Palkitsemisen elementit

Palkat

Konecranesin palkat määritellään jokaisen maan paikallisten markkinaolojen pohjalta. Konecranes pyrkii peruspalkan osalta olemaan markkinoiden mediaanitasolla. Palkat vaihtelevat maittain ja joidenkin työntekijäryhmien välillä.

Esimiehet arvioivat työntekijöidensä palkkatason vuosittain Konecranesin palkitsemisfilosofian mukaisesti varmistaen, että mahdolliset palkankorotukset jakautuvat tehokkaasti ja palkitsevat yksittäisiä työntekijöitä heidän suorituksensa ja panoksensa mukaisesti. Hallitus arvioi vuosittain Konecranesin johtoryhmän ja suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten palkkatason.

Konecranesin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten peruspalkka ja luontoisedut perustuvat suoritukseen ja työn vastuutasoon, kokemukseen, taitoihin ja osaamiseen.

 

Kannustimet

Lyhyen aikavälin kannustimet

Kannustinohjelma on osa Konecranesin palkkiorakennetta. Lyhyen aikavälin kannustinten tavoitteena on tukea yrityksen taloudellista tulosta ja työntekijöiden sitoutumista liiketoimintatavoitteisiin puolivuosi- tai vuositasolla vuodesta riippuen. Senior Managementin lisäksi muut kannustinohjelmien osallistujat päätetään paikallisesti, markkinakäytännön mukaisesti.

Kannustimet perustuvat yleensä Konecranesin, liiketoiminta-alueen, liiketoimintayksikön ja/tai pienemmän yksikön taloudelliseen tulokseen sekä työntekijän henkilökohtaiseen suoritukseen ennalta asetettujen tavoitteiden pohjalta. Kannustinkriteerit voivat vaihdella, mutta ne perustuvat yleensä Konecranesin viiteen tärkeimpään suoritusalueeseen, joita ovat turvallisuus, asiakas, henkilöstö, kasvu ja kannattavuus. Tällä hetkellä vähintään 50 prosenttia kaikista työntekijöiden tavoitteista on perustuttava taloudelliseen tulokseen. Johdon (esim. liiketoiminta-alueen tai -yksikön johtajan tai huoltopäälliköiden) vuosikannustimesta 70–100 prosenttia perustuu taloudelliseen tulokseen.

Mahdollisen kannustimen määrään vaikuttavat henkilön asema organisaatiossa ja hänen maantieteellinen sijaintinsa. Varsinainen palkkio lasketaan henkilökohtaisen suorituksen ja taloudellisen tuloksen perusteella. Paikallisten ja globaalien markkinoiden tarpeet ohjaavat kannustinten käyttöä kaikissa toimipaikoissa.

Konecranesin kannustinohjelmat perustuvat aina kirjalliseen dokumentaatioon. Kvalitatiivisten henkilökohtaisten arvioiden sijaan pyritään käyttämään kvantitatiivisia suorituskykykriteerejä aina, kun mahdollista.

Toimitusjohtajan vuosikannustin perustuu yrityksen taloudellisen tuloksen vertailuun sekä hallituksen kyseiselle vuodelle asettamiin odotuksiin. Toimitusjohtajan mahdollinen kannustin voi olla enimmillään 85 prosenttia perusvuosipalkasta.

Konecranesin johtoryhmän jäsenten vuosikannustimen muuttuva osa perustuu konsernin ja jos mahdollista kyseisen henkilön kohdalla, liiketoiminta-alueen tulokseen ja yksittäiseen suoritukseen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Muuttuvan osan prosenttimäärä perustuu henkilökohtaisiin vastuisiin, ja se on enintään 50–75 prosenttia työntekijän perusvuosipalkasta (tavoitetaso on 2/3 maksimista).

Pitkän aikavälin kannustimet

Konecranes-konsernin pitkän aikavälin kannustinohjelmien, kuten osakepalkkio-ohjelmien, tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja avaintyöntekijöiden tavoitteet ja näin kasvattaa yrityksen arvoa, sitouttaa avaintyöntekijät ja palkita heitä tavoitteiden saavuttamisesta.

Vuonna 2017 Konecranesilla oli neljä käynnissä olevaa osakepalkkio-ohjelmaa. Kolmivuotisen säästökauden aikana osallistujat voivat ansaita palkkioita säästökauden alussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Poikkeuksen muodostaa vuoden 2016 osakepalkkio-ohjelma, jossa oli käynnissä olleen Terex-kaupan vuoksi vain yksivuotinen säästökausi ja kahden vuoden omistusjakso. Vuonna 2017 hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan osakepalkkio-ohjelman, jonka säästökausi kestää viisi vuotta.

Jokainen osakepalkkiojakso määrittelee osakkeen enimmäispalkkion. Käytännön syistä osa ansaituista palkkioista maksetaan käteisenä, jotta osallistujat voivat maksaa palkkioista maksettavat verot. Maksettava palkkio perustuu yhtiön suoritukseen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, palkkiota ei makseta.

Konecranesin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyy velvollisuuksia, jotka rajoittavat tiettyjen osakkeiden omistajien palkkiona saatujen osakkeiden myyntiä. Konecranesin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja mukaan lukien ovat velvoitettuja pitämään hallussaan vähintään 50 prosenttia vuosittain osakepalkkio-ohjelman kautta ansaitsemistaan osakkeista, kunnes heidän omistamiensa osakkeiden arvo vastaa heidän vuosipalkkaansa. Vuodesta 2017 alkaen toimitusjohtaja ei voi myydä osakepalkkio-ohjelman mukaisesti palkkiona maksettuja osakkeita, ennen kuin hänen omistamiensa osakkeiden arvo on yhteensä 750 000 euroa.

Vuonna 2012 Konecranes käynnisti henkilöstön osakesäästöohjelman, johon voivat osallistua kaikki työntekijät, johto mukaan lukien, lukuun ottamatta työntekijöitä niissä maissa, joissa ohjelmaa ei voida tarjota oikeudellisista tai hallinnollisista syistä. Osallistujat voivat sijoittaa enintään viisi prosenttia bruttokuukausipalkastaan Konecranesin osakkeisiin, jotka ostetaan kunkin osallistujan puolesta. Jos osakkeet ovat yhä osallistujan omistuksessa noin kolmen vuoden omistusjakson jälkeen, hän saa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohti.

 

 

 

Eläkkeet

Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä kattaa Konecranesin johtoryhmän suomalaiset jäsenet. Johtoryhmään kuuluvat muiden maiden kansalaiset kuuluvat oman maansa eläkejärjestelmään.

Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi Konecranes tarjoaa toimitusjohtajalle maksuperusteisen eläkejärjestelmän. Toimitusjohtajan maksuperusteisen eläkejärjestelmän eläkemaksuksi on määritetty 20 prosenttia hänen vuosipalkastaan pois lukien suoritukseen perustuva palkkio (vuosipalkkio tai pitkän aikavälin kannustinpalkkio).

Konecranesin johtoryhmän suomalaiset jäsenet osallistuvat maksuperusteiseen ryhmäeläkevakuutusjärjestelmään, joka on nostettavissa 60 ikävuodesta lähtien. Eläkeikä määräytyy kuitenkin työntekijäin eläkelain (TyEL) mukaan. Eläkevakuutuksen lisäksi johtoryhmän suomalaisille jäsenille on otettu henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset. Johtoryhmän ulkomaalaisilla jäsenillä on myös maksuperusteinen eläkejärjestelmä, ja heidän vakuutusturvansa on järjestetty paikallisesti.