Val och mandatperiod

Medlemmarna i bolagets styrelse väljs av bolagsstämman för en mandatperiod på ett (1) år. Enligt bolagsordningen ska Konecranes styrelse bestå av minst fem (5) och högst tio (10) personer.

Styrelsen väljer inom sig en styrelseordförande. Bolagsordningen som godkändes av extra bolagsstämman den 15.9.2016 och registrerades den 28.9.2016 gav Terex Corporation eller annat Terex koncernbolag rätt att utse medlemmar till styrelsen beroende på Terex-koncernens ägarandel i bolaget. Eftersom Terex inte mera äger Konecranesaktier är detta inte längre i kraft.

Namnet på personer som kandiderar för en styrelsepost offentliggörs i kallelsen till bolagsstämman om förslaget framställts av aktieägarnas nomineringsråd eller om kandidaten understöds av aktieägare som innehar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget och kandidaten samtyckt till valet. Namnen på personer som föreslås till styrelseposter efter att kallelsen gått ut ska offentliggöras separat. Bolaget publicerar kandidaternas biografiska uppgifter på sin webbsida.