Intern revision

Konecranes interna revisionsfunktion är en självständig enhet som hjälper organisationen att uppnå sina mål. Enheten utvärderar effektiviteten i riskhantering, kontroll och styrprocesser. Under år 2018 förflyttades ansvaret för interna utredningar från internrevisionen till Head of Compliance and Ethics. År 2018 lanserade företaget en extern visselblåsningskanal, ytterligare en kanal för rapportering av misstänkta oegentligheter.

Den interna revisionen verkar i enlighet med en revisionsplan som har godkänts av styrelsens revisionskommitté. Enhetens arbetsmetoder bygger på de yrkesstandarder som läggs fram av Institute of Internal Auditors (IIA) och de fokuserar på ett processorienterat engagemang framom enbart en helhetsbaserad revision. Interna revisionsresultat rapporteras till den berörda enhetens operativa ledning, dotterbolagets styrelseordförande (en koncernintern styrelse) och relevanta ledningsgruppsmedlemmar. Utvecklingen av korrigerande uppföljning koordineras av internrevisionen och efterlevnadsteamet. Avhjälpta fynd verifieras av internrevisionen vid separata omrevisioner.

År 2018 genomförde internrevisionen 48 planerade revisioner enligt en godkänd årlig revisionsplan. I 10 helrevisioner behandlade internrevisionen 107 nyckel- och verksamhetskontroller med omfattande stickprov och i 38 snabbrevisioner behandlade internrevisorn 35 nyckelkontroller med begränsade stickprov. Årsplanen omfattade 54 aktiva juridiska enheter.

Alla interna revisionsaktiviteter rapporteras regelbundet till koncernens ledningsgrupp och till styrelsens revisionskommitté. Internrevisionen är ansvarig inför revisionskommittén.