Tehtävät

Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella hallitus johtaa ja valvoo yhtiön hallintoa ja toimintaa. Yhtiö soveltaa sitä ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä ”konserniyhtiöt”) koskevaa ulkomaista lainsäädäntöä edellyttäen, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen ei ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa.

Hallituksella on yleinen velvollisuus pyrkiä toimimaan yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti, ja se vastaa toimistaan yhtiön osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja huolellisesti harkiten. Heidän päätöstensä on pohjauduttava riittäviin tietoihin kussakin tapauksessa siten, kuin heidän arvionsa mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta edullisinta.

Hallitus päättää yhtiön liiketoimintastrategiasta, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muun ylimmän johdon nimittämisestä ja erottamisesta, yhtiörakenteesta, yrityskaupoista, yhtiön taloudesta ja investoinneista, konserniyhtiöiden toimintojen, riskienhallinnan ja yhtiön toimien lainmukaisuuden jatkuvasta seurannasta ja tarkastamisesta sekä muista yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista. Hallituksen on jatkuvasti hankittava ajantasaista tietoa asioista ja liiketoimista, joilla on merkittävä strateginen vaikutus yhtiöön. Hallitus nimittää itselleen sihteerin, joka on läsnä kaikissa kokouksissa.

Toimitusjohtaja ja finanssijohtaja raportoivat hallitukselle vuosineljänneksittäin tarjousaktiviteetista, kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta, koko vuoden tulosennusteesta sekä työturvallisuudesta, henkilöstöasioista ja asiakkuuksista. Tärkeimpien kehitystoimien, kuten esimerkiksi suurimpien tietojärjestelmäinvestointien, tuotekehitysprojektien ja yritysostojen tilannetta voivat esitellä hallitukselle niistä suoraan vastuussa olevat henkilöt.