentä:

 • Bertel Langenskiöld, puheenjohtaja 28.3.2019 alkaen
 • Janina Kugel, jäsen 28.3.2019 alkaen
 • Anders Nielsen, jäsen 28.3.2019 alkaen
 • Christoph Vitzthum, jäsen 28.3.2019 alkaen

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2018 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui 5 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 93 %.  Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ilmenee hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia käsittelevästä taulukosta