Styrelsekommittéer

I början av 2017 bistods styrelsen av två kommittéer: revisionskommittén och nominerings- och kompensationskommittén. I sitt konstituerande möte efter bolagsstämman den 23.3.2017 beslöt Konecranes styrelse att grunda en nomineringskommitté och en personalkommitté. Dessa ersätter den tidigare nominerings- och kompensationskommittén. Dessutom har styrelsen en revisionskommitté som tidigare.

Bolagstämman 28.3.2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater. 

 

Revisionskommittén

Styrelsen ska utse en revisionskommitté bland sina medlemmar för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden i fråga om ändamålsenliga arrangemang av kontrollen av bolagets bokföring och ekonomi i enlighet med aktiebolagslagen. Revisionskommittén ska ha åtminstone tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar varav majoriteten ska vara oberoende av bolaget. Åtminstone en medlem ska vara oberoende av betydande aktieägare. Avsikten är inte att utöka styrelsens skyldigheter utöver dem som explicit fastställs i den finska aktiebolagslagen. Revisionskommittén ska inte fatta självständiga beslut och den får förlita sig på den information den mottar.

Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i revisionskommitténs arbetsordning (tillgänglig endast på engelska) som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning.

Styrelsens revisionskommitté består av följande fyra (4) medlemmar:

 • Ulf Liljedahl, ordförande sedan 28.3.2019
 • Ole Johansson, medlem sedan 28.3.2019
 • Per Vegard Nerseth, medlem sedan 28.3.2019
 • Päivi Rekonen, medlem sedan 28.3.2019

Alla medlemmar av revisionskommittén anses vara oberoende av bolaget.* Alla medlemmar har tillräcklig kunskap om affärsledning. Dessutom har alla medlemmar examen i företagsadministration och/eller ekonomi.

År 2018 sammanträdde revisionskommittén 6 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 %.  Medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen om styrelse- och kommittémöten.
 

*Till och med 3.5.2019 Ole Johansson bedömdes vara beroende av en betydande aktieägare

 

Nomineringskommitté (till den 28.3.2019)

Nomineringskommittén ansvarar för att bereda ärenden som berör utnämnande av och ersättningar till bolagets styrelse. Nomineringskommittén saknar rätt till självständigt beslutsfattande. Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för nomineringskommittén bland sina medlemmar. Nomineringskommittén ska ha minst tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Nomineringskommittén utses för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden. Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i nomineringskommitténs arbetsordning (tillgänglig endast på engelska)som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning.

Styrelsens nomineringskommitté består av följande tre (3) medlemmar:

 • Christoph Vitzthum, ordförande sedan 27.3.2018
 • Ole Johansson, medlem sedan 27.3.2018
 • Ulf Liljedahl, medlem sedan 27.3.2018

Alla medlemmar av nomineringskommittén anses vara oberoende av bolaget.*

År 2018 sammanträdde nomineringskommittén 5 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 %.  Medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen om styrelse- och kommittémöten. 

Bolagstämman 28.3.2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater.
 

*Till och med 3.5.2019 Ole Johansson bedömdes vara beroende av en betydande aktieägare

 

Personalkommitté

Personalkommittén har ansvaret för att stödja och ge handledning och rekommendationer till styrelsen där den uppfyller sin översiktsskyldighet och sina övriga skyldigheter med avseende på bland annat verksamhetsstrukturen och valet av högsta ledningen, talangledning, mångfald och delaktighet, planering av kvarhållande och efterträdare i högsta ledningen, yrkes- och kompetensutveckling för högsta ledningen och personalplanering, utvärdering av och ersättning för verkställande direktören och högsta ledningsgruppen, allmänna principer för ersättning, lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram, personaladministration, företagsansvar samt säkerhetsstrategier och -prestanda. Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för personalkommittén bland sina medlemmar.

Personalkommittén har auktoritet att fatta beslut i små frågor som hör till dess ansvarsområde och som har en administrativ karaktär och/eller är förknippade med genomförandet av styrelsens beslut och som inte (i) kräver styrelsens beslut enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller Konecranes interna policyer eller praxis eller (ii) som kommittén annars anser att bör beslutas av styrelsen. Personalkommittén ska ha minst tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Personalkommittén utses för att bistå styrelsen i skötselnav dess åligganden. Uppgifterna och ansvarsområdena hardefinierats i personalkommitténs arbetsordning (tillgänglig endast på engelska) som harfastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning.

Styrelsens personalkommitté består av följande fyra (4) medlemmar:

 • Bertel Langenskiöld, ordförande sedan 28.3.2019
 • Janina Kugel, medlem sedan 28.3.2019
 • Anders Nielsen, medlem sedan 28.3.2019
 • Christoph Vitzthum, medlem sedan 28.3.2019

Alla medlemmar av personalkommittén anses för närvarande vara oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

År 2018 sammanträdde personalkommittén 5 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 93 %.  Medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen om styrelse- och kommittémöten.