Riskienhallinta

Konecranes-konsernin hallitus on määritellyt ja ottanut käyttöön tietyt riskienhallinnan periaatteet. Ne perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin hyvän johtamisen periaatteisiin. Yhtiön tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden sekä raportoi näistä hallitukselle.

 

Riskienhallinnan periaatteet

Riskejä ovat kaikki seikat, jotka vaikuttavat selkeästi Konecranes-konsernin mahdollisuuksiin saavuttaa liiketoimintatavoitteensa ja toteuttaa strategiaansa. Riskienhallinta on osa yrityksen valvontajärjestelmää. Riskienhallinta varmistaa, että konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja hallitaan asiaankuuluvasti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että liiketoiminnan jatkuvuus taataan kaikissa olosuhteissa.

Konsernin riskienhallinnan periaatteet muodostavat riskienhallinnan peruspuitteet, mutta kukin konsernin yhtiöistä tai liiketoimintayksiköistä on vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Näin otetaan parhaiten huomioon paikalliset olosuhteet, kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tapauskohtaiset näkökohdat.

Konsernin riskienhallinnan periaatteet määrittelevät riskienhallinnan jatkuvaksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on estää henkilövahingot, turvata yhtiöiden ja konsernin omaisuus sekä varmistaa vakaa ja kannattava toiminta. Minimoimalla toteutuneista riskeistä aiheutuneet menetykset ja optimoimalla riskienhallinnan kustannukset Konecranes voi turvata pitkän aikavälin kilpailukykynsä.

 

Konecranes-konsernin kannalta merkittävät riskit

Konecranes on arvioinut strategiset, operatiiviset ja rahoitukselliset riskinsä sekä vahinkoriskinsä. Seuraavassa kuvatut riskit ja riskienhallintamenetelmät ovat esimerkkejä eivätkä siis kata kaikkea riskienhallintaa.

 

Markkinariskit

Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden kysyntään vaikuttavat sekä maailmanlaajuinen että paikallinen talouskehitys, alueelliset ja maakohtaiset poliittiset tilanteet ja vakaus sekä yhtiön asiakastoimialojen liiketoimintasyklit. Valuuttakurssivaihtelut voivat muuttaa tuotteidemme kilpailukykyä tietyillä markkinoilla ja vaikuttaa asiakkaidemme liiketoimintaan. Teollisuusnosturi-investoinnit vaihtelevat teollisuustuotannon kehityksen ja tuotantokapasiteetin mukaan, kun taas satamaratkaisujen kysyntään vaikuttavat globaalin kuljetuskysynnän kehitys ja lyhyemmällä aikavälillä satamien investointisyklit. Trukkien sykli seuraa muiden tuoteryhmien kehitystä. Kunnossapitopalveluiden kysyntään vaikuttavat asiakkaiden kapasiteettien käyttöasteet. Myyntivolyymiriskien lisäksi kysynnän epäsuotuisat vaihtelut ja kilpailijoiden toimet voivat aiheuttaa myös ylikapasiteettia ja vaikuttaa markkinahintoihin.

Konecranes pyrkii lisäämään kunnossapidon osuutta liikevaihdosta ja näin pienentämään taloudellisten syklien vaikutusta. Kunnossapidon kysyntä ei yleisesti ottaen vaihtele yhtä voimakkaasti kuin laitteiden kysyntä.

Konecranes pyrkii osana strategiaansa säilyttämään kohtuullisen laajan maantieteellisen kattavuutensa tasapainottaakseen eri markkina-alueiden taloudellista kehitystä kiinnittäen kuitenkin huomiota jakelukustannuksiin. Konecranes pyrkii myös pienentämään eri asiakassegmenttien ja yksittäisten tuotteiden kysynnän vaihteluista syntyvää riskiä laajalla asiakaskunnallaan ja kattavalla tuote- ja palveluvalikoimallaan. Aktiivisen tuotekehityksen avulla Konecranes pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan ja pienentämään kilpailun aiheuttamia paineita.

Vuoden 2018 aikana Konecranes jatkoi samaa strategiaa ja kehitti edelleen markkinastrategiaansa sekä tuotteita, palveluja, tuotemerkkejä ja myyntikanavia.

 

Asiakkaiden luottoriskit

Asiakasmaksuihin liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa haitallisesti Konecranes- konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Tämän riskin rajoittamiseksi sovellamme asiakkaidemme kohdalla konservatiivista luottopolitiikkaa. Konecranesin käytäntönä on arvioida huolellisesti asiakkaat ennen asiakassuhteen muodostamista ja edellyttää uusilta asiakkailta luottotietoraportteja. Asiakasmaksuihin liittyviä luottoriskejä pyritään pienentämään tapauksesta riippuen ennakkomaksuilla, rembursseilla, maksutakuilla ja luottovakuutuksilla. Näillä keinoilla ja asiakasmaksujen tarkalla valvonnalla olemme onnistuneet rajoittamaan luottoriskejämme.

Vuonna 2018 Konecranes selkeytti etulinjan yksiköiden paikallisia luottopolitiikkoja edistääkseen niihin liittyvien luottoprosessien ja -käytäntöjen käyttöönottoa. Konecranes laajensi edelleen kolmansien osapuolten integroitujen palvelujen käyttöä ERP-järjestelmissä vertaillakseen asiakastietoja voimassaoleviin pakotelistoihin ja tuotteita ja varaosia kaksoiskäyttötuotteiden luetteloihin.

 

Teknologiariskit

Konecranes tiedostaa, että yrityksen toimialalla uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyy useita uhkia ja mahdollisuuksia. Immateriaalioikeuksien aktiivinen hallinta on ensisijaisen tärkeää maailmanlaajuisilla markkinoilla.
Konecranes seuraa jatkuvasti markkinoiden ja teknologian kehittymistä, kilpailijoiden toimia, asiakkaiden käyttäytymistä ja eri teollisuudenalojen kehitystä, jotta toimintaan vaikuttavien muutosten merkit voidaan tunnistaa.
Sisäisillä prosesseilla varmistetaan tärkeimpien teknologioiden järjestelmällinen seuranta. Olemme kehittäneet prosessilähtöisiä malleja hallitaksemme kehityshankkeita innovaatioista teknologioiden tutkimukseen ja edelleen tuotekehitysprojekteiksi.

Jatkoimme vuonna 2018 tiivistä yhteistyötä lukuisten startup-yritysten kanssa, jotta saamme varhaisessa vaiheessa tietoa uusista ideoista ja tekniikoista. Myös yhteistyö ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa jatkui. Järjestimme vuonna 2018 lukuisia digitalisaatiota, keinoälyä ja koneoppimista käsitteleviä koulutuksia. Näin lisäämme tietoisuutta oman toimialamme teknologisesta kehityksestä ja mahdollistamme sen hyödyntämisen.

Parannamme tuotteidemme turvallisuutta ja luotettavuutta globaaleissa testauskeskuksissamme. Teemme uusille ja nykyisille tuotteille laajoja elinkaaritestejä, joista saamme uutta tietoa teknologiariskien vähentämiseksi. Testauskeskukset ovat olennainen osa sisäistä tutkimustyötämme, ja ne on auditoitu ISO 17025 -standardin mukaisesti. Näin varmistamme, että testausprosessi on laadukas, testit asianmukaisesti suunniteltuja ja tulokset dokumentoitu. Hyödynnämme tuloksia aktiivisesti parantaessamme tuotteidemme luotettavuutta.

Analysoimme nostureista globaalisti kerättyä tietoa teollisen internetin ratkaisujen avulla ja syvennämme ymmärrystämme nosturien käytönaikaisesta toiminnasta. Tämän pohjalta kehitämme algoritmeja, jotka auttavat meitä ennakoimaan nosturien turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä ongelmia. Näin rajoitamme nosturin käyttöön liittyviä teknisiä riskejä ja saamme lisätietoa nosturien suunnittelua ja kunnossapitotoimenpiteitä varten.

Vuonna 2018 jatkoimme aktiivisesti malliemme, innovaatioidemme, tavaramerkkiemme ja verkkotunnustemme suojelua. Seuraamme johdonmukaisesti mahdollisia rikkomuksia ja reagoimme niihin.

Huoltoteknikoidemme tekninen koulutus on olennainen osa riskienhallintaa. Sama koskee myös insinöörien ja suunnittelijoiden nostolaitekohtaisia koulutuksia. Huoltoteknikoiden koulutus jatkui aktiivisesti koko vuoden ajan. Erityisesti insinööreille tarkoitettua koulutusmateriaalia kehitettiin, ja sen pohjalta järjestettiin koulutuksia.

 

Henkilöstö

Konecranes-konsernin toimintakyky on riippuvainen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudesta, asiantuntemuksestaja osaamisesta.

Panostimme edelleen huoltoteknikoiden vahvaan tekniseen osaamiseen, johtamistaidon kehittämiseen, asiakaskeskeiseen ja tehokkaaseen myyntitoimintaan ja sen johtamiseen. Näillä painopistealueilla Konecranes investoi koulutukseen asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Lisäksi Konecranes jatkoi työntekijöiden sitouttamisohjelmiaan, kuten henkilöstön osakesäästöohjelmaa, ja panosti työntekijöiden hyvinvointiin.

 

Yritysostot

Epäonnistuneet yritysostot tai ostetun yrityksen epäonnistunut integrointi voivat heikentää kannattavuutta tai vaikeuttaa konsernin strategian toteuttamista. Konecranes vähentää yrityskauppoihin liittyviä riskejä tekemällä perusteelliset due diligence -tutkimukset käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Konecranes saattoi 4.1.2017 päätökseen Terex Corporationin Material Handling & Port Solutions -liiketoimintasegmentin oston. Konecranes käytti vuosina 2017 ja 2018 merkittävästi resursseja yritysoston loppuunsaattamiseen ja ostettujen yksiköiden ammattitaitoiseen integraatioon. Yritysoston laajuus ja siitä odotetut edut tarjoavat Konecranesille mahdollisuuksia, mutta tavoitteiden saavuttamatta jääminen voi myös aiheuttaa merkittäviä riskejä.

 

Tuotantoriskit

Konecranesin strategiana on säilyttää keskeisten, korkeaa lisäarvoa ja/tai ydinkilpailukykyä tuottavien avainkomponenttien valmistus itsellään. Tuotannon eri osa-alueisiin liittyy niille tyypillisiä riskejä, kuten esimerkiksi tuotantokapasiteetin hallinnointi, toiminnallinen tehokkuus, jatkuvuus ja laatu.

Vuonna 2018 Konecranes keskittyi toimitusketjun toimivuuden parantamiseen sisäisen joustavuuden ja tehokkuuden osalta. Lisäksi tuotantokapasiteettia sopeutettiin kysyntään. Kapasiteetin lisäämiseen ja korvaamiseen liittyvissä investoinneissa keskityttiin toimintojen ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtiin.

 

Hankinnan riskit

Hankintatoiminnot pyrkivät pienentämään toimittajariskiä ennakoimalla hinnoitteluun, laatuun, kapasiteettiin, saatavuuteen ja toimittajien menettelytapoihin sekä muihin Konecranesin toimittajien käsikirjassa määritettyihin odotuksiin liittyvää kehitystä. Tehottomuus ja puutteet näissä toiminnoissa voivat vaikuttaa Konecranesin tulokseen ja maineeseen haitallisesti.

Avaintoimittajien sopimukset ja toiminnot on suunniteltu optimoimaan hankinnat tarvittaessa globaalisti.
Vuonna 2018 Konecranes jatkoi laadun parantamista kehittämällä valikoituja toimittajia. Myös toimittajaverkostoa, kysynnän ja tarjonnan seurantaa, ennakointia sekä viestintää toimittajien kanssa kehitettiin, jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin paremmin. Toimittajien auditoinnissa ja jatkuvuuden hallinnassa panostettiin entistä enemmän ennakoitavuuteen yhdessä toimittajien kanssa.

Pienentääkseen toimittajariskiä Konecranes etsii jatkuvasti kilpailukykyisiä ja vaihtoehtoisia toimittajia, mutta pyrkii myös parantamaan yhteistyötä olemassa olevien toimittajien kanssa. Vaihtoehtoiset toimittajat luovat hintakilpailua, lisäävät tuotantokapasiteettia ja vähentävät riippuvuutta yhdestä toimittajasta. Konecranesin toimittajakantaa tarkistetaan, luokitellaan ja hallitaan keskitetysti.

 

Laaturiskit

Palveluiden ja laitteiden sekä liiketoimintatapojen ja prosessien korkea laatu on tärkeää Konecranesin riskien minimoinnissa. Konsernissa on laajasti käytössä sertifioidut laatujärjestelmät.

Konecranes jatkoi vuonna 2018 sekä paikallisia että maailmanlaajuisia laadunparannusprosessejaan. Kehitystä tuki yrityksen yhteisten prosessien ja IT-työkalujen käyttöönoton jatkuminen. Tavoitteena on rekisteröidä asiakaspalautteet ja lähestymistapa järjestelmälliseen ongelmien ratkaisuun aiempaa paremmin ja parantaa liiketoimintamme suorituskykyä. Toimintamme laadun kehittämisessä Konecranes jatkoi Lean Six Sigma -metodologian käyttöä ja kehittämistä hyvin tuloksin. Metodologialla on tärkeä rooli yrityksen prosessien ja laadun järjestelmällisessä kehittämisessä.

 

Informaatioteknologiariskit

Konecranesin IT-yksikkö vastaa kaikista konserniyhtiöiden IT-palveluista, -sovelluksista ja -laitteista. Konecranesin toiminta on riippuvainen tiedon saatavuudesta, luotettavuudesta ja laadusta, samoin kuin tiedon luottamuksellisuudesta ja eheydestä. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin IT-palveluihin kohdistuvat hyökkäykset jatkuivat. Kaikki tietoturvaongelmat ja vahingot voivat vaikuttaa liiketoimintaan haitallisesti, minkä vuoksi Konecranes jatkaa panostustaan tietoturvaan.

Konecranes käyttää luotettavia informaatioteknologiaratkaisuja ja tehokasta tietoturvahallintaa välttääkseen tiedon häviämisen sekä tiedon luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden vaarantumisen. Käyttämällä sekä sisäisiä että ulkoisia IT-palveluita varmistetaan käyttäjätukipalveluiden hyvä saatavuus, joustavuus ja jatkuvuus sekä tärkeimpien palveluiden nopea palauttaminen tilapäisissä häiriötilanteissa. Kolmannen osapuolen asiantuntijoita käytetään auditoimaan, testaamaan ja parantamaan sisäisesti ja ulkoisesti kehitettyjen IT-palvelujen kyberturvallisuutta.

Vuonna 2018 jatkoimme maailmanlaajuisten IT-sovellusten ja harmonisoitujen liiketoimintaprosessien käyttöönottoa sekä Terex MHPS-liiketoiminnan integraatiotoimia. Liiketoimintatiedon analytiikkaa ja hallintaa on parannettu, jotta liiketoiminta-, käyttäjä- ja laitetiedot saadaan jalostettua uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi. Vuonna 2018 Konecranes IT käytti edelleen ketteriä kehitysmenetelmiä parantaakseen asiakaskeskeisyyttä ja joustavuutta sekä pysyäkseen mukana kiihtyvässä muutostahdissa.

 

Sopimus- ja tuotevastuuriskit

Konecranes saattaa olla osapuolena erilaisissa oikeudenkäynneissä, riita-asioissa ja muissa oikeudellisissa toimissa eri maissa. Tämä on toimialalla tyypillistä ja myös normaalia maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa, joka kattaa laajan joukon tuotteita ja palveluja. Riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut (suunnittelu- ja valmistusvirheet, varoitusvelvollisuuden laiminlyöminen ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä muut yleiset vahingonkorvausvaatimukset. Näitä riskejä hallitaan seuraamalla toimintoja säännöllisesti sekä parantamalla tuoteturvallisuutta ja dokumentointia, kouluttamalla asiakkaita ja kehittämällä myyntiehtoja.

Konecranes jatkoi vuonna 2018 sopimusten analysointi- ja hyväksyntäprosessin käyttöönottoa ja parantamista oman sopimusohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2018 keskityttiin myös tuotteiden laatutarkastuksiin ja käytäntöihin, jotka liittyvät väitettyihin tuotevastuisiin. Nämä toimet ovat esimerkkejä siitä, miten Konecranes pyrkii Terex Corporationin Material Handling & Port Solutions -liiketoimintasegmentin oston jälkeen yhtenäistämään parhaat käytännöt koko organisaatiossa.

 

Laittomat toimet

Konecranes on sitoutunut noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, mutta laittomiin toimiin johtavat konsernin periaatteiden mahdolliset rikkomukset voivat muodostaa erilaisia uhkia. Konecranes uskoo potentiaalisen riskin olevan pieni, mutta ottaa kuitenkin huomioon, että vähäisimmätkin laittomat toimet voivat vaarantaa yrityksen maineen ja vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen tilanteeseen ja tulokseen. Konecranesin altistumista tällaisille riskeille pienennetään sisäisillä menettelytavoilla, valvonnalla, tarkastuksilla ja käytännön työkaluilla.

Konecranes laatii kirjallisia menettelytapaohjeita, joilla varmistetaan, että koko Konecranes noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja konsernin periaatteita. Erityisesti panostetaan koulutukseen, jotta varmistetaan, että työntekijät ovat tietoisia omaan työhönsä liittyvästä, voimassaolevasta lainsäädännöstä, määräyksistä, sisäisistä ohjeista, käytännöistä sekä periaatteista ja noudattavat niitä.

Konecranesiin kohdistuvat laittomat toimet ja petokset aiheuttavat riskejä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseemme. Jatkoimme toimenpiteitä pienentääksemme altistumistamme tällaiselle toiminnalle.

Vuonna 2018 Konecranes päivitti eettisten toimintaperiaatteiden ohjeistuksen ja korruptionvastaisen menettelyohjeen sekä loi uuden hallintomallin, jonka avulla kehitetään ja otetaan käyttöön eettisiä liiketoimintaperiaatteita koskeva ohjelma, joka sisältää myös toimittajaperiaatteiden kehittämisen. Vuoden 2018 aikana jatkettiin järjestelmällisesti toimia, joilla varmistetaan toiminnan täyttävän uuden lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen, vaatimukset.

 

Vahinkoriskit

Vahinkoriskeihin kuuluvat esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymisriskit, työterveys- ja -turvallisuusriskit, ympäristöriskit, tulipalot ja muut onnettomuudet, luonnonmullistukset ja toimitilojen turvallisuusriskit. Konecranes tunnistaa ja arvioi näitä riskejä jatkuvasti osana liiketoimintaprosessejaan. Riskien vähentämiseksi olemme ottaneet käyttöön useita työterveys- ja -turvallisuusohjeita, pelastussuunnitelmia ja toimitilojen turvallisuusohjeita. Konecranes on myös varautunut riskien toteutumiseen erilaisilla vakuutusohjelmilla ja parantamalla jatkuvasti valmiuttaan käsitellä erilaisia kriisitilanteita.

Vuonna 2018 keskityimme riskienarvioinnissa tunnistamaan ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä merkittävimpiä riskejä ja parantamaan niihin liittyviä tarkastuksia. Globaalien turvallisuusprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen ja käyttöönotto jatkui. Otimme muun muassa käyttöön turvallisuushavaintoihin, läheltä piti -tapauksiin ja tapaturmiin liittyvän prosessin ja työkalun. Nämä toimet auttavat meitä oman riskiprofiilimme hahmottamisessa ja työskentelytapojemme selvittämisessä ja parantamisessa.

 

Rahoitusriskit

Konecranes hallitsee suurinta osaa rahoitusriskeistään keskitetysti yhtiön rahoitusosastolla. Konsernin pääkonttorissa toimiva juridinen yksikkö Konecranes Finance Oy toimii konsernin sisäisenä pankkina. Konecranes Finance Oy ei ole tulosyksikkö siinä mielessä, että se pyrkisi maksimoimaan voittoaan. Sen tavoitteena on auttaa konsernin liiketoimintayksiköitä vähentämään näiden maailmanlaajuiseen toimintaan liittyviä riskejä, kuten markkina-, luotto- ja likviditeettiriskejä. Kaikkein merkittävin markkinariski on valuuttariski.

Vastuu konsernin kansainvälisestä toiminnasta aiheutuvien rahoitusriskien tunnistamisesta, arvioimisesta ja hallitsemisesta jakautuu liiketoimintayksiköiden ja Konecranes Finance Oy:n kesken.

Yksiköt suojaavat riskinsä sisäisesti rahoitusosaston kanssa. Suurin osa rahoitusriskeistä keskitetään yhteen yhtiöön, Konecranes Finance Oy:hyn, jotta riskejä voidaan arvioida ja hallita tehokkaasti.

Lähes kaikki varainhankinta, kassanhallinta ja valuuttakauppa pankkien sekä muiden ulkopuolisten vastapuolien kanssa tehdään konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti keskitetysti Konecranes Finance Oy:ssä. Vain muutamassa erikoistapauksessa, jossa paikallinen keskuspankkisääntely kieltää sisäiset palvelut suojauksessa ja rahoituksessa, asiat täytyy hoitaa suoraan liiketoimintayksikön ja pankin välillä, kuitenkin rahoitusosaston valvonnan alaisena. Konecranes Finance Oy käyttää treasury-järjestelmää, joka mahdollistaa lähes tosiaikaisen transaktioiden prosessoinnin ja kattavan toiminta- ja tulosseurannan. Normaali raportointi tapahtuu viikoittain, ja se kattaa konsernitason kaupalliset ja rahoituksen rahavirrat, transaktioriskin, velkapositiot, johdannaissalkun ja rahoitustransaktioiden vastapuoliriskit. Lisäksi kaikki konsernin yhtiöt osallistuvat kuukausittaiseen sisäisen ja ulkoisen laskennan raportointiin. 

Lisätietoja rahoitusriskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 33 ja hallituksen katsauksesta.

 

Vakuutukset

Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksia käytetään kattamaan riittävässä laajuudessa kaikki riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevästi vakuutettavissa. 

Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä taloudellinen raportointi Ks. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.