Tehtävät

Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella hallituksella on toimivalta johtaa ja valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Yhtiö pyrkii toimimaan sitä tai sen tytäryhtiöitä (jäljempänä "konserniyhtiöt") koskevan ulkomaisen lainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen ei ole ristiriidassa kotimaisen lainsäädännön kanssa.

Hallituksella on yleinen velvollisuus pyrkiä toimimaan yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti, ja se vastaa toimistaan yhtiön osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenten tulee toimia vilpittömässä mielessä ja huolellisesti harkiten pohjautuen riittäviin tietoihin kussakin tapauksessa siten, mikä on heidän arvionsa mukaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta edullisinta.

Hallitus päättää yhtiön liiketoimintastrategiasta, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muun ylimmän johdon nimittämisestä ja erottamisesta, yhtiörakenteesta, yrityskaupoista, yhtiön taloudesta ja investoinneista. Se myös valvoo ja seuraa konserniyhtiöiden toimintoja, riskienhallintaa ja yhtiön toimien lainmukaisuutta sekä muita yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Hallituksen tulee jatkuvasti hankkia ajantasaista tietoa yhtiöön merkittävästi vaikuttavista asioista ja liiketoimista.

Hallitus nimittää itselleen sihteerin, joka on läsnä kaikissa kokouksissa.