Ersättning till koncernledningen (Ledningsgruppen)

Styrelsen utvärderar och bestämmer den totala kompensationen för ledningsgruppsmedlemmarna och övriga högre chefer som rapporterar direkt till VD och koncernchefen.

 

Löner

Kompensationerna till Konecranes ledningsgrupp år 2017 visas i tabellen nedan. De kort- och långsiktiga bonusarna som betalats till VD och koncernchefen och till ledningsgruppen uppgår sammanlagt till 5 434 014 euro.

Utöver den årliga bonusen omfattades ledningsgruppsmedlemmarna, förutom VD:n, av bonusprogrammet för MHPS-förvärvet, vars maximala utdelning var 50 procent av personens årslön om vissa kriterier uppfylldes. Bonusen för MHPS-förvärvet utbetalades 6 månader efter slutförandet av transaktionen.

 

Kortsiktiga bonusar

Bonusprogrammet för ledningsgruppsmedlemmarna är kopplad till koncernens och/eller affärsområdets prestanda och individens prestationer jämfört med fastställda mål. Den årliga bonusprocenten baseras på personens ansvarsnivå och är högst 50 till 75 procent av personens årliga grundlön (där målnivån är 2/3 av den högsta möjliga).

 

Långsiktiga bonusar

De långsiktiga bonusarna presenteras också under Långsiktiga incitamentsprogrammet. 

 

Pensioner

De finländska ledningsgruppsmedlemmarna har en fastställd premiebaserad gruppensionsförsäkring, som kan tas ut från 60 års ålder. Pensionsåldern följer dock lagen om pension för arbetstagare (ArPL). De finländska ledningsgruppsmedlemmarna har livförsäkring och invaliditetsförsäkring. Icke-finländska medlemmar har definierade pensionsplaner och lokala försäkringar.