Verkställande direktören

 

Konecranes verkställande direktör (VD) och koncernchef verkar som VD i enlighet med lagen om aktiebolag. Styrelsen beslutar om utnämning och entledigande av bolagets VD. VD:n kan vara medlem av styrelsen men kan inte väljas till styrelseordförande. 
Uppgifter

Viktigaste uppgifter och ansvar Enligt aktiebolagslagen är verkställande direktören ansvarig för bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bolagets verksamhet är osedvanliga eller av stor betydelse får verkställande direktören vidta endast om styrelsen bemyndigat honom därtill. Verkställande direktören ska sörja för att bolagets bokföring överensstämmer med lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören svarar också för beredningen av de ärenden som ska behandlas av styrelsen och för strategisk styrning, finansiering, redovisning och riskhantering.

 

Verkställande direktörens avtal

Villkoren för verkställande direktörens anställningsförhållande har fastställts i ett skriftligt avtal som styrelsen godkänt.

Verkställande direktörens avtal kan när som helst sägas upp av honom själv eller av bolaget. Uppsägningstiden är sex månader. Om bolaget säger upp avtalet utan giltigt skäl utbetalas till verkställande direktören, förutom lön för uppsägningstiden, även en ersättning motsvarande lön och naturaförmåner under 12 månader. VD och koncernchefens pensionsplan fastställer hans pensionsålder till 63 år och pensionsavgiften till 20 procent av årslönen.

 

Kompensation

Information om verkställande direktörens arvode finns på sidan Verkställande direktörens kompensation.