Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

Stock exchange releases

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen i Hyvinge, Finland. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2012 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Dividendutdelning

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman at 1,05 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 26.3.2013 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 5.4.2013.

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde nominerings- och kompensationskommitténs förslag att antalet av styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8). Styrelsemedlemmarna som valdes vid bolagsstämman 2013 är Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson och Mikael Silvennoinen.

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde följande årsarvoden för styrelseledamöterna:
Styrelseordförande: 105 000 euro
Viceordförande: 67 000 euro
Övriga styrelseledamöter: 42 000 euro

Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i.

Ytterligare fastställdes att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelseledamöternas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet kontant. Resekostnader ersätts mot räkning.

Val av revisor och revisorns arvode

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Stämman fastställde att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Heikki Ilkka skulle fungera som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode betalas enligt revisorns skäliga faktura.

Styrelsens bemyndigande att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock inte mera än 700 000 aktier tillsammans med det i följande punkt avsedda bemyndigandet.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 21.3.2018. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2012.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkoren för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock inte mera än 700 000 aktier tillsammans med det i föregående punkt avsedda bemyndigandet.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 21.3.2018. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2012.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

Stämman fastställde styrelsens förslag att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Stämman fastställde styrelsen att besluta om emission av nya aktier eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission även till bolaget. Bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 21.3.2018. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i föregående punkterna. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som bolagsstämman 2012 gav för aktiesparprogrammet.

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com/agm2013 från och med 4.4.2013.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, investerarrelationerVIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, direktör och chefsjurist, tel. +358 20 427 2011
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050


UTDELNING
NASDAQ OMX Helsinki
Medierna
www.konecranes.com