KONECRANES ABP: Bokslutskommuniké 2018

Stock exchange releases

2018: STADIGT ÖKAD ORDERINGÅNG INOM ALLA AFFÄRSOMRÅDEN OCH KLAR FÖRBÄTTRING AV LÖNSAMHET

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s bokslutskommuniké 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Konecranes tillämpade ett komplett retrospektivt förfarande vid övergången till IFRS 15, och siffrorna för 2017 års perioder har återutgivits. Se not 4 för mer detaljer om tillämpningen av IFRS 15 och övriga väsentliga bokföringspolicyer.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

- Orderingång 929,8 MEUR (732,6), +26,9 procent (+27,3 procent i jämförbara valutakurser), med stark tillväxt inom alla affärsområden.

- Orderingång för Service 249,3 MEUR (236,8), +5,3 procent (+4,7 procent i jämförbara valutakurser)

- Omsättning 910,8 MEUR (909,9), +0,1 procent (+0,5 procent i jämförbara valutakurser), ledd av affärsområdet Service.

- Justerad EBITA-marginal 9,4 procent (8,8) och justerad EBITA 85,6 MEUR (79,9), återspeglar kostnadsbesparingsåtgärder till följd av synergieffekter samt en förbättrad försäljningsmix.

- Rörelsevinst 51,9 MEUR (55,4), 5,7 procent av omsättningen (6,1)

- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,50 EUR (0,26)

HELA ÅRET 2018 I KORTHET

- Orderingång 3 090,3 MEUR (3 007,4), +2,8 procent (+5,2 procent i jämförbara valutakurser)

- Orderingång för Service 986,5 MEUR (966,3), +2,1 procent (+5,3 procent i jämförbara valutakurser)

- Orderstock 1 715,4 MEUR (1 535,8) i slutet av december, +11,7 procent (+11,8 procent i jämförbara valutakurser)

- Omsättning 3 156,1 MEUR (3 137,2), +0,6 procent (+3,0 procent i jämförbara valutakurser)

- Justerad EBITA-marginal 8,1 procent (6,9) och justerad EBITA 257,1 MEUR (216,6)

- Rörelsevinst 166,2 MEUR (318,7), 5,3 procent av omsättningen (10,2)

- Resultat per aktie (efter utspädning) 1,29 EUR (2,89)

- Fritt kassaflöde 73,1 MEUR (224,4)

- Nettoskuld 545,3 MEUR (525,3) och skuldsättningsgrad (gearing) 42,5 procent (41,1)

- Styrelsen föreslår en dividend på 1,20 EUR (1,20) per aktie för räkenskapsperioden 2018

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN

Efterfrågeomgivningen inom de industriella affärssegmenten i EMEA och Amerika är stabil och ligger fortfarande på en bra nivå. I APAC förblir efterfrågeomgivningen också stabil. Den globala containergenomströmningen ligger på en sund nivå även om tillväxten har bromsat in. Med detta sagt är utsikterna för beställningar kopplade till containerhantering stabila.

FINANSIELL STYRNING

Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2019 ökar med 5–7 procent på årsbasis. Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2019 förbättras jämfört med helåret 2018.

NYCKELTALEN

 

Fjärde kvartalet

Januari-december
  10-12/2018 10-12/2017 Förändr. % 1-12/2018 1-12/2017 Förändr. %
Orderingång, MEUR 929,8 732,6 26,9

3093,3

3007,4 2,8

Orderstock vid periodens slut, MEUR

      1715,4 1535,8 11,7
Omsättning, MEUR 910,8 909,9 0,1 3156,1 3137,2 0,6
Justerad EBITDA, MEUR 1 101,9 97,2 4,8 325,7 289,2 12,6
Justerad EBITDA, % 1 11,2% 10,7%    10,3% 9,2%  
Justerad EBITA, MEUR 2 85,6 79,9 7,0 257,1 216,6 18,7
Justerad EBITA, % 2 9,4% 8,8%   8,1% 6,9%  

Justerad rörelsevinst, MEUR 1

76,2 70,7 7,8 219,6 178,0 23,3

Justerad rörelsemarginal, % 1

8,4% 7,8%   7,0% 5,7%  
Rörelsevinst, MEUR 51,9 55,4 -6,3 166,2 318,7 -47,9
Rörelsemarginal, % 5,7% 6,1%   5,3% 10,2%  
Vinst före skatter, MEUR 51,9 44,7 16,2 138,7 276,0 -49,7

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR

35,8 21,7 64,7 98,3 225,4 -56,4
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3

Räntebärande nettoskulder / eget kapital, %

      42,5% 41,1%  

Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1

      1,7 1,8  

Avkastning på sysselsatt kapital, %

      7,9 23,7  

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3

      12,5 15,4  
Fritt kassaflöde, MEUR 76,4 58,0   73,1 224,4  

Medelantal anställda under perioden

      16 247 15 519 4,7

1 Exklusive justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag.
2 Exklusive justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag
3 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
 

VD och koncernchef Panu Routila:

Vi fortsatte med stadiga framsteg mot våra mål under 2018, vilket återspeglas i koncernens justerade EBITA-marginal, som förbättrades till 9,4 procent för fjärde kvartalet. Under helåret 2018 ökade den justerade EBITA-marginalen med 1,2 procentenheter till 8,1 procent.

Vi avslutade året i goda tecken med en tillväxt på cirka 27 procent på årsbasis under fjärde kvartalet. Under helåret 2018 ökade orderingången med 5,2 procent i jämförbara valutakurser. Orderingången under fjärde kvartalet hjälptes upp av två stora beställningar: beställningen på 54 automatiserade spårbundna portalkranar till Khalifa Port i Abu Dhabi, som vi offentliggjorde i oktober, samt en beställning på en enskild stor processkran som gynnade vår orderingång inom affärsområdet Industriutrustning.

Affärsområdet Service fortsatte också med sin starka prestanda. Under fjärde kvartalet ökade orderingången inom Service med 5,3 procent och avtalsbasens värde med 5,4 procent på årsbasis. Vårt strategiska mål för att öka serviceverksamheten har framskridit enligt planerna. Möjligheten är betydande och det vi har sett under 2018 bekräftar åter att vi är på rätt väg. Vi förväntar oss att tillväxten accelererar en aning under helåret 2019 jämfört med 2018, även om vi förstår att det fortfarande kommer att dröja flera år för oss att kunna utnyttja denna möjlighet till fullo.

Integrationen av MHPS avancerade bra under året 2018 och vi ser att våra integrationsplaner bär frukt, och de kumulativa årstaktssynergierna nådde upp till 113 MEUR vid årsslutet 2018. Vi uppnådde flera viktiga milstolpar för integrationen under året. För det första avvecklades tre ytterligare fabriker, vilket innebär att det totala antalet avvecklade tillverkningsanläggningar nu är elva. För det andra har vi nu fler industriutrustningsprodukter med delad teknik, vilket har gjort det möjligt för oss att minska antalet produktplattformar från 30 till 20. För det tredje har vi slutfört införandet av delade säljledningsprocesser och CRM-systemet, för att ge några exempel.

Kumulativt 79 MEUR av det totala synergimålet på 140 MEUR ingick redan i vår resultaträkning under 2018, och vi förväntar oss att siffran stiger till 125 MEUR under 2019. Vi förväntar oss nu att de tillhörande omstruktureringskostnaderna uppgår till 140 MEUR, vilket är aningen mer än vår tidigare uppskattning på 130 MEUR. Samtidigt har vi sänkt vår uppskattning för integrationsrelaterade investeringar från 60 MEUR till 30 MEUR. Bägge förändringarna hänger samman med vårt beslut att köra ner vår hamnkransfabrik i Xiamen, Kina, som medföljde vid förvärvet av MHPS.

Trots att makroekonomiska osäkerheter kastar sin skugga över den globala ekonomin, ser vår egen efterfrågeomgivning fortsättningsvis frisk och stabil ut. Året 2018 har börjat starkt för Affarsområdet Hamnlösningarna som har vunnit en beställning på ett komplett automatiserat containerhanteringssystem till greenfield-containerterminalen Hadarom i Israel. Beställningen är inte bara den fjärde största i Konecranes historia, utan samtidigt ett stort steg mot genomförande av Hamnlösningarnas strategi. Beställningen omfattar vårt terminalhanteringssystem (TOS) och styrsystem för utrustning (ECS), automationsteknologi från Konecranes samt containerhanteringsutrustning och tillåter oss att leverera en komplett linje av automatiserade containerkranar och mjukvaruintelligens. Beställningen bokförs under första kvartalet 2019.

Fastän momentum just nu är starkt inom Affarsområdet Hamnlösningar, håller beslutsfattandet inom vissa kundsegment på att bli långsammare. Detta gäller särskilt i Storbritannien, där den ekonomiska aktiviteten bland våra kunder stagnerade under 2018, mitt bland osäkerheterna kring Brexit.

Vi är den enda utländska aktören inom vår bransch med lokal tillverkning i Storbritannien. Även om vår lokala närvaro eventuellt kan vara en relativ fördel för oss i fall Brexit slår hårt, är vi säkra på att förminskningen av vår verksamhet i Storbritannien under 2018 som ett led i våra integrationsåtgärder var rätt tidsanpassad. Varje Brexit-resultat som har en negativ inverkan på Storbritanniens ekonomi kommer sannolikt även att ha en negativ inverkan på Konecranes. Vi förväntar oss dock att inverkan på Konecranes som helhet är begränsad oavsett Brexit-utfall.

Utanför Storbritannien är efterfrågeomgivningen fortfarande på en bra nivå i många delar av Europa och Nordamerika. Vi förväntar oss snabbare försäljningstillväxt och förbättring av den justerade EBITA-marginalen under 2019 jämfört med 2018, som vi konstaterat i den finansiella styrningen för året. Vi tror fortsättningsvis på vår förmåga att uppnå målen efter integrationen som vi meddelade år 2017: en genomsnittlig omsättningstillväxt för koncernen (CAGR) på 5 procent under 2018–2020 samt en justerad EBITA-marginal på 11 procent för helåret 2020.

Styrelsen föreslår en oförändrad dividend på 1,20 euro per aktie för räkenskapsperioden 2018.    


INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet, Restaurang Savoy (adress Södra Esplanaden 14, Helsingfors) den 7 februari 2019 kl. 11.00 finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Panu Routila och finansdirektör Teo Ottola.

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på www.konecranes.com. Se pressmeddelande av den 24 januari 2019 för detaljerad konferensinbjudan.


KONECRANES ABP

Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION

Panu Routila, VD och koncernchef, tfn +358 20 427 2000
Teo Ottola, finansdirektör, tfn +358 20 427 2040
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 omsatte koncernen 3 156 miljoner euro. Koncernen har 16 100 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).


Distribution
Nasdaq Helsinki
Media
www.konecranes.com