Beslutsprocessen

Alla belöningar på Konecranes besluts enligt ”en över” principen, vilket betyder att en anställds belöningar alltid måste bekräftas av chefens närmaste förman. Beslutsprocessen beskrivs i diagrammet nedan.

 

 

Belöningar till styrelse

Bolagsstämman fattar beslut om belöningar till styrelsen och styrelsens kommittéer årligen. Förslagen bereds av nomineringskommittén.

 

Belöningar till VD och koncernchef

Personalkommittén utvärderar VD och koncernchefens insatser. Externa marknadsdata och experter används baserat på personalkommitténs beslut. Utgående från personalkommitténs utvärdering, marknadsjämförelse och övrig relevant information fastställer styrelsen verkställande direktörens totala kompensationsandel.

 

Belöningar till ledningsgruppen och Senior Management

Styrelsen utvärderar och bestämmer den totala kompensationen för ledningsgruppsmedlemmarna och övriga högre chefer som rapporterar direkt till VD och koncernchefen.