Insiders

Styrelsen har godkänt Konecranes Abp:s insiderreglemente som baseras på marknadsmissbruksförordningen, lagstiftning och riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, finska värdepappersmarknadslagen, Nasdaq Helsinki Ltd:s riktlinjer för insiders samt riktlinjer från den finska Finansinspektionen.

Konecranes upprätthåller en insiderlista över alla personer som har tillgång till insiderinformation relaterad till bolaget. Insiderlistan består av ett eller flera projektspecifika avsnitt. Konecranes har beslutat att bolaget inte kommer att upprätta ett permanent insideravsnitt på listan och därigenom har Konecranes inga permanenta insiders.

Personer i ledande ställning på Konecranes (”Ledande personer”) enligt marknadsmissbruksförordningen är styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och koncernchefen samt medlemmarna i bolagets ledningsgrupp. Ledande personer och deras närmaste personer måste informera Konecranes och Finansinspektionen om alla transaktioner som enligt MAR:s definition gjorts på deras konton i anknytning till Konecranes finansiella instrument inom tre dagar från transaktionen.

Ledande personer tillåts ingen handel med Konecranes finansiella instrument under en sluten period som inleds den femtonde dagen i månaden före slutet av varje kalenderkvartal och slutar när motsvarande delårsrapport eller bokslutsrapport har publicerats, inklusive publiceringsdagen.

Konecranes upprätthåller information om personer som regelbundet deltar i förberedandet av finansiella rapporter på koncernnivå eller som annars har tillgång till sådan information. Bolaget har beslutat att Konecranes slutna period även gäller dessa personer. Personer som finns nämnda i de projektspecifika avsnitten av Insiderlistan får inte handla med Konecranes finansiella instrument innan projektet i fråga har avslutats.

 

Transaktioner av närstående

Konecranes har inte utfört transaktioner med närstående som skulle vara väsentliga ur bolagets perspektiv eller där transaktionerna skulle avvika från bolagets normala verksamhet eller inte göras på marknadsvillkor eller villkor som är jämförbara med marknaden.
 

Ledande personers transaktioner

Baserat på MAR publicerar Konecranes från och med den 3 juli Ledande personers och deras närstående personers transaktioner med Konecranes finansiella instrument som börsmeddelanden.


Konecranes börsmeddelanden finns här: Meddelanden på Svenska

Det är möjligt att anmäla Ledande personers transaktioner här: Managers’ transactions eller Johtohenkilöiden liiketoimet

 

MAR förutsätter inte att upprätthålla ett offenligt Insiderregister och därför det offentliga Insiderregistret av Konecnraes Abp har upphört att existera den 3 juli 2016.