Verkställande direktören

Konecranes verkställande direktör (VD) och koncernchef verkar som VD i enlighet med lagen om aktiebolag. Styrelsen beslutar om utnämning och entledigande av bolagets VD. VD:n kan vara medlem av styrelsen men kan inte väljas till styrelseordförande. Konecranes har en tillfällig verkställande direktör tills 1.2.2020, då den nya verkställande direktören tillträder sin post. Den tillfälliga verkställande direktören, Teo Ottola, är inte medlem av styrelsen.

Uppgifter

Viktigaste uppgifter och ansvar Enligt aktiebolagslagen är verkställande direktören ansvarig för bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bolagets verksamhet är osedvanliga eller av stor betydelse får verkställande direktören vidta endast om styrelsen bemyndigat honom därtill. Verkställande direktören ska sörja för att bolagets bokföring överensstämmer med lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören svarar också för beredningen av de ärenden som ska behandlas av styrelsen och för strategisk styrning, finansiering, redovisning och riskhantering.

Verkställande direktörens avtal

Villkoren för verkställande direktörens anställningsförhållande har fastställts i ett skriftligt avtal som styrelsen godkänt.

Den tillfälliga verkställande direktörens avtal kan när som helst sägas upp av honom själv eller av bolaget. Uppsägningstiden är sex månader ifall den tillfälliga verkställande direktören säger upp avtalet och nio månader ifall bolaget säger upp avtalet. Om bolaget säger upp avtalet utan giltigt skäl utbetalas till den tillfälliga verkställande direktören, förutom lön för uppsägningstiden, även en ersättning motsvarande lön och naturaförmåner under 9månader. Finlands lag om pension för arbetstagare fastställer den tillfälliga verkställande direktörens pensionsålder till 65 år och sex månader. Utöver de lagstadgade pensionsavgifterna utbetalas en summa som motsvarar 1% av årslönen i en premiebaserad pensionsplan.

Kompensation

Information om den tillfälliga verkställande direktörens arvode finns på sidan Verkställande direktörens kompensation.