Mötespraxis och självutvärdering

Utöver styrelsemedlemmarna och styrelsens sekreterare deltar också bolagets verkställande direktör och finansdirektör i styrelsemötena. Styrelsemötets föredragningslista och behövligt bakgrundsmaterial levereras på förhand till styrelsemedlemmarna. Styrelsen ska sammanträda så ofta som det behövs för att den ska kunna sköta sina åligganden. Normalt hålls årligen ca åtta ordinarie styrelsemöten; dessutom kan styrelsen sammanträda vid behov. År 2018 sammanträdde styrelsen 12 gånger. Styrelsemedlemmarnas närvaro vid mötena var 98 %. 

Information om medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen "Sammanlagd kompensation till styrelsen under 2017" som finns på sidan Styrelsens kompensation. (2018 information uppdateras så snart som möjligt)

Styrelsen och dess kommittéer genomför årligen en utvärdering av sitt arbete för att klargöra om styrelsen och dess kommittéer fungerar effektivt. Styrelsen fastställer kriterierna för utvärderingen, som ska utföras som en intern självutvärdering. Resultatet av självutvärderingen behandlas av styrelsen före utgången av varje räkenskapsår.