Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan asema perustuu osakeyhtiölakiin. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen irtisanomisestaan. Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita puheenjohtajaksi. Konecranesilla on väliaikainen toimitusjohtaja 1.2.2020 asti, jolloin uusi toimitusjohtaja aloittaa työnsä Konecranesilla. Väliaikainen toimitusjohtaja Teo Ottola ei ole hallituksen jäsen.

Tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonteen ja laajuuden kannalta epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa, että yhtiön kirjanpito on lainmukaista ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä yhtiön toiminnan strategisesta suunnittelusta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä riskienhallinnasta.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jossa toimisuhteen ehdot on määritelty ja jonka hallitus on hyväksynyt.

Väliaikaisen toimitusjohtajan sopimuksen voivat milloin tahansa irtisanoa joko toimitusjohtaja itse tai yhtiö. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta väliaikaisen toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen ja yhdeksän (9) kuukautta, mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan ilman pätevää syytä yhtiö maksaa väliaikaiselle toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi korvauksen, joka vastaa yhdeksän (9) kuukauden palkkaa ja luontoisetuja. Työntekijän eläkelain mukaisesti väliaikaisen toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja kuusi (6) kuukautta. Lain määrittämän eläkkeen lisäksi maksetaan maksuperusteista eläkevakuutusta, jonka vuosimaksu on yksi (1) prosentti väliaikaisen toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Palkitseminen

Tietoa toimitusjohtajan ja väliaikaisen toimitusjohtajan palkkioista löytyy kohdasta Toimitusjohtajan palkitseminen