Revision

Den lagstadgade revisionens huvudsakliga uppgift är att bestyrka att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens resultat och ekonomiska ställning under räkenskapsperioden, som är kalenderåret. Revisorn rapporterar regelbundet om sina iakttagelser till styrelsens revisionskommitté. Revisorn är skyldig att granska riktigheten av bokslutet och bolagets bokföring under räkenskapsperioden samt avge en revisionsberättelse till bolagsstämman. Konecranes revisorer utses av bolagsstämman och tjänstgör till slutet av bolagsstämman efter valet. Samma revisor med huvudansvar får inte tjänstgöra mer än sju (7) räkenskapsperioder.

Ernst & Young Oy har varit bolagets externa revisor sedan år 2006. År 2018 var Kristina Sandin revisor med huvudansvar. Hon har erhållit denna position sedan 2015. År 2018 fick Ernst & Young Oy med närstående revisionsföretag 3 759 000 euro i arvoden för revision av bolagen i Konecranes-koncernen och 407 000 euro för övriga tjänster.