Velkarakenne

Korolliset velat

Pitkäaikainen

MEUR 2016 2015
Lainat rahoituslaitoksilta 49.9 54.5
Rahoitusleasingvelat 3.5 4.5
Muut pitkäaikaiset lainat 0.7 0.1
Yhteensä 54.2 59.2

Lyhytaikainen

MEUR 2016 2015
Lainat rahoituslaitoksilta 26.0 139.5
Eläkelainat 0.0 3.8
Rahoitusleasingvelat 2.2 1.7
Yritystodistukset 214.9 45.0
Muut lyhytaikaiset lainat 0.4 0.3
Shekkitilien limiitit 26.1 34.5
Yhteensä 269.5 224.8

Konecranes allekirjoitti 16.5.2016 sopimuksen Terex Corporationin (˝Terex˝) Material Handling & Port Solutions ("MHPS") -liiketoimintasegmentin ostamisesta (˝MHPS-kauppa˝) käteis- ja B-sarjan osakevastiketta vastaan. Konecranes sai MHPS-kaupan päätökseen 4.1.2017 ja maksoi 786,1 miljoonaa euroa käteisvastiketta sekä 19,6 miljoonaa kappaletta uusia Konecranesin B-sarjan osakkeita. Konecranesilla on MHPS-kaupan myötä merkittävä velkamäärä, joka sisältää 1.8.2016 voimaan tulleen vakuudettoman 1 500 miljoonan euron lainajärjestelyn.

Rahoitus muodostui alun perin 300 ja 600 miljoonan euron suuruisista, maturiteetiltaan kolmen ja viiden vuoden lainoista, 200 miljoonan euron suuruisesta bridge-lainajärjestelystä sekä 400 miljoonan euron suuruisesta valmiusluotosta. 200 miljoonan euron suuruinen bridge-lainajärjestely maksettiin takaisin 31.1.2017. 30.6.2017 300 miljoonan suuruinen kolmen vuoden määräaikainen laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin ja 600 miljoonan euron suuruista viiden vuoden määräaikaista lainaa on maksettu vapaaehtoisesti takaisin 246 miljoonalla eurolla 354 miljoonaan euroon. 400 miljoonan euron suuruinen valmiusluotto pysyy voimassa, ja sitä ei ole nostettu 30.6.2017.

Konecranes laski 9.6.2017 liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman takauksellisen joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saaduista varoista 200 miljoona euroa käytettiin kolmen vuoden lainan takaisinmaksuun ja 50 miljoonaa euroa viiden vuoden lainan takaisinmaksuun.

Rahoitusvelkojen ja maksuvalmiusriskien ikäjakaumat

Seuraava taulukko esittää korollisten velkojen ikäjakauman.

2016 Maturity
Valuutta Keskimääräinen duraatio Keskikorko % Alle 1 vuotta 1-5vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä
EUR 0.9 vuotta 0.67 220.4 54.0 0.0 274.4
INR 0.1 vuotta 9.43 23.1 0.0 0.0 23.1
CNY 0.2 vuotta 3.92 17.7 0.0 0.0 17.7
Muut 0.1 - 1.3 vuotta 0.0 - 8.38 8.3 0.2 0.0 8.5
Yhteensä 1.51 269.5 54.2 0.0 323.6
Likviditeettiriski sisältäen diskonttaamattomien rahoitusvelkojen rahavirrat ilman johdannaissopimuksia valuutoittain

Likviditeettiriski sisältäen diskonttaamattomien rahoitusvelkojen rahavirrat ilman johdannaissopimuksia valuutoittain

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki sopimuksellisesti kiinteät rahoitusvelkojen takaisinmaksut ja korot ilman johdannaissopimuksia. Raportoidut määrät ovat diskonttaamattomia kassavirtoja tulevilla tilikausilla perustuen aikaisimpaan hetkeen, jolloin Konecranes-konsernin pitää velka maksaa. Rahoitusvelkojen rahavirrat (korot mukaan lukien), poissulkien kiinteät summat tai rahavirtojen ajoitus, perustuvat tilikauden päätöspäivänä voimassa oleviin ehtoihin.

2016 Maturiteetti
Valuutta Keskimääräinen duraatio Keskikorko % Alle 1 vuotta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä
EUR 1.0 vuotta 0.67 221.3 55.4 0.0 276.7
INR 0.2 vuotta 9.43 23.4 0.0 0.0 23.4
CNY 0.1 vuotta 2.72 12.4 0.0 0.0 12.4
Muut 0.1 - 1.5 vuotta 0.0 - 12.7 8.4 0.3 0.0 8.7
Yhteensä 1.51 265.5 55.7 0.0 321.2
Muut rahoitusvelat 130.5 6.9 0.0 137.5
Rahoitusvelat yhteensä 396.0 62.7 0.0 458.7

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikkien rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

2016 Kaikkien rahoitusvelkojen maturiteetti
Velan tyyppi Tasearvo Alle 1 vuotta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta
Lainat rahoituslaitoksilta 76.0 26.0 49.9 0.0
Rahoitusleasingvelat 5.6 2.2 3.5 0.0
Yritystodistusohjelma 214.9 214.9 0.0 0.0
Muut pitkäaikaiset velat 1.1 0.4 0.7 0.0
Shekkitilien limiitit 26.1 26.1 0.0 0.0
Johdannaissopimukset 18.2 18.2 0.0 0.0
Ostovelat ja muut velat 137.5 130.5 6.9 0.0
Yhteensä 479.3 428.2 61.1 0.0