Aktieägarnas nomineringsråd

Bolagstämman 2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater. Ytterligare fastställde stämman arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd.

 

Enligt bolagsstämmans beslut består aktieägarnas nomineringsråd av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Bolagets styrelseordförande fungerar som sakkunnig i nomineringsrådet utan medlemskap. Aktieägarna som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år.

 

Om en aktieägare, som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att beakta aktieinnehav i t.ex. flera fonder eller koncernbolag då den offentliggör ändringar i aktieägarandelar eller som innehar förvaltningsregistrerade aktier gör en skriftlig begäran till bolagets styrelseordförande senast den 30 augusti, kommer dessa aktieägarens innehav att beaktas vid fastställandet av nomineringsrätten. Om en aktieägare inte vill använda sin nomineringsrätt, övergår rätten till den näststörsta aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätt.

 

En medlem utsedd av en aktieägare ska avgå från nomineringsrådet, om aktieägaren i fråga överför mer än hälften av aktierna som han/hon innehade den 31 augusti som gav honom/henne rätten att utse en medlem, och som ett resultat av detta inte längre hör till bolagets tio största aktieägare. Rätten att utse en medlem för att ersätta den avgående medlemmen ska erbjudas den aktieägare, som genast efter slutförandet av den relevanta aktieöverföringen är den största aktieägaren som inte ännu har utsett en medlem till nomineringsrådet.

 

Medlemmarna i nomineringsrådet ska inte ha rätt till något arvode från bolaget för sitt medlemskap. Medlemmarnas resekostnader ersätts mot kvitto. Nomineringsrådet kan med bolagets samtycke och på dess bekostnad använda sig av utomstående experter för att identifiera och utvärdera potentiella nya kandidater till styrelseledamöter.

 

Nomineringsrådet är etablerat tills vidare ända tills bolagets bolagsstämma beslutar något annat. Medlemmarna utses årligen, och deras mandatperiod ska upphöra när nya medlemmar har blivit utsedda för att ersätta dem.

 

Arbetsordningen for aktieägarnas nomineringsråd finns tillgänglig här.