Beslutsprocessen

 

Alla belöningar på Konecranes fattas enligt principen ”en över”, vilket betyder att en anställds belöning alltid måste godkännas av chefens närmaste förman. Beslutsprocessen beskrivs i diagrammet nedan.

 

Konecranes ordinarie bolagsstämma

 

Styrelsens ersättning

Bolagsstämman fattar beslut om ersättningen till styrelsen och styrelsens kommittéer årligen. Beslutsförslagen bereds av nomineringskommittén.

 

Verkställande direktör och koncernchefens ersättning

Personalkommittén utvärderar verkställande direktörens insatser och bereder ett förslag till ersättning till verkställande direktören. Externa marknadsdata och rådgivare används för att stödja beredandet av förslaget och prestationsgranskningen. Utgående från personalkommitténs utvärdering, marknadsjämförelse och övrig relevant information fastställer styrelsen verkställande direktörens totala ersättningsandel.

 

Ledningsgruppens och högre lednings ersättning

Styrelsen utvärderar och bestämmer den totala ersättningen för ledningsgruppsmedlemmarna och övriga högre chefer som rapporterar direkt till verkställande direktör och koncernchefen.