Riskhanteringsprinciper

Konecranes styrelse har definierat och godkänt vissa principer för riskhantering som bygger på internationellt accepterade principer för bolagsstyrning. Revisionskommittén utvärderar bolagets riskhantering och internkontroll och rapporterar till styrelsen om dess tillräcklighet och lämplighet.

 

Riskhanteringsprinciper

En risk är allt som klart kan påverka Konecranes möjlighet att nå sina affärsmål och genomföra sina strategier. Riskhantering är en del av Konecranes kontrollsystem. Den ska garantera att alla risker som kan relateras till företagets verksamhet identifieras och hanteras tillfredsställande och riktigt, så att kontinuiteten i verksamheten hela tiden säkerställs.

Koncernens riskhanteringsprinciper utgör en bas för riskhantering i hela Konecranes, och varje bolag eller enhet inom koncernen svarar för sin egen riskhantering. Detta tillvägagångssätt garanterar bästa möjliga kunskap om lokala förhållanden, erfarenhet och relevans.

Enligt koncernens riskhanteringsprinciper är riskhantering en kontinuerlig och systematisk aktivitet, som har som mål att skydda anställda mot personskador, säkra koncernbolagens och hela koncernens tillgångar, samt att säkerställa stabil och lönsam finansiell verksamhet. Genom att minimera förluster från realiserade risker och genom att optimera kostnaderna för riskhantering säkerställs Konecranes konkurrenskraft på lång sikt.

 

Märkbara risker för Konecranes

Konecranes har analyserat sina strategiska, operativa och finansiella samt skaderelaterade risker. Nedanstående risköversikt och de riskhanteringsmetoder som beskrivs är bara vägledande och ska inte betraktas som heltäckande.

 

Marknadsrisker

Efterfrågan på Konecranes produkter och tjänster påverkas av de lokala och globala ekonomiers utveckling, regionala och lands-specifika politiska frågor och stabilitet och av konjunkturcyklerna inom Konecranes kundindustrier. Valutakursvariationer kan ändra våra produkters konkurrenskraft på vissa marknader och påverka våra kunders verksamheter. För industrikranar varierar investeringar i kapital med utvecklingen av den industriella produktionen och produktionskapaciteten medan efterfrågan på hamnlösningar följer utvecklingen inom global transport och på kort sikt hamnarnas investeringscykler. Investeringarna i truckar följer samma cykel som andra produktsegment. Efterfrågan på underhåll styrs av kundernas beläggningsgrad. Förutom risker relaterade till försäljningsvolymer kan också ogynnsamma förändringar i efterfrågan skapa överkapacitet och påverka marknadspriserna på samma sätt som konkurrenternas åtgärder.

Konecranes har för avsikt att öka vinstandelen för service av det totala vinstflödet och därmed minska beroendet av ekonomiska konjunkturer. I allmänhet är efterfrågan på tjänster mindre volatil än efterfrågan på utrustning.

Som en del av sin strategi strävar Konecranes efter att upprätthålla en rimligt vidsträckt geografisk marknadsnärvaro för att balansera ekonomiska trender i olika marknadsregioner med beaktande av relevanta distributionskostnader. Konecranes strävar också efter att begränsa de risker som härrör från förändringar i efterfrågan inom olika kundsegment och efterfrågan på vissa produkter genom att ha en varierande kundbas och genom att erbjuda ett brett sortiment av produkter och tjänster. Genom aktiv produktutveckling strävar Konecranes också efter att differentiera sig från konkurrenterna och att minska konkurrenstrycket.

Under 2018 har Konecranes fortsatt med denna strategi och har vidareutvecklat sin marknadsintroduktionsstrategi med produkterna och tjänsterna, varumärkena och försäljningskanalerna.

 

Kundernas kreditrisker

Svårigheter att få in kundbetalningar skulle kunna påverka Konecranes finansiella ställning negativt. För att begränsa den risken tillämpar vi en konservativ kreditpolicy gentemot våra kunder. Konecranes har som rutin att göra en noggrann granskning av kunden innan vi inleder en formell affärsförbindelse med kunden och att inhämta kreditupplysningar om nya kunder. Kreditriskerna för våra kunder mildras genom förskottsbetalningar, remburser, betalningsgarantier och kreditförsäkringar i tillämpliga fall. Med hjälp av dessa verktyg och genom noggrann uppföljning av kundbetalningarna har vi lyckats begränsa våra kreditrisker framgångsrikt.

Under 2018 har Konecranes rationaliserat de lokala kreditpolicyerna för enheterna i frontlinjen för att stärka och genomföra införandet av tillhörande process och praxis. Konecranes fortsatte med integreringen av tredjepartstjänster i ERP-systemen för att verifiera kund-data mot listor med utestående sanktioner och produkter och reservdelar mot listor över produkter med dubbla användningsområden, i syfte att verifiera efterlevnad.

 

Teknologiska risker

Konecranes inser att det finns olika hot och möjligheter relaterade till utvecklingen av nya produkter och tjänster i branschen. En aktiv hantering av immateriella rättigheter är av väsentlig betydelse på den globala marknaden.

Vi har fortsatt att övervaka allmänna trender på marknaden, teknisk utveckling, konkurrenternas förehavanden, kundbeteende och utvecklingen inom olika industrisegment för att identifiera tecken på eventuella förändringar som kan påverka oss.

Med våra interna processer följer vi systematiskt upp viktiga teknologier. Vi har förädlat våra processdrivna metoder, från innovationer till erforderlig teknisk forskning och hela vägen fram till produktutvecklingsprojekt.

Under 2018 fortsatte vi att samarbeta med ett antal uppstartsföretag för att säkerställa tidig kännedom om nya idéer och teknologier. Samarbetet med externa forskningsinstitut och universitet fortsatte också. År 2018 genomförde vi en utbildningsserie kring digitalisering och AI/maskininlärning. Allt detta ger kännedom om och säkerställer tillgång till den tekniska utvecklingen inom vår bransch.

Vi utnyttjar våra globala testcenter för att ytterligare förbättra produkternas säkerhet och pålitlighet. Vi utför omfattande livstidstester på nya och befintliga produkter, vilket ger ny kännedom och minskar de tekniska riskerna. Testcentren utgör också en mycket viktig del av vår egen forskning och de har reviderats enligt standarden ISO 17025, vilket säkerställer kvaliteten i testprocesserna, tillbörlig testplanering och dokumentering av resultaten. Vi utnyttjar aktivt resultaten för att utveckla produkternas tillförlitlighet.

Med globala krandata via vår lösning för industriellt internet ökar vi vår medvetenhet om hur kranarna beter sig i den dagliga verksamheten. Utifrån detta fortsatte vi att utveckla algoritmer som hjälper oss att förutse utmaningar i anknytning till kransäkerhet och -funktion. Allt detta begränsar de tekniska riskerna i anslutning till krananvändningen samt ger oss bättre kunskap för krankonstruktion och -service.

År 2018 fortsatte vi aktivt att skydda våra konstruktionslösningar, innovationer, varumärken och domäner. Vi har en regelbunden process för att övervaka eventuella kränkningar och vi reagerar på dem.

Den tekniska utbildningen av våra servicetekniker är en viktig insats för riskhanteringen. Samma gäller den lyftutrustningsspecifika utbildningen för ingenjörer och konstruktörer. Utbildningen av servicetekniker fortsatte aktivt under året. För ingenjörerna fortsatte vi att utveckla ett särskilt utbildningsmaterial och genomförde utbildningar baserat på detta.

 

Personal

Konecranes verksamhet är beroende av tillgång till yrkeskunnig personal, och deras expertis och kompetens.
Vi fortsatte att satsa på att våra servicetekniker besitter den ledande tekniska kompetensen inom branschen, utveckla ledarskapet och ha en kundorienterad och effektiv försäljning och säljledning. Inom dessa fokusområden satsade Konecranes på utbildning för att säkerställa kundernas nöjdhet.

Konecranes fortsatte dessutom med sina program för att engagera de anställda. Exempel på dessa är aktiesparprogrammet för personalen och satsningar på personalens välbefinnande.

 

Företagsförvärv

Misslyckade företagsförvärv eller misslyckad integration av förvärvade bolag kan resultera i sänkt lönsamhet eller hämma genomförandet av företagsstrategin. Konecranes minskar riskerna med företagsförvärv genom företagsanalyser, vid behov med hjälp av externa rådgivare. 

Den 4 januari 2017 slutförde Konecranes förvärvet av segmentet Material Handling & Port Solutions från Terex Corporation. Under 2017 och 2018 har Konecranes satsat omfattande resurser på att framgångsrikt slutföra affären och professionellt integrera de förvärvade enheterna. Skalan och den förväntade nyttan av förvärvet erbjuder Konecranes unika möjligheter, medan betydelsefulla risker kan uppstå om målsättningarna inte uppfylls.

 

Produktionsrisker

Konecranes strategi är att bibehålla egen produktion av huvudkomponenter som tillför mervärde och/eller konkurrensmässiga fördelar. Det finns olika risker involverade i olika aspekter av produktionen, exempelvis styrning av produktionskapacitet, operativ effektivitet, kontinuitet och kvalitet.

Under 2018 fokuserade vi våra aktiviteter på förbättringar i leveranskedjan med avseende på intern flexibilitet och effektivitet. Vi justerade även produktionskapaciteten efter efterfrågan på marknaden. Investeringar i ökad kapacitet och ersättningar hade fokus på verksamhetens miljöaspekter och säkerhet.

 

Inköpsrisker

Inköpsverksamheten har ett proaktivt tillvägagångssätt för att undvika risker förknippade med prissättning, kvalitet, kapacitet, tillgänglighet, en Uppförandekod för leverantörer och andra förväntningar så som de uttrycks i Konecranes Globala leverantörsmanual. Ineffektivitet och brister på dessa områden kan ha en ogynnsam effekt på Konecranes lönsamhet och rykte. Avtal och verksamhet med de viktigaste leverantörerna har utformats så att prestandan vid behov optimeras globalt.

Under 2018 fortsatte Konecranes att utveckla kvaliteten genom utveckling av utvalda leverantörer. Vi fortsatte också att förbättra leverantörernas avtryck, planera, balansera, prognostisera och kommunicera efterfrågan och tillgång med leverantörerna för att snabbare kunna svara på kundernas behov. Leverantörsrevisioner och hantering av verksamhetens kontinuitet ledde till ytterligare proaktiva korrektiva åtgärder tillsammans med leverantörer. 

För att minska riskerna med leverantörsbasen söker Konecranes konstant konkurrenskraftiga, alternativa källor, samtidigt som samarbetet med existerande leverantörer förbättras. Alternativa leverantörer, där sådana finns tillgängliga, höjer priskonkurrensen, ökar produktionskapaciteten och minskar riskerna med att vara beroende av en enda leverantör. Konecranes leverantörsportfölj granskas, kategoriseras och hanteras centralt.

 

Kvalitetsrisker

Högklassiga tjänster och utrustningar samt affärsrutiner och -processer utgör grunden för minimeringen av Konecranes affärsrisker. Certifierade kvalitetsrutiner används omfattande inom koncernen.

År 2018 fortsatte Konecranes att utveckla både sina lokala och globala kvalitetsförbättringsprocesser. Denna utveckling stöddes genom att lanseringen av företagets delade processer och IT-verktyg fortsatte för att bättre kunna registrera kundupplevelser och förfaranden vid systematisk problemlösning, där syftet är att förbättra vår affärsprestanda. I strävan efter operativ excellens fortsatte Konecranes att använda och utveckla Lean Six Sigma-metoderna med goda resultat. Metoden spelar en viktig roll för systematisk förbättring av företagets processer och kvalitet.

 

IT-risker

Konecranes IT ansvarar för alla IT-tjänster, -applikationer och -tillgångar som används av koncernbolagen. Konecranes verksamhet är beroende av tillgång, tillförlitlighet och kvalitet på information samt av informationens säkerhet och integritet. Under 2018 fortsatte den globala trenden med illvilliga angrepp även mot Konecranes. Dessa informationssäkerhetsrisker och incidenter kan ha en ogynnsam inverkan på affärsprestandan. Därför fortsätter Konecranes att investera i IT-säkerhet.

Konecranes använder sig av tillförlitliga IT-lösningar och effektiv styrning av informationssäkerhet för att undvika dataförluster och förhindra att datas säkerhet, tillgänglighet och integritet äventyras. Både interna och externa IT-tjänster används för att säkra hög tillgänglighet, elasticitet och kontinuerliga tjänster, vilket ger en snabb återhämtning vid eventuella tillfälliga avbrott i huvudtjänsterna. Tredjepartsexperter används för att revidera, testa och förbättra cybersäkerheten för internt och externt utvecklade IT-tjänster.

Under 2018 fortsatte införandet av globala IT-lösningar och harmoniserade affärsprocesser, inklusive de pågående integrationsaktiviteterna för Terex MHPS-verksamhet. Kompetens kring analytik och affärsintelligens står i fokus och syftar till att kunna omvandla den ökande mängden affärs-, användar- och utrustningsgenererade data till nya affärsmöjligheter. Under 2018 fortsatte Konecranes IT att ta i bruk agila utvecklingsmetoder för förbättrad kundfokus och flexibilitet samtidigt som vi hänger med i den accelererande förändringstakten.

 

Avtals- och produktansvarsrisker

Konecranes kan bli föremål för olika slags rättsliga åtgärder, krav och andra rättstvister i olika länder, vilket är vanligt för ett företag i denna bransch och en global verksamhet som omfattar ett stort utbud av produkter och tjänster. Det kan gälla avtalstvister, garantikrav, produktansvar (inklusive konstruktionsfel, produktfel, försummande av varningsplikt och asbestansvar), anställningar, fordonstvister och andra generella skadeståndsanspråk. Dessa risker kontrolleras genom kontinuerlig övervakning av verksamheten, förbättrad produktsäkerhet och -dokumentation, kundutbildning och förbättrade försäljningsvillkor.

År 2018 fortsatte Konecranes att genomföra och förbättra analys- och godkännandeprocessen för avtal enligt avtalsanvisningarna. Praxisen förknippad med produkternas kvalitetskontroller och påstådda produktansvar har också stått i fokus under 2018. Dessa aktiviteter är exempel på sådant som gjorts efter förvärvet av segmentet Material Handling & Port Solutions från Terex Corporation, eftersom Konecranes strävar efter att harmonisera bästa praxis inom hela organisationen.

 

Illegala aktiviteter

Konecranes åtar sig att iaktta alla tillämpliga lagar och bestämmelser, men brott mot bolagets riktlinjer som resulterar i olagliga aktiviteter kan hota bolaget. Konecranes inser att också småskaliga illegala aktiviteter kan skada bolagets rykte och påverka dess ekonomi och resultat negativt, men bolaget anser inte att risken är väsentlig. Interna processer, översyn, revisioner och praktiska verktyg används för att minska Konecranes exponering för detta slags risker.

Konecranes ger ut skriftliga riktlinjer för att säkra efterföljandet av lagar, regler och våra egna principer inom hela Konecranes-koncernen. Särskild vikt läggs vid utbildning för att säkra att anställda är medvetna om och följer tillämpliga lagar, regelverk, interna policyer och praxis samt principer i sitt arbete.

Olagliga och bedrägliga brottsliga handlingar som riktar sig mot Konecranes ger upphov till risker som kan ha en betydande inverkan på vårt finansiella resultat. Vi fortsatte med våra insatser för att minska exponeringen för dylika åtgärder.

År 2018 uppdaterade Konecranes sin uppförandekod och antikorruptionspolicy samtidigt som vi skapade nya styrningsstrukturer för att utveckla och genomföra vårt efterlevnads- och etikprogram, inklusive utvecklingen av en uppförandekod för leverantörer. Arbetet för att säkerställa efterlevnad med ny lagstiftning, som GDPR, fortsatte systematiskt under 2018.

 

Skaderisker

Skaderiskerna inkluderar exempelvis risker för avbrott i verksamheten, hälso- och säkerhetsrelaterade risker, miljörisker, bränder och andra katastrofer, naturkatastrofer och risker relaterade till säkerhet i fastigheter. Konecranes identifierar och utvärderar riskerna kontinuerligt som en del av sin affärsprocess. För att mildra dessa risker har vi antagit olika säkerhets- och hälsoriktlinjer, räddningsplanering och säkerhetsinstruktioner i fastigheter. Konecranes har även försökt förbereda sig inför förverkligandet av risker genom olika försäkringsprogram och kontinuerligt förbättrat beredskapen för olika potentiella krissituationer.

Under 2018 fortsatte vi med våra riskbedömningar för att identifiera risker och förbättra kontrollerna för de främsta riskerna med anknytning till miljön och säkerhet. Harmoniseringen och införandet av våra globala säkerhetsprocesser och -rutiner fortsatte med tillhörande framgångsrikt införande av en process och ett verktyg för att fånga observationer och tillbud. Detta gör det möjligt för att förstå vår riskprofil samt undersöka och förbättra vårt sätt att arbeta.

 

Finansiella risker

Större delen av Konecranes finansiella risker hanteras på central nivå av Group Treasury. Group Treasury arbetar under Konecranes Finance Oy, som verkar som koncernens finansavdelning vid huvudkontoret. Konecranes Finance Oy är inte ett profitcentrum som strävar efter att maximera sin vinst, utan dess roll är snarare att hjälpa koncernens bolag att minska de finansiella risker som är förknippade med global affärsverksamhet, såsom marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Den viktigaste marknadsrisken är omräkningar av utländsk valuta.

Ansvaret för identifiering, utvärdering och kontroll av de finansiella riskerna från koncernens globala affärsverksamhet är uppdelat mellan affärsenheterna och Konecranes Finance Oy. Internt skyddar enheterna sina risker tillsammans med Group Treasury. De flesta finansiella riskerna för koncernen är koncentrerade till ett bolag, Konecranes Finance Oy, där de kan utvärderas och kontrolleras effektivt.

Nästan all finansiering, penninghantering och valutahantering med banker och andra externa motparter utförs centralt av Konecranes Finance Oy, och i enlighet med koncernens treasury-policy. Endast i enstaka fall, där lokala centralbanksbestämmelser förhindrar anlitandet av koncerntjänster för valutasäkring, måste detta göras direkt mellan ett operativt bolag och en bank, under överinseende av huvudkontoret. Konecranes Finance Oy använder sig av ett treasury-system som möjliggör att transaktioner kan utföras i realtid och ger detaljerad dokumentation om aktiviteter och lönsamhet. Standardrapportering görs varje vecka och täcker kommersiella och finansiella kassaflöden på koncernnivå, exponering för transaktioner i utländsk valuta, skuldsättning, derivatportföljer samt motpartskreditrisk för finansiella transaktioner. Dessutom deltar alla koncernens företag i den månatliga interna och externa finansiella rapporteringen.

Se not 33 i bokslutet och i styrelsens verksamhetsberättelse för en detaljerad översikt över den finansiella riskhanteringen.

 

Försäkring

Som en del av den övergripande riskhanteringen granskar koncernen kontinuerligt sina försäkringsvillkor. Försäkringsavtal används för att täcka alla risker som är ekonomiskt eller på annat sätt lämpliga att försäkra.

Information om internrevision och riskhantering relaterad till finansiell rapportering finns i Förvaltningsutlåtandet 2018.