Uppgifter

Styrelsen har befogenhet och skyldighet att leda och övervaka bolagets administration och verksamhet i enlighet med lagen om aktiebolag, bolagsordningen och övriga tillämpliga finska lagar och bestämmelser. Bolaget iakttar alla andra regler och bestämmelser som är tillämpliga på bolaget eller dess dotterbolag utanför Finland (nedan ”koncernbolag”), förutsatt att den utländska lagstiftningen inte strider mot finsk lag.

Styrelsen har en allmän skyldighet att verka för bolagets och alla aktieägares bästa. Styrelsen svarar för sina åtgärder inför Konecranes aktieägare. Styrelsemedlemmarna ska handla med tillbörlig försiktighet och i god tro, med affärsmässigt omdöme och med utgångspunkt i den information de fått på ett sätt som de anser vara i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Styrelsen beslutar om bolagets affärsstrategi, om utnämning och entledigande av verkställande direktören, dennes ställföreträdare och bolagets övriga högsta ledning, om koncernstrukturen, företagsförvärv och försäljningar, finansiella frågor och investeringar. Styrelsen ska också kontinuerligt hålla sig informerad om och följa upp koncernbolagens verksamhet och resultat, riskhantering och iakttagande av tillämpliga lagar samt andra frågor som styrelsen fastställer. Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig informerad om frågor och åtgärder av stor strategisk betydelse. Styrelsen utser en sekreterare, som ska närvara vid alla möten.

Verkställande direktören och finansdirektören rapporterar bolagets kvartalsvisa orderingång och ekonomiska prestanda samt prognos för hela året till styrelsen. Dessutom rapporterar verkställande direktören och finansdirektören kvartalsvis om sales funnel, konkurrensläge, marknadsklimat samt ärenden som gäller säkerhet, människor och kunder. Statusen för de viktigaste utvecklingsåtgärderna, som till exempel viktiga IT-investeringar, FoU-projekt och förvärv kan presenteras för styrelsen av de personer som har det direkta ansvaret för dessa frågor.