Johdon palkitseminen (johtoryhmä)

Hallitus arvioi ja päättää johtoryhmän jäsenten ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten palkitsemisesta.

 

Palkat

Konecranesin johdon palkkiot vuonna 2017 on esitetty alla olevassa taulukossa. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, luontoisedut ja lyhyen aikavälin kannustimet ovat yhteensä 5 434 014 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi Konecranesin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta osallistuivat MHPS-yritysoston kannustinohjelmaan, josta maksettava palkkio oli 50 prosenttia osallistujan vuosipalkasta, mikäli tietyt kriteerit toteutuivat. MHPS-yritysostokannustin maksettiin kuuden kuukauden kuluttua kaupasta. Tämä kannustin sisältyy lyhyen aikavälin kannustimiin, jotka näkyvät alla olevassa taulukossa.

 

Lyhyen aikavälin kannustimet

Konecranesin johtoryhmän jäsenten vuosikannustimen muuttuva osa perustuu konsernin ja jos mahdollista kyseisen henkilön kohdalla, liiketoiminta-alueen tulokseen ja yksittäiseen suoritukseen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Muuttuvan osan prosenttimäärä perustuu henkilökohtaisiin vastuisiin, ja se on enintään 50–75 prosenttia työntekijän perusvuosipalkasta (tavoitetaso on 2/3 maksimista).

 

Pitkän aikavälin kannustimet

Pitkän aikavälin kannustimista kerrotaan lisäksi kohdassa Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät.

 

Eläkkeet

Konecranesin johtoryhmän suomalaiset jäsenet osallistuvat maksuperusteiseen ryhmäeläkevakuutusjärjestelmään, joka on nostettavissa 60 ikävuodesta lähtien. Eläkeikä määräytyy kuitenkin työntekijäin eläkelain (TyEL) mukaan. Eläkevakuutuksen lisäksi johtoryhmän suomalaisille jäsenille on otettu henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset. Johtoryhmän ulkomaalaisilla jäsenillä on myös maksuperusteinen eläkejärjestelmä, ja heidän vakuutusturvansa on järjestetty paikallisesti.