Styrelsens kompensation

 

Bolagsstämman fattar beslut om belöningar till styrelsen och styrelsens kommittéer årligen. Förslagen bereds av nomineringskommittén.

Arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna så som de fastställts av den senaste bolagsstämman den 23 mars 2018 och den totala ersättning som betalats år 2018 framgår av tabellerna nedan.

Konecranes remunerationKonecranes bolagsstämma fastställer ersättningarna till styrelsemedlemmarna. Om mandatperioden för en styrelsemedlem upphör före utgången av följande bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell del av den årliga ersättningen beräknat utifrån hans eller hennes faktiska mandatperiod.

50 procent av årsarvodet betalas med Konecranes-aktier som köps på marknaden för styrelsemedlemmarnas räkning. Arvode kan också betalas genom överlåtelse av Bolagets egna aktier med stöd av bemyndigande till styrelsen som getts av bolagsstämman. Om en belöning inte kan betalas i aktier av orsak relaterad till bolaget eller styrelsemedlemmen, betalas den årliga ersättningen kontant. Ersättningen betalas i fyra rater, så att varje rat köps eller överförs inom den tvåveckorsperiod som följer efter respektive delårsrapportering och bolagets bokslutskommuniké för varje år. 

Konecranes styrelsemedlemmar har inget anställnings eller tjänsteavtal med Konecranes. De deltar inte i Konecranes bonusprogram och har inte heller någon pensionsplan som arrangerats av Konecranes.

 

Styrelsemedlemmarnas

Sammanlagd ersÑttning till styrelsen under 2018

 

Styrelsemîten 2018