Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomainen CMA estää Konecranesin ja Cargotecin välisen sulautumisen - yhtiöt peruuttavat suunnitellun sulautumisen

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ SISÄPIIRITIETO 29.3.2022 KLO 09.55

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomainen CMA estää Konecranesin ja Cargotecin välisen sulautumisen - yhtiöt peruuttavat suunnitellun sulautumisen

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (“CMA”) on estänyt Konecranesin ja Cargotecin sulautumisen. CMA:n tänään antaman lopullisen raportin (Final Report) mukaan tarjotut toimenpiteet – jotka olisivat poistaneet yhtiöiden päällekkäiset liiketoiminnot, ja jotka Euroopan komissio on hyväksynyt – eivät olleet riittäviä CMA:n esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi. Näin ollen suunniteltua sulautumista Konecranesin ja Cargotecin välillä ei voida panna täytäntöön. Suunnitellun sulautumisen toteutuminen olisi edellyttänyt kaikkien asianmukaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tästä johtuen Konecranes ja Cargotec ovat tänään sopineet peruuttavansa suunnitellun sulautumisen.

Konecranes ja Cargotec ovat saaneet hyväksynnät suunnitellulle sulautumiselle lukuisilta kilpailuviranomaisilta. Euroopan komissio antoi ehdollisen hyväksyntänsä 24.2.2022 tiedotetun mukaisesti Konecranesin ja Cargotecin suunnitellulle sulautumiselle saman Konecranesin trukkiliiketoiminnan ja Kalmarin Automation Solutions -yksikön divestointeihin perustuvan toimenpidepaketin perusteella, jonka CMA hylkäsi. Lisäksi Kiinan markkinasääntelyviranomainen (China’s State Admistration for Market Regulation) ja yhdeksän muuta lainkäyttöaluetta ovat hyväksyneet suunnitellun sulautumisen.  

Edellä mainittujen hyväksyntöjen lisäksi sulautumisen täytäntöönpano on ollut edelleen ehdollinen monien kilpailuviranomaisten, mukaan lukien Yhdysvaltojen oikeusministeriö (”DOJ”), hyväksynnöille. Konecranes ja Cargotec ovat olleet jatkuvassa keskusteluyhteydessä näiden viranomaisten kanssa

CMA:lta lupamenettelyn aikana saamansa palautteen perusteella Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat huolellisesti harkinneet muuttavansa tarjoamaansa toimenpidepakettia sekä vaihtoehtoisia toimenpidepaketteja CMA:n esittämiin kilpailuhuoliin vastaamiseksi. Hallitukset eivät kuitenkaan ole löytäneet sellaista tyydyttävää ratkaisua, joka olisi ollut Konecranesin, Cargotecin ja tulevan yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukainen ja joka ei vaarantaisi ehdotetun sulautumisen 1.10.2020 esitettyjä perusteita.

CMA:n kielteisen raportin perusteella Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat näin ollen päättäneet, että on Konecranesin ja Cargotecin sekä molempien yhtiöiden osakkeenomistajien parhaan edun mukaista peruuttaa sulautuminen.

Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja: Konecranesin ja Cargotecin 1.10.2020 tiedotettu yhdistyminen olisi luonut yhtiön, joka olisi ollut suurempi kuin osiensa summa. Kilpailuviranomaisprosessi on ollut laaja ja selvitykset perusteellisia ja Konecranesin hallitus on pettynyt, että tarjottu toimenpidepaketti ei poistanut kaikkien kilpailuviranomaisten huolenaiheita. Samalla uskomme, että lisätoimenpiteet eivät olisi olleet Konecranesin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisia, sillä ne olisivat muuttaneet transaktion strategisia perusteita. Konecranes tulee jatkamaan strategiaansa ja edistämään arvonluontimahdollisuuksiaan itsenäisesti.

Ilkka Herlin, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja: Cargotecin hallitus on vakuuttunut siitä, että sulautuminen olisi luonut huomattavaa arvoa sekä koko teollisuudenalalle että osakkeenomistajille parantamalla kestävää materiaalivirtaa. Yhdistyminen olisi luonut vahvan eurooppalaisen yhtiön nopeuttamalla yhteistä innovaatiokykyä kilpailua haittaamatta. Olemme tehneet kaiken mahdollisen sulautumisen toteuttamiseksi ja olemme pettyneitä, että sulautumissuunnitelmista oli luovuttava. Pitkän ja laajan lupaprosessin ja sulautumisen valmistelun jälkeen on aika siirtää fokus Cargotecin strategian toteuttamiseen ja omiin arvonluontimahdollisuuksiin.

Konecranes ja Cargotec lopettavat välittömästi sulautumisvalmistelut ja jatkavat toimintojaan erikseen itsenäisinä yhtiöinä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä Konecranes on kirjannut 56 miljoonaa euroa ja Cargotec 57 miljoonaa euroa sulautumiseen liittyviä transaktio- ja integraatiosuunnittelukustannuksia. Arvio järjestelyn 125 miljoonan euron kokonaiskustannuksista (pois lukien integraatiosuunnittelukulut) on edelleen voimassa. Transaktio- ja integraatiosuunnittelun lopulliset kustannukset raportoidaan, kun ne ovat saavilla.

KONECRANES OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg,
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050

Niina Suhonen,
Viestintä- ja markkinointijohtaja,
puh. 040 843 9438

TÄRKEITÄ TIETOJA

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Konecranesin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä”, ”uskoa”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”ennakoida”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”heijastella”, ”tulla”, ”voi olla”, ”todennäköisesti”, ”pitäisi”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com