Styrelsens kompensation

 

Bolagsstämman fattar beslut om belöningar till styrelsen och styrelsens kommittéer årligen. Förslagen bereds av aktieägarnas nomineringsråd.

Konecranes remunerationKonecranes bolagsstämma fastställer ersättningarna till styrelsemedlemmarna. Om mandatperioden för en styrelsemedlem upphör före utgången av följande bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell del av den årliga ersättningen beräknat utifrån hans eller hennes faktiska mandatperiod.

50 procent av årsarvodet betalas med Konecranes-aktier som köps på marknaden för styrelsemedlemmarnas räkning. Arvode kan också betalas genom överlåtelse av Bolagets egna aktier med stöd av bemyndigande till styrelsen som getts av bolagsstämman. Om en belöning inte kan betalas i aktier av orsak relaterad till bolaget eller styrelsemedlemmen, betalas den årliga ersättningen kontant. Ersättningen betalas i fyra rater, så att varje rat köps eller överförs inom den tvåveckorsperiod som följer efter respektive delårsrapportering och bolagets bokslutskommuniké för varje år. 

Konecranes styrelsemedlemmar har inget anställnings eller tjänsteavtal med Konecranes. De deltar inte i Konecranes bonusprogram och har inte heller någon pensionsplan som arrangerats av Konecranes.

 

Arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna så som de fastställts av den senaste bolagsstämman den 28 mars 2019 framgår i följande tabellen:

Styrelsemedlemmarnas ersättning 2019

 

Årsarvode

Totalt EUR

Styrelseordförande

140 000

Vice ordförande

100 000

Styrelsemedlem

70 000

Arvode per styrelsemöte

1 500

Ordförande i revisionskommittén per kommittémöte

3 000

Styrelsemedlemmarnas resekonstnader ersätts också.

 

 

Den totala ersättning som betalats år 2018 framgår av tabellerna nedan.
 

Styrelsemedlemmarnas

Sammanlagd ersÑttning till styrelsen under 2018

 

Styrelsemîten 2018