Verkställande direktörens och tillfälliga verkställande direktörens kompensation

Personalkommittén utvärderar VD och koncernchefens insatser. På grundval av denna utvärdering och andra relevanta fakta fastställer styrelsen den totala kompensationen till VD och koncernchefen.

Ansällningsvillkor för verkställande direktör och koncernchefKompensationen för den tillfälliga verkställande direktören omfattar grundlön, naturaförmåner, pensionsplan, ett årligt prestationsbaserat bonusprogram samt en långsiktig prestationsbaserad aktiebelöningsplan.

Den tillfälliga verkställande direktörens årliga bonusprogram baserar sig på bolagets finansiella resultat och är högst 50 procent av hans årliga grundlön.

Den tillfälliga verkställande direktören är berättigad till att delta i bolagets långsiktiga belöningsprogram som närmare beskrivs under ”Långsiktiga incitamentsprogrammet”. VD och koncernchefen är skyldig att fortsätta äga minst 50 procent av de aktier han förtjänt årligen i programmet tills han äger bolagsaktier till ett värde som motsvarar hans årslön.

VD och koncernchefens ersättning under året 2018 hittar man under rubriken Ersättning till koncernledningen.