Långsiktiga incitamentsprogrammet

 

Pågående långsiktiga incitamentsprogrammen och programmen som har tagit slut under senaste året sammanfattas i bilden nedan.

 

Konecranes PSP

 

 

Pågående aktiebelöningsprogram

 

Aktiebaserade incitamentsprogrammen 2017

I juni 2017 Konecranes beslöt att införa nya långsiktiga incitamentsprogram som riktar sig till koncernens nyckelpersoner och verkställande direktör. De nya aktiebaserade incitamentsprogrammen är Aktiebelöningsprogrammet 2017 för koncernens nyckelpersoner, Restricted Share Unit -programmet 2017 för koncernens utvalda nyckelpersoner och Aktiebelöningsprogrammet 2017—2021 för verkställande direktören.

Avsikten med de nya programmen är att förena aktieägarnas och programdeltagarnas målsättningar, främja deltagarnas engagemang, belöna deltagaren för uppnåendet av de mål som fastställs av styrelsen och erbjuda dem konkurrenskraftiga belöningssystemen som baserar sig på intjäning och ackumulering av bolagets aktier.

 

Aktiebelöningsprogrammet 2017

Aktiebelöningsprogrammet innehåller tre förtjänstperioder, kalenderår 2017—2019, 2018—2020 och 2019—2021. Styrelsen beslutar om prestationskriterier och målsättningar för vart och ett prestationskriterium i början av varje förtjänstperiod.

Förtjänstperioden 2017-2019

Under förtjänstperioden 2017—2019 erbjuder programmet nyckelpersonerna en möjlighet att intjäna belöningen på basis av uppnåendet av målsättningarna fastställda för Konecranes-koncernens kumulativa justerade resultat per aktie (EPS) under räkenskapsåren 2017—2019. Justeringarna till EPS inkluderar definierade omstruktureringskostnader, transaktionskostnader relaterade till MHPS-förvärvet, avskrivning av förvärvsallokeringar samt övriga ovanliga poster, som bolaget rapporterar som justeringar. Justerat EPS innehåller realisationsvinsten från avyttringen av STAHL CraneSystems.

Belöningar som utbetalas på basis av förtjänstperioden 2017—2019 uppgår sammanlagt högst till cirka 880 000 av Konecranes Abp:s A-aktier, inklusive ett penningbelopp. Under förtjänstperioden 2017—2019 består aktiebelöningsprogrammets målgrupp av cirka 260 nyckelpersoner, inklusive medlemmarna av ledningsgruppen och Senior Management. Styrelsen har rätt att minska på de belöningar som betalas på basis av förtjänstperioden 2017—2019 om en viss gräns för belöningsvärdet uppnås.

Den första förtjänstperioden 2017—2019 av Aktiebelöningsprogrammet 2017 erbjuder verkställande direktören en möjlighet att intjäna högst 48 000 av Konecranes Abp:s A-aktier, inklusive ett penningbelopp, och ledningsgruppsmedlemmarna högst 140 000 Konecranes aktier sammanlagt, inklusive ett penningbelopp, ifall kriteriet för maxnivån uppfylls.

Förtjänstperioden 2018-2020

Under förtjänstperioden 2018-2020 är förtjänstkriteriet det justerade resultatet per aktie (EPS) kumulativt för räkenkapsperioderna 2018-2020. Justeringarna till EPS inkluderar definierade omstruktureringskostnader, avskrivning av förvärvsallokeringar, samt vissa övriga ovanliga poster. Programmets målgrupp består av högst 280 personer. Den totala belöningen som utbetalas på basis av förtjänstperioden kan uppgå högst till värdet av 710 000 Konecranes Abp aktier.

 

Restricted Share Unit -programmet 2017

Restricted Share Unit -programmets målgrupp innehåller koncernens utvalda nyckelpersoner. Restriktionsperioder varar 12—36 månader. Utbetalning av belöningen förutsätter att nyckelpersonens anställnings- eller tjänsteförhållande fortsätter tills slutet av restriktionsperioden. Belöningar som utdelas på basis av hela programmet uppgår sammanlagt till högst 200 000 av Konecranes Abp:s A-aktier, inklusive ett penningbelopp.

 

Aktiebelöningsprogrammet 2017—2021 för verkställande direktören

Verkställande direktörens aktiebelöningsprogram innehåller en femårs förtjänstperiod, kalenderåren 2017—2021. Eventuella belöningen i verkställande direktörens aktiebelöningsprogram baserar sig på Konecranes-koncernens kumulativa justerade resultat per aktie (EPS) under räkenskapsåren 2017—2019 och kumulativa resultat per aktie (EPS) under räkenskapsåren 2020—2021. Belöningar som utbetalas på basis av programmet uppgår sammanlagt till högst 200 000 av Konecranes Abp:s A-aktier, inklusive ett penningbelopp. Belöningen som betalas ut kommer dock att minskas med antalet aktier som utbetalts eller utbetalas som belöning på basis av den första förtjänstperioden 2017—2019 av Aktiebelöningsprogrammet 2017.  Den första förtjänstperioden 2017—2019 av Aktiebelöningsprogrammet 2017 erbjuder verkställande direktören en möjlighet att intjäna högst 48 000 av Konecranes Abp:s A-aktier, inklusive ett penningbelopp.

Verkställande direktören har rätt att sälja aktier som betalats ut som belöning på basis av Aktiebelöningsprogrammet 2017—2021 för verkställande direktören eller Aktiebelöningsprogrammet 2017 endast då hans aktieinnehav i Konecranes uppgår till sammanlagt 750 000 euro.

 

Aktieägande skyldighet

Medlemmarna av ledningsgruppen och Senior Management måste äga minst 50 procent av nettoaktierna erhållna på basen av dessa program ända tills värdet på personens aktieinnehav i Konecranes motsvarar värdet av hans eller hennes bruttoårslön. Detta antal aktier måste innehas så länge som personens medlemskap i ledningsgruppen eller Senior Management fortsätter.

Verkställande direktören har rätt att sälja aktier som betalats ut som belöning på basis av Aktiebelöningsprogrammet 2017—2021 för verkställande direktören eller Aktiebelöningsprogrammet 2017 endast då hans aktieinnehav i Konecranes uppgår till sammanlagt 750 000 euro.

 

 

Utbetald aktiebelöning i 2017-2018

 

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2016

I juni 2016 lanserade Konecranes ett nytt långsiktigt incitamentsprogram 2016 för Konecranes-koncernens nyckelpersoner. Programmet utgör en fortsättning på incitaments- och engagemangsprogrammet för Konecranes-koncernens nyckelpersoner. Målet är att sammanföra aktieägarnas målsättningar och säkra att personerna hålls kvar medan MHPS-förvärvet planeras och genomförs samt att öka bolagets värde.

Förtjänstperioden 2016–2018

Programmet 2016 hade två kriterier: operativt EBITDA för 2016 och tidsbasering. Planen omfattade en förtjänstperiod: kalenderåret 2016.

I början av 2017 uppfylldes kriteriet för programperioden fullt ut till maxnivå och belöningarna betalades ut 50 procent som aktier och 50 procent som kontantbelopp för att täcka skatter. Sammanlagt 334 239 aktier delades ut till deltagarna i slutet av augusti 2017. De utbetalda aktierna fick dock inte säljas, överföras, pantas eller annars utställas under den restriktionsperiod som hade bestämts för aktierna. Restriktionsperioden inleds då belöningen betalas ut och avslutas den 31 december 2018.

Medlemmarna i ledningsgruppen, inklusive VD och koncernchefen, är skyldiga att fortsätta äga minst 50 procent av de aktier de förtjänat årligen i programmet tills han/hon äger bolagsaktier till ett värde som motsvarar hans/hennes årslön inklusive förmåner.

 

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2015

Fr.o.m. början av 2015 införde Konecranes ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner. Syftet med programmet var att kombinera aktieägares och de nyckelanställdas målsättning att öka företagsvärdet, att engagera nyckelanställda i företaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt belöningsprogram i bolaget. Styrelsen beslöt den högsta belöningen för varje nyckelanställd som hör till målgruppen under programperioden.

Förtjänstperioden 2015–2017

Planen för 2015 hade ett kriterium: kumulativ vinst per aktie 2015–2017 utan omstruktureringskostnader. De intjänade aktierna utbetalas under första kvartalet 2018.  Sammanlagt 49 248 aktier (brutto) delades ut till deltagarna.

Medlemmarna i ledningsgruppen, inklusive VD och koncernchefen, är skyldiga att fortsätta äga minst 50 procent av de aktier de förtjänat årligen i programmet tills han/hon äger bolagsaktier till ett värde som motsvarar hans/hennes årslön inklusive förmåner.

 

Aktiebelöningsprogram i 2017-2018

LÜngsiktiga bonusar

 

Aktiesparprogram för personalen

Den 1.7.2012 införde Konecranes ett aktiesparprogram för alla anställda, förutom i de länder där programmet inte kan erbjudas på grund av juridiska eller administrativa skäl. Deltagarna sparade en månatlig summa på upp till 5 procent av sin bruttolön. Summan användes till att å deltagarens vägnar köpa upp Konecranes aktier från marknaden. Om deltagarna ännu äger aktierna efter en ungefärlig innehavsperiod på tre år, erhåller de en vederlagsfri aktie för två köpta sparaktier.

Nya programperioder startade den 1.7.2014, 1.7.2015, 1.9.2016, 1.7.2017 och den 1.7.2018. I målgruppen ingår också högsta ledningen. Deltagande i programmet är helt frivilligt.

Sammanfattning av Aktiesparprogrammet fîr personalen