Riskienhallinta

Konecranes-konsernin hallitus on määritellyt ja ottanut käyttöön tietyt riskienhallinnan periaatteet. Ne perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin hyvän johtamisen periaatteisiin. Yhtiön tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden sekä raportoi näistä hallitukselle.

 

Riskienhallinnan periaatteet

Riskejä ovat kaikki seikat, jotka vaikuttavat selkeästi Konecranes-konsernin mahdollisuuksiin saavuttaa liiketoimintatavoitteensa ja toteuttaa strategiaansa. Riskienhallinta on osa yrityksen valvontajärjestelmää. Riskienhallinta varmistaa, että konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja hallitaan asiaankuuluvasti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että liiketoiminnan jatkuvuus taataan kaikissa olosuhteissa.

Konsernin riskienhallinnan periaatteet muodostavat riskienhallinnan peruspuitteet, mutta kukin konsernin yhtiöistä tai liiketoimintayksiköistä on vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Näin otetaan parhaiten huomioon paikalliset olosuhteet, kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tapauskohtaiset näkökohdat.

Konsernin riskienhallinnan periaatteet määrittelevät riskienhallinnan jatkuvaksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on estää henkilövahingot, turvata yhtiöiden ja konsernin omaisuus sekä varmistaa vakaa ja kannattava toiminta. Minimoimalla toteutuneista riskeistä aiheutuneet menetykset ja optimoimalla riskienhallinnan kustannukset Konecranes voi turvata pitkän aikavälin kilpailukykynsä.

 

Konecranes-konsernin kannalta merkittävät riskit

Konecranes on arvioinut strategiset, operatiiviset ja rahoitukselliset riskinsä sekä vahinkoriskinsä. Seuraavassa kuvatut riskit ja riskienhallintamenetelmät ovat esimerkkejä eivätkä siis kata kaikkea riskienhallintaa.

 

Markkinariskit

Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden kysyntään vaikuttavat sekä maailmanlaajuinen että paikallinen talouskehitys, alueelliset ja maakohtaiset poliittiset tilanteet ja vakaus sekä yhtiön asiakastoimialojen liiketoimintasyklit. Valuuttakurssivaihtelut voivat muuttaa tuotteidemme kilpailukykyä tietyillä markkinoilla ja vaikuttaa asiakkaidemme liiketoimintaan. Teollisuusnosturi-investoinnit vaihtelevat teollisuustuotannon kehityksen ja tuotantokapasiteetin mukaan, kun taas satamalaitteiden kysyntään vaikuttavat globaalin kuljetuskysynnän kehitys ja lyhyemmällä aikavälillä satamien investointisyklit. Trukkien sykli seuraa muiden tuoteryhmien kehitystä. Kunnossapitopalveluiden kysyntään vaikuttavat asiakkaiden kapasiteettien käyttöasteet. Myyntivolyymiriskien lisäksi kysynnän epäsuotuisat vaihtelut ja kilpailijoiden toimet voivat aiheuttaa myös ylikapasiteettia ja vaikuttaa markkinahintoihin.

Konecranes pyrkii lisäämään kunnossapidon osuutta liikevaihdosta ja näin pienentämään taloudellisten syklien vaikutusta. Kunnossapidon kysyntä ei yleisesti ottaen vaihtele yhtä voimakkaasti kuin laitteiden kysyntä.

Konecranes pyrkii osana strategiaansa säilyttämään kohtuullisen laajan maantieteellisen kattavuutensa tasapainottaakseen eri markkina-alueiden taloudellista kehitystä kiinnittäen kuitenkin huomiota jakelukustannuksiin. Konecranes pyrkii myös pienentämään eri asiakassegmenttien ja yksittäisten tuotteiden kysynnän vaihteluista syntyvää riskiä laajalla asiakaskunnallaan ja kattavalla tuote- ja palveluvalikoimallaan. Aktiivisen tuotekehityksen avulla Konecranes pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan ja pienentämään kilpailun aiheuttamia paineita.

MHPS-yritysoston ja uusien tuotemerkkien, tuotteiden ja kanavien myötä Konecranes on kehittänyt markkinastrategiaansa.

Uusien IT-järjestelmien käyttöönotto jatkui vuonna 2017. Järjestelmät parantavat riskienhallintakykyämme, kun paikallisten toimintojen ja markkinoiden avoimuus lisääntyy. Lisäksi jatkoimme MHPS-liiketoiminnan järjestelmien ja raportoinnin yhdenmukaistamista ja integrointia.

 

Asiakkaiden luottoriskit

Asiakasmaksuihin liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa haitallisesti Konecranes-konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Tämän riskin rajoittamiseksi sovellamme asiakkaidemme kohdalla konservatiivista luottopolitiikkaa. Konecranesin käytäntönä on arvioida huolellisesti asiakkaat ennen asiakassuhteen muodostamista ja edellyttää uusilta asiakkailta luottotietoraportteja. Asiakasmaksuihin liittyviä luottoriskejä pyritään pienentämään tapauksesta riippuen ennakkomaksuilla, rembursseilla, maksutakuilla ja luottovakuutuksilla. Näillä keinoilla ja asiakasmaksujen tarkalla valvonnalla olemme onnistuneet rajoittamaan luottoriskejämme.

Konecranes paransi vuonna 2017 asiakkaan tuntemista koskevaa Know Your Customer (KYC) -prosessia. Konecranes on aloittanut projektin, jolla laajennetaan kolmansien osapuolten integroitujen palvelujen käyttöä useimmissa ERP-järjestelmissä. Tavoitteena on vertailla asiakastietoja voimassaoleviin pakotelistoihin ja tuotteita ja varaosia kaksoiskäyttötuotteiden luetteloihin.

 

Teknologiariskit

Konecranes tiedostaa, että yrityksen toimialalla uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyy useita uhkia ja mahdollisuuksia. Immateriaalioikeuksien aktiivinen hallinta on ensisijaisen tärkeää maailmanlaajuisilla markkinoilla.

MHPS-yritysosto avasi uusia mahdollisuuksia seurata jatkuvasti markkinoiden ja teknologian kehittymistä, kilpailijoita, asiakkaiden käyttäytymistä ja eri teollisuudenalojen kehitystä, jotta toimintaamme vaikuttavien muutosten merkit voidaan tunnistaa.

Olemme kehittäneet sisäisiä prosesseja, joilla varmistetaan tärkeimpien teknologioiden järjestelmällinen seuranta. Olemme myös kehittäneet prosessilähtöisiä malleja hallitaksemme kehityshankkeita innovaatioista teknologioiden tutkimukseen ja edelleen tuotekehitysprojekteiksi.

Aloitimme vuonna 2017 yhteistyön Pohjoismaiden suurimman startup-yrityshautomon Maria01:n kanssa. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä lukuisten startup-yritysten kanssa, jotta saamme varhaisessa vaiheessa tietoa uusista ideoista ja tekniikoista. Jatkoimme yhteistyötämme ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen sekä myös yritysten kanssa, joilla on erityisosaamista, -kokemusta ja -taitoja, ja etsimme aktiivisesti uusia yhteistyömahdollisuuksia. Näin lisäämme tietoisuutta oman toimialamme teknologisesta kehityksestä ja mahdollistamme sen hyödyntämisen.

Parannamme tuotteidemme turvallisuutta ja luotettavuutta globaaleissa testauskeskuksissamme. Teemme uusille ja nykyisille tuotteille laajoja elinkaaritestejä, joista saamme uutta tietoa teknologiariskien vähentämiseksi. Testauskeskukset ovat olennainen osa sisäistä tutkimustyötämme, ja ne on auditoitu ISO 17025 -standardin mukaisesti. Näin varmistamme, että testausprosessi on laadukas, testit asianmukaisesti suunniteltuja ja tulokset dokumentoitu. Hyödynnämme tuloksia aktiivisesti parantaessamme tuotteidemme luotettavuutta.

MHPS-yritysoston myötä käytössämme on enemmän nostureista kerättyä tietoa, jota käytämme jatkaessamme analyysia teollisen internetin ratkaisujemme avulla. Näin syvennämme ymmärrystämme nosturien käytönaikaisesta toiminnasta ja kehitämme algoritmeja, jotka auttavat meitä ennakoimaan nosturien turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä ongelmia. Kaikki tämä pienentää nosturin käyttöön liittyviä teknisiä riskejä ja antaa meille lisätietoa nosturien suunnittelua ja kunnossapitotoimenpiteitä varten.

Vuonna 2017 teimme laitteillemme ja liitettävyysratkaisuillemme ulkoisen kyberturvallisuusauditoinnin.

MHPS-yritysoston myötä patenttiemme määrä kaksinkertaistui, ja jatkoimme aktiivisesti immateriaalioikeuksiemme hallintaa. Tavoitteenamme on toimintavapauden varmistaminen. Vuonna 2017 jatkoimme aktiivisesti malliemme, innovaatioidemme, tuotemerkkiemme ja verkkotunnustemme suojelua. Seuraamme johdonmukaisesti mahdollisia rikkomuksia ja reagoimme niihin.

Huoltoteknikoidemme tekninen koulutus on olennainen osa riskienhallintaa. Sama koskee myös insinöörien ja suunnittelijoiden nostolaitekohtaisia koulutuksia. Huoltoteknikoiden koulutus jatkui aktiivisesti koko vuoden ajan. Erityisesti insinööreille tarkoitettua koulutusmateriaalia kehitettiin, ja sen pohjalta järjestettiin koulutuksia.

 

Henkilöstö

Konecranesin toimintakyky on riippuvainen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudesta, asiantuntemuksesta ja osaamisesta.

Vuonna 2017 ostetun Terexin MHPS-segmentin integraation aikana Konecranes on lisännyt panostustaan muutoksenhallinnan johtamiseen ja yrityskulttuurin integrointiin. Jatkoimme myös panostustamme huoltoteknikoiden vahvaan tekniseen osaamiseen, johtamistaidon kehittämiseen, asiakaskeskeiseen ja tehokkaaseen myyntitoimintaan ja sen johtamiseen. Näillä painopistealueilla Konecranes investoi koulutukseen asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Konecranes jatkoi panostustaan turvallisuusohjelmiin uuden ja parannetun turvallisuusorganisaation myötä. Terexin MHPS-liiketoiminnan integraatio edellytti merkittäviä muutoksia organisaatiorakenteeseen. Konecranes on onnistunut valitsemaan johtotehtäviin osaavimmat avainhenkilöt ja pitämään yhtiössä lähes kaikki avainjohtohenkilöt.

Lisäksi Konecranes jatkoi työntekijöiden sitouttamisohjelmiaan, kuten henkilöstön osakesäästöohjelmaa, ja panosti työntekijöiden hyvinvointiin.

 

Yritysostot

Epäonnistuneet yritysostot tai ostetun yrityksen epäonnistunut integrointi voivat heikentää kannattavuutta tai vaikeuttaa konsernin strategian toteuttamista. Konecranes vähentää yrityskauppoihin liittyviä riskejä tekemällä perusteelliset due diligence -tutkimukset käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Konecranes saattoi 4.1.2017 päätökseen Terex Corporationin Material Handling & Port Solutions-liiketoimintasegmentin oston. Konecranes käytti vuonna 2017 merkittävästi resursseja yritysoston loppuunsaattamiseen ja ostettujen yksiköiden ammattitaitoiseen integraatioon. Yritysoston laajuus ja siitä odotetut edut tarjoavat Konecranesille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia,  mutta tavoitteiden saavuttamatta jättäminen voi myös aiheuttaa merkittäviä riskejä.

 

Tuotantoriskit

Konecranesin strategiana on säilyttää keskeisten, korkeaa lisäarvoa ja/tai ydinkilpailukykyä tuottavien avainkomponenttien valmistus itsellään. Tuotannon eri osa-alueisiin liittyy niille tyypillisiä riskejä, kuten esimerkiksi tuotantokapasiteetin hallinnointi, toiminnallinen tehokkuus, jatkuvuus ja laatu.

Vuonna 2017 Konecranes keskittyi edelleen toimitusketjun kyvykkyyksiin ja tehostamiseen samalla kun tuotantokapasiteettia sopeutettiin markkinakysyntään. Korvaavat laiteinvestoinnit jatkuivat vuonna 2017 keskittyessämme yhä enemmän turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen.

 

Hankinnan riskit

Hankintatoiminnot pyrkivät pienentämään toimittajariskiä ennakoimalla hinnoitteluun, laatuun, kapasiteettiin, saatavuuteen ja toimittajien menettelytapoihin sekä muihin Konecranesin toimittajien käsikirjassa määritettyihin odotuksiin liittyvää kehitystä. Tehottomuus ja puutteet näissä toiminnoissa voivat vaikuttaa Konecranesin tulokseen ja maineeseen haitallisesti. Konecranes hallinnoi toiminnalle tärkeiden materiaalien ja komponenttien hankintaa ja logistiikkaa keskitetysti. Avaintoimittajien sopimusmalli on suunniteltu optimoimaan hankinnat globaalisti.

Konecranes jatkoi vuonna 2017 toimittajien yhteistyö- ja auditointiprosessin sisällön ja laadun kehittämistä. Myös kysynnän ja tarjonnan seurantaa, tasapainottamista ja ennakointia sekä viestintää toimittajien kanssa parannettiin, jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti.

Konecranes tiedostaa hinta- ja jatkuvuusriskin, joka koskee muutamaa avainasemassa olevaa toimittajaa, sillä niitä voi olla vaikea korvata. Vakavissa tuotantohäiriöissä avaintoimittajat voivat vaikuttaa toimituskykyymme. Laaturiskit ja alihankittujen komponenttien laatuvirheet ovat myös Konecranesin laaturiskejä.

Pienentääkseen alihankkijariskiä Konecranes etsii jatkuvasti kilpailukykyisiä ja vaihtoehtoisia toimittajia samalla, kun parannamme yhteistyötä olemassa olevien toimittajien kanssa. Vaihtoehtoiset toimittajat luovat hintakilpailua, lisäävät tuotantokapasiteettia ja vähentävät riippuvuutta yhdestä toimittajasta. Konecranesin toimittajakantaa tarkistetaan ja luokitellaan ja sitä hallitaan keskitetysti.

Valuuttariskin pienentämiseksi maailmanlaajuisen toimitusketjun tavoitteena on löytää maantieteellinen tasapaino niin, että se luonnollisesti tasoittaa pitkän aikavälin valuuttakurssimuutoksia, jotka voivat vaikuttaa toimintojemme kilpailukykyyn.

Vuonna 2017 Konecranes jatkoi ja kehitti edelleen yhteistyötä avaintoimittajien kanssa. Jatkoimme myös toimia liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan kehittämiseksi valittujen toimittajien kanssa.

 

Laaturiskit

Palveluiden ja laitteiden sekä liiketoimintatapojen ja prosessien korkea laatu on tärkeää Konecranesin riskien minimoinnissa. Useimmilla konsernin yrityksistä ja kaikissa päätoiminnoissa on käytössä sertifioidut laatujärjestelmät.

Konecranes jatkoi vuonna 2017 sekä paikallisia että maailmanlaajuisia laadunparannusprosessejaan. Kehitystä tuki yrityksen yhteisten IT-työkalujen käyttöönoton jatkuminen. Tavoitteena on rekisteröidä asiakaspalautteet ja lähestymistapa ongelmien ratkaisuun aiempaa paremmin ja sitä kautta parantaa liiketoimintamme suorituskykyä. Toiminnallisen erinomaisuuden kehittämisessä

Konecranes jatkoi Lean Six Sigma -metodologian käyttöä ja kehittämistä hyvin tuloksin. Metodologialla on tärkeä rooli yrityksen prosessien ja laadun järjestelmällisessä kehittämisessä.

 

Informaatioteknologiariskit

Konecranesin IT-yksikkö vastaa kaikista konserniyhtiöiden IT-palveluista, -sovelluksista ja -laitteista. Konecranesin toiminta on riippuvainen tiedon saatavuudesta, luotettavuudesta ja laadusta, samoin kuin tiedon luottamuksellisuudesta ja eheydestä. Vuonna 2017 Konecranesin IT-palveluihin kohdistuvat hyökkäykset lisääntyivät. Kaikki tietoturvaongelmat ja vahingot voivat vaikuttaa liiketoimintaan haitallisesti, minkä vuoksi jatkamme panostustamme tietoturvaan.

Konecranes käyttää luotettavia informaatioteknologiaratkaisuja ja tehokasta tietoturvahallintaa välttääkseen tiedon häviämisen sekä tiedon luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden vaarantumisen. Käyttämällä sekä sisäisiä että ulkoisia IT-palveluita varmistetaan käyttäjätukipalveluiden hyvä saatavuus, joustavuus ja jatkuvuus sekä tärkeimpien palveluiden nopea palauttaminen tilapäisissä häiriötilanteissa. Kolmannen osapuolen asiantuntijoita käytetään auditoimaan, testaamaan ja parantamaan sisäisesti ja ulkoisesti kehitettyjen IT-palvelujen kyberturvallisuutta.

Vuonna 2017 maailmanlaajuisten IT-sovellusten ja harmonisoitujen liiketoimintaprosessien käyttöönotto jatkui. Parin seuraavan vuoden ajan Konecranesin IT keskittyy Terexin MHPS-liiketoiminnan integraatiotoimiin. Liiketoimintatiedon analytiikka- ja hallintakapasiteettia on parannettu, jotta liiketoiminta-, käyttäjä- ja laitetiedot saadaan jalostettua uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.

 

Sopimus- ja tuotevastuuriskit

Konecranes saattaa olla osapuolena erilaisissa oikeudenkäynneissä, riita-asioissa ja muissa oikeudellisissa toimissa eri maissa. Tämä on toimialalla tyypillistä ja myös normaalia maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa, joka kattaa laajan joukon tuotteita ja palveluja. Riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut (suunnittelu- ja valmistusvirheet, varoitusvelvollisuuden laiminlyöminen ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä muut yleiset vahingonkorvausvaatimukset. Näitä riskejä hallitaan seuraamalla toimintoja säännöllisesti, parantamalla tuoteturvallisuutta ja dokumentointia, kouluttamalla asiakkaita sekä kehittämällä myyntiehtoja.

Konecranes päivitti vuonna 2017 sopimusohjeistustaan täsmentämällä sopimusehtoja ja laajentamalla ohjeistukseen liittyvää koulutusohjelmaa siten, että se kattaa MHPS-liiketoiminnan. Sopimusten järjestelmälliset hallintatoimet jatkuivat, sillä huoltosopimuskantamme laajeni merkittävästi MHPS-yritysoston myötä.

 

Laittomat toimet

Konecranes laatii kirjallisia menettelytapaohjeita, joilla varmistetaan, että koko Konecranes noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja konsernin periaatteita. Erityisesti panostetaan koulutukseen, jotta varmistetaan, että työntekijät ovat tietoisia omaan työhönsä liittyvästä voimassaolevasta lainsäädännöstä, määräyksistä, sisäisistä ohjeista, käytännöistä sekä periaatteista ja noudattavat niitä. Maailmanlaajuiset, laajat koulutusohjelmat kattavat muun muassa tarkastuksia, menettelytapoja ja parhaita käytäntöjä, joilla voidaan pienentää laittomiin toimiin liittyviä riskejä.

Konecranes on sitoutunut noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, mutta laittomiin toimiin johtavat konsernin periaatteiden mahdolliset rikkomukset voivat muodostaa erilaisia uhkia. Konecranes uskoo potentiaalisen riskin olevan pieni, mutta ottaa kuitenkin huomioon, että pienimmätkin laittomat toimet voivat vaarantaa yrityksen maineen ja vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen tilanteeseen ja tulokseen. Konecranesin altistumista tällaisille riskeille pienennetään sisäisillä menettelytavoilla, valvonnalla, tarkastuksilla ja käytännön työkaluilla.

Konecranesiin kohdistuvat laittomat toimet ja petokset aiheuttavat riskejä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseemme. Jatkoimme toimenpiteitä pienentääksemme altistumistamme tällaiselle toiminnalle.

Konecranes jatkoi ja lisäsi MHPS-yritysoston jälkeen toimiaan parantaakseen hyviä hallinto- ja johtamistapojaan koko vuoden ajan.

 

Vahinkoriskit

Vahinkoriskeihin kuuluvat liiketoiminnan keskeytymisriskit, työterveys- ja -turvallisuusriskit, ympäristöriskit, tulipalot ja muut onnettomuudet, luonnonmullistukset ja toimitilojen turvallisuusriskit. Konecranes tunnistaa ja arvioi näitä riskejä jatkuvasti osana liiketoimintaprosessejaan. Riskien vähentämiseksi olemme ottaneet käyttöön useita työterveys- ja -turvallisuusohjeita, pelastussuunnitelmia ja toimitilojen turvallisuusohjeita. Konecranes on myös varautunut riskien toteutumiseen erilaisilla vakuutusohjelmilla ja parantamalla jatkuvasti valmiuttaan käsitellä erilaisia kriisitilanteita.

Vuonna 2017 laadimme strategian, joka auttaa meitä keskittämään toimiamme lukuisille tärkeille osa-alueille. Ohjelman avulla parannamme valmiuttamme reagoida nopeammin vaaratilanteisiin ja tapaturmaraportointiin.

Pyrimme kehittämään toimintamme turvallisuutta jatkuvasti ja tähän liittyen olemme luoneet globaalin toimintamallin riskien tunnistamiseen. Vakioimalla prosessin maailmanlaajuisesti ja digitalisoimalla työkalumme mahdollistamme riskien pienentämisen. Pyrimme myös standardoimaan ja digitalisoimaan tukityökalut ja -prosessit, mikä auttaa pienentämään riskiä.

 

Rahoitusriskit

Konecranes hallitsee suurinta osaa rahoitusriskeistään keskitetysti yhtiön rahoitusosastolla. Konsernin pääkonttorissa toimiva juridinen yksikkö Konecranes Finance Oy toimii konsernin sisäisenä pankkina. Konecranes Finance Oy ei ole tulosyksikkö siinä mielessä, että se pyrkisi maksimoimaan voittoaan. Sen tavoitteena on auttaa konsernin liiketoimintayksiköitä vähentämään näiden maailmanlaajuiseen toimintaan liittyviä riskejä, kuten markkina-, luotto- ja likviditeettiriskejä. Kaikkein merkittävin markkinariski on valuuttariski.

Vastuu konsernin kansainvälisestä toiminnasta aiheutuvien rahoitusriskien tunnistamisesta, arvioimisesta ja hallitsemisesta jakautuu liiketoimintayksiköiden ja Konecranes Finance Oy:n kesken.

Yksiköt suojaavat riskinsä sisäisesti rahoitusosaston kanssa. Suurin osa rahoitusriskeistä keskitetään yhteen yhtiöön, Konecranes Finance Oy:hyn, jotta riskejä voidaan arvioida ja hallita tehokkaasti.

Lähes kaikki varainhankinta, kassanhallinta ja valuuttakauppa pankkien sekä muiden ulkopuolisten vastapuolien kanssa tehdään konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti keskitetysti Konecranes Finance Oy:ssä. Vain muutamassa erikoistapauksessa, jossa paikallinen keskuspankkisääntely kieltää sisäiset palvelut suojauksessa ja rahoituksessa, asiat täytyy hoitaa suoraan liiketoimintayksikön ja pankin välillä, kuitenkin rahoitusosaston valvonnan alaisena. Konecranes Finance Oy käyttää treasury-järjestelmää, joka mahdollistaa lähes tosiaikaisen transaktioiden prosessoinnin ja kattavan toiminta- ja tulosseurannan. Normaali raportointi tapahtuu viikoittain, ja se kattaa konsernitason kaupalliset ja rahoituksen rahavirrat, transaktioriskin, velkapositiot, johdannaissalkun ja rahoitustransaktioiden vastapuoliriskit. Lisäksi kaikki konsernin yhtiöt osallistuvat kuukausittaiseen sisäisen ja ulkoisen laskennan raportointiin.

 

Vakuutukset

Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksia käytetään kattamaan riittävässä laajuudessa kaikki riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevästi vakuutettavissa.