Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät

Osakepalkkio-ohjelma 2012

Vuoden 2012 alusta Konecranes tarjosi avainhenkilöstölleen uuden pitkän aikavälin suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän. Samanaikaisesti yhtiö luopui uusien optiojärjestelmien käyttöönotosta.

Osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä myötävaikuttamaan yhtiön pitkän tähtäimen menestymiseen ja sitouttaa heitä yhtiön arvon kasvattamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhtiön johdon yhteistä omistajuuden tunnetta.

Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan esityksestä avainhenkilöille allokoitavien osakkeiden lukumäärän. Toimitusjohtajan osalta hallitus päättää asiasta itsenäisesti.

Ansaintajakso 2013–2015

Vuonna 2013 ansaintakriteeri oli tilikausien 2013–2015 kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS). Vuoden 2016 alussa ansaintakriteeri ei toteutunut eikä palkkioita maksettu.

Ansaintajakso 2014–2016

Vuonna 2014 ansaintakriteeri oli tilikausien 2014–2016 kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS). Ansaitut osakkeet maksetaan huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Vuosien 2014–2016 ohjelman tavoitteiden toteutuessa täysimääräisinä toimitusjohtajan enimmäispalkkiomäärä on 48 000 osaketta ja muiden johtoryhmän jäsenten yhteensä 120 000 osaketta (mainitut maksimimäärät ovat bruttolukuja). Johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja, on velvollisuus säilyttää omistuksessaan vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosittain saamistaan osakkeista, kunnes omistettujen yhtiön osakkeiden arvo on vähintään 100 prosenttia henkilökohtaisesta kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää luontoisedut.

 

Osakepalkkio-ohjelma 2015

Vuoden 2015 alusta Konecranes tarjosi avainhenkilöstölleen uuden pitkän aikavälin suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän. Tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, sitouttaa heitä yhtiön arvon kasvattamiseen ja tarjota heille yhtiön osakkeisiin sidottu kilpailukykyinen palkkio-ohjelma. Hallitus päättää kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden enimmäispalkkiomäärän ansaintajaksolla.

Ansaintajakso 2015–2017

Vuoden 2015 ohjelman ansaintakriteeri on tilikausien 2015–2017 kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS) ilman uudelleenjärjestelykuluja. Ansaitut osakkeet maksetaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuosien 2015–2017 ohjelman tavoitteiden toteutuessa täysimääräisinä toimitusjohtajan enimmäispalkkiomäärä on 48 000 osaketta ja muiden johtoryhmän jäsenten yhteensä 120 000 osaketta (mainitut maksimimäärät ovat bruttolukuja).

Johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja, on velvollisuus säilyttää omistuksessaan vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosittain saamistaan osakkeista, kunnes omistettujen yhtiön osakkeiden arvo on vähintään 100 prosenttia henkilökohtaisesta kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää luontoisedut.

 

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016

Konecranes käynnisti kesäkuussa 2016 Konecranes-konsernin avainhenkilöille uuden pitkäjänteisen kannustinohjelman 2016. Ohjelma on jatkoa Konecranes-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmalle. Tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien tavoitteet sekä sitouttaa työntekijöitä MHPS-liiketoiminnan oston integraation suunnittelun aikana sekä kasvattaa yhtiön arvoa. 

Ansaintajakso 2016–2018

Vuoden 2016 ohjelmassa on kaksi kriteeriä: Toinen perustuu vuoden 2016 EBITDAan ja toinen on aikasidonnainen. Ohjelmassa on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2016.

Vuoden 2017 alussa ansaintakriteeri oli saavutettu täysimääräisesti. Puolet palkkioista maksettiin osakkeina ja puolet käteisenä verojen kattamiseksi. Osallistujille siirrettiin elokuun 2017 lopussa kaiken kaikkiaan 334 239 osaketta. Maksettuja osakkeita ei kuitenkaan saa myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa niille määritellyn sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2018.

Johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja, on velvollisuus säilyttää omistuksessaan vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosittain saamistaan osakkeista, kunnes omistettujen yhtiön osakkeiden arvo on vähintään 100 prosenttia henkilökohtaisesta kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää luontoisedut.

 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2017

Konecranes on päättänyt kesäkuussa 2017 uusien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustamisesta konsernin avainhenkilöille ja toimitusjohtajalle. Uudet osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat Osakepalkkiojärjestelmä 2017 konsernin avainhenkilöille, Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017 tietyille konsernin avainhenkilöille ja Osakepalkkiojärjestelmä 2017—2021 toimitusjohtajalle.

Uusien kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja ohjelmiin osallistuvien henkilöiden tavoitteet, sitouttaa osallistujat yhtiöön, palkita heitä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmä 2017

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2017—2019, 2018—2020 ja 2019—2021. Hallitus päättää ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajaksolla 2017—2019 järjestelmä tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiota Konecranes-konsernin tilikausien 2017—2019 kumulatiiviselle oikaistulle osakekohtaiselle tulokselle (EPS) asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut sisältävät määrätyt uudelleenjärjestelykulut, MHPS-kauppaan liittyvät transaktiokulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä muut poikkeukselliset erät, jotka raportoidaan oikaisuerinä. Oikaistu osakekohtainen tulos sisältää voiton Stahl CraneSystemsin myynnistä.

Ansaintajakson 2017—2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 880 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2017—2019 kuuluu noin 260 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet ja Senior Management –tiimin jäsenet. Hallituksella on oikeus pienentää ansaintajakson 2017—2019 perusteella maksettavia palkkioita, jos tietty palkkiokatto saavutetaan.

Toimitusjohtajalla on oikeus myydä Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän 2017—2021 tai Osakepalkkiojärjestelmän 2017 perusteella palkkiona maksettuja osakkeita vasta kun hänen osakeomistuksensa Konecranesissa on yhteensä 750 000 euroa.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat tietyt Konecranesin avainhenkilöt. Sitouttamisjaksojen pituudet ovat 12—36 kuukautta. Palkkion maksaminen edellyttää, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde jatkuu sitouttamisjakson loppuun asti. Koko järjestelmän perusteella jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2017—2021

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi viiden vuoden mittainen ansaintajakso, kalenterivuodet 2017—2021. Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Konecranes-konsernin tilikausien 2017—2019 kumulatiiviseen oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen (EPS) sekä tilikausien 2020—2021 kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 200 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Maksettavasta palkkiosta vähennetään kuitenkin Osakepalkkiojärjestelmän 2017 ansaintajaksojen perusteella palkkiona maksetut ja maksettavat osakkeet. Osakepalkkiojärjestelmän 2017 ensimmäisen ansaintajakson 2017—2019 perusteella toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita enintään 48 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Omistusvelvollisuudet

Konsernin johtoryhmän jäsenen ja Senior Management –tiimin jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia näiden järjestelmien perusteella saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Konecranesissa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä tai Senior Management –tiimissä jatkuu.

 

Optio-ohjelmat

Yhtiöllä on aikaisempina vuosina ollut optio-ohjelmia avainhenkilöstölle, johon ovat kuuluneet ylin johto ja keskijohto sekä tietyissä asiantuntijatehtävissä toimivia henkilöitä. Kaikki ohjelmat ovat olleet yhtiökokouksen hyväksymiä. Uusien ohjelmien tarjoamisesta on hallituksen päätöksellä toistaiseksi luovuttu. Konecranes Oyj:n 2009C-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2016.

 

Osakesäästöohjelma (ESSP)

1.7.2012 Konecranes otti käyttöön maailmanlaajuisen koko henkilöstön osakesäästöohjelman.

Ohjelma otettiin käyttöön kaikissa maissa lukuun ottamatta muutamaa maata, joissa paikallinen lakitekninen tai hallinnollinen syy oli esteenä. Osallistujat säästivät palkastaan kuukausittain itse määrittämänsä summan, joka oli enintään 5 prosenttia bruttopalkasta laskettuna. Kertyneillä säästöillä ostettiin kunkin osallistujan lukuun yhtiön osakkeita. Mikäli ostetut osakkeet ovat työntekijän omistuksessa vielä keskimäärin kolmen vuoden omistusjakson jälkeen, he saavat yhden palkkio-osakkeen kutakin kahta säästöosaketta kohden. Ensimmäiset palkkio-osakkeet, yhteensä 18 580 kappaletta luovutettiin 1 205 osallistujalle helmikuussa 2016.

Uudet ohjelmakaudet alkoivat 1.7.2013, 1.7.2014, 1.7.2015, 1.9.2016 ja 1.7.2017. Ylin johto on mukana kohderyhmässä. Osallistuminen ohjelmaan on täysin vapaaehtoista.