Aktieägarnas nomineringsråd

Bolagstämman 2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater.

Enligt bolagsstämmans beslut består aktieägarnas nomineringsråd av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Aktieägarna som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år.

Följande medlemmar blev utnämnda till aktieägarnas nomineringsråd för perioden 2019-2020:

  • Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, utnämnd av HC Holding Oy Ab med 7 901 238 aktier,
  • Antti Mäkinen, Solidiums VD, utnämnd av Solidium Oy med 5 832 256 aktier,
  • Risto Murto, Varmas VD, utnämnd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma med 2 634 951 aktier, och
  • Stig Gustavson, utnämnd av Stig Gustavson med familj med 2 366 157 aktier.

Dessutom fungerar Konecranes styrelseordförande Christoph Vitzthum som sakkunnig i nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.

Det nu utsedda nomineringsrådet ska presentera sina förslag beträffande årsstämman 2020 till styrelsen senast den 31 januari 2020.

Arbetsordningen for aktieägarnas nomineringsråd finns tillgänglig här.