Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

 

Käynnissä olevat ja vuosina 2017-2018 maksetut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät on koottu alla olevaan taulukkoon.

 

Konecranes PSP

 

 

Käynnissä olevat osakepalkkio-ohjelmat

 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2017

Konecranes on päättänyt kesäkuussa 2017 uusien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustamisesta konsernin avainhenkilöille ja toimitusjohtajalle. Uudet osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat Osakepalkkiojärjestelmä 2017 konsernin avainhenkilöille, Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017 tietyille konsernin avainhenkilöille ja Osakepalkkiojärjestelmä 2017—2021 toimitusjohtajalle.

Uusien kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja ohjelmiin osallistuvien henkilöiden tavoitteet, sitouttaa osallistujat yhtiöön, palkita heitä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

 

Osakepalkkiojärjestelmä 2017

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2017—2019, 2018—2020 ja 2019—2021. Hallitus päättää ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajakso 2017-2019

Ansaintajaksolla 2017—2019 järjestelmä tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiota Konecranes-konsernin tilikausien 2017—2019 kumulatiiviselle oikaistulle osakekohtaiselle tulokselle (EPS) asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut sisältävät määrätyt uudelleenjärjestelykulut, MHPS-kauppaan liittyvät transaktiokulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä muut poikkeukselliset erät, jotka raportoidaan oikaisuerinä. Oikaistu osakekohtainen tulos sisältää voiton Stahl CraneSystemsin myynnistä.

Ansaintajakson 2017—2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 880 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2017—2019 kuuluu noin 260 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet ja Senior Management –tiimin jäsenet. Hallituksella on oikeus pienentää ansaintajakson 2017—2019 perusteella maksettavia palkkioita, jos tietty palkkiokatto saavutetaan.

Ansaintajakson 2017-2019 aikana toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita enintään 48 000 ja muilla johtoryhmän jäsenillä enintään yhteensä 140 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, mikäli maksimitavoitetaso saavutetaan.

Ansaintajakso 2018-2020

Ansaintajaksolla 2018-2020 on yksi ansaintakriteeri: tilikausien 2018-2020 oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos. Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut sisältävät uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä muut poikkeukselliset erät, jotka raportoidaan oikaisuerinä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 280 avainhenkilöä ja ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 710 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta. Henkilökohtaisessa palkkiossa on kaksi ylärajaa: 1) jos palkkion suuruus ylittää 200% osallistujan vuosipalkasta, ylittävä osuus leikataan pois ja 2) mikäli osakkeen hinta ylittää 56 euroa, ylimenevää palkkiota ei makseta.

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat tietyt Konecranesin avainhenkilöt. Sitouttamisjaksojen pituudet ovat 12—36 kuukautta. Palkkion maksaminen edellyttää, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde jatkuu sitouttamisjakson loppuun asti. Koko järjestelmän perusteella jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

 

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2017—2021

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi viiden vuoden mittainen ansaintajakso, kalenterivuodet 2017—2021. Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Konecranes-konsernin tilikausien 2017—2019 kumulatiiviseen oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen (EPS) sekä tilikausien 2020—2021 kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 200 000 Konecranes Oyj:n A-osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Maksettavasta palkkiosta vähennetään kuitenkin Osakepalkkiojärjestelmän 2017 ansaintajaksojen perusteella palkkiona maksetut ja maksettavat osakkeet.

Toimitusjohtajalla on oikeus myydä Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän 2017—2021 tai Osakepalkkiojärjestelmän 2017 perusteella palkkiona maksettuja osakkeita vasta, kun hänen osakeomistuksensa Konecranesissa on yhteensä 750 000 euroa.

 

Omistusvelvollisuudet

Konsernin johtoryhmän jäsenen ja Senior Management –tiimin jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia näiden järjestelmien perusteella saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Konecranesissa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä tai Senior Management –tiimissä jatkuu.

 

 

Vuosina 2017-2018 päättyneet osakepalkkio-ohjelmat

 

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016

Konecranes käynnisti kesäkuussa 2016 Konecranes-konsernin avainhenkilöille uuden pitkäjänteisen kannustinohjelman 2016. Ohjelma on jatkoa Konecranes-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmalle. Tavoitteena oli yhdistää osakkeenomistajien tavoitteet sekä sitouttaa työntekijöitä MHPS-liiketoiminnan oston integraation suunnittelun aikana sekä kasvattaa yhtiön arvoa.

Ansaintajakso 2016–2018

Vuoden 2016 ohjelmassa oli kaksi kriteeriä: Toinen perustui vuoden 2016 EBITDA:an ja toinen oli aikasidonnainen. Ohjelmassa oli yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2016.

Vuoden 2017 alussa ansaintakriteeri oli saavutettu täysimääräisesti. Puolet palkkioista maksettiin osakkeina ja puolet käteisenä verojen kattamiseksi. Osallistujille siirrettiin elokuun 2017 lopussa kaiken kaikkiaan 334 239 osaketta. Maksettuja osakkeita ei kuitenkaan saanut myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa niille määritellyn sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkoi palkkion maksamisesta ja päättyi 31.12.2018.

Johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja, on velvollisuus säilyttää omistuksessaan vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosittain saamistaan osakkeista, kunnes omistettujen yhtiön osakkeiden arvo on vähintään 100 prosenttia henkilökohtaisesta kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää luontoisedut.

 

Osakepalkkio-ohjelma 2015

Vuoden 2015 alusta Konecranes tarjosi avainhenkilöstölleen uuden pitkän aikavälin suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän. Tavoitteena oli yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, sitouttaa heitä yhtiön arvon kasvattamiseen ja tarjota heille yhtiön osakkeisiin sidottu kilpailukykyinen palkkio-ohjelma. Hallitus päätti kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden enimmäispalkkiomäärän ansaintajaksolla.

Ansaintajakso 2015–2017

Vuoden 2015 ohjelman ansaintakriteeri oli tilikausien 2015–2017 kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS) ilman uudelleenjärjestelykuluja. Ansaitut osakkeet maksettiin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Osallistujille siirrettiin kaiken kaikkiaan 98 496 osaketta (brutto).  

Johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja, on velvollisuus säilyttää omistuksessaan vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosittain saamistaan osakkeista, kunnes omistettujen yhtiön osakkeiden arvo on vähintään 100 prosenttia henkilökohtaisesta kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää luontoisedut.

 

Pitkän aikavälin kannustimet

 

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Konecranesin henkilöstön osakesäästöohjelmaan (ESSP) voivat osallistua kaikki työntekijät, johto mukaan lukien, lukuun ottamatta työntekijöitä niissä maissa, joissa ohjelmaa ei voida tarjota oikeudellisista tai hallinnollisista syistä. Osallistujat säästävät palkastaan kuukausittain itse määrittämänsä summan, joka on enintään 5 prosenttia bruttopalkasta laskettuna. Kertyneillä säästöillä ostetaan kunkin osallistujan lukuun yhtiön osakkeita. Mikäli ostetut osakkeet ovat työntekijän omistuksessa vielä keskimäärin kolmen vuoden omistusjakson jälkeen, he saavat yhden palkkio-osakkeen kutakin kahta säästöosaketta kohden.

Käynnissä olevat ohjelmakaudet alkoivat 1.7.2014, 1.7.2015, 1.9.2016, 1.7.2017 ja 1.7.2018. Ylin johto on mukana kohderyhmässä. Osallistuminen ohjelmaan on täysin vapaaehtoista.

 

Henkilöstön osakesäästöohjelman yhteenveto