Konecranes förstärker sin position på marknaden i Sydostasien genom att bli helägare av MHE-Demag

Stock exchange releases
  • Konecranes förvärvar återstående 50 % i MHE-Demag av sin joint venture-partner Jebsen & Jessen
  • Konecranes ökar sin närvaro på den strategiskt viktiga och snabbväxande marknaden i Sydostasien; koncernens omsättning i Asien-Stillahavsområdet växer med ca 30 % genom förvärvet
  • De förväntade synergierna uppgår till ca 10 miljoner euro per år på EBITA-nivå 2022
  • Förvärvet väntas initialt vara ungefär neutralt för resultatet per aktie men efter synergierna medföra en klar resultatökande effekt
  • Transaktionen förväntas bli slutförd den 2 januari 2020

Konecranes har ingått avtal om att förvärva återstående 50 % i MHE-Demag för ca 147 miljoner euro av sin joint venture-partner Jebsen & Jessen. Med förvärvet förstärker Konecranes sin position på den snabbväxande marknaden i Sydostasien. Förvärvet skapar nya möjligheter i serviceförsäljningen och förenklar distributionskanalen för industrikranar och komponenter.

 

Transaktionen ger Konecranes möjlighet till full konsolidering av MHE-Demag framöver. Konecranes uppskattar att transaktionen kommer att öka koncernens omsättning med 150-180 miljoner euro per år och EBITA med ca 25-30 miljoner euro per år 2022 med synergimålsättningarna inräknade.

 

MHE-Demag redovisas för närvarande som ett intresseföretag. Av koncernens nettoresultat för 2018 hänförde sig ca 5 miljoner euro till MHE-Demag.

 

“Efter MHPS-förvärvet är vi nu redo att ta nästa tillväxtsteg. Förvärvet påvisar vårt mål att satsa på lönsam tillväxt och utvidgar vår verksamhet i en strategiskt viktig region med flera snabbväxande marknader. Det skapar också bättre balans i Konecranes regionala försäljningsstruktur", säger Teo Ottola, tillfällig verkställande direktör och finansdirektör för Konecranes.

 

Transaktionsvillkor
Jebsen & Jessen erhåller ca 147 miljoner euro i kontant ersättning och uppskjutna betalningar vid det förväntade slutförandet av transaktionen den 2 januari 2020. Vid tidpunkten förväntas MHE-Demag ha ett nettokassaflöde av mindre omfattning. Förväntningen är att förvärvet kan slutföras utan att det behövs myndighetsgodkännanden.

MHE-Demag, en översikt
MHE-Demag är en ledande leverantör av industrikranar och tjänster i Sydostasien under varumärkena MHE och Demag. MHE-Demag har ett heltäckande utbud inom konstruktion, tillverkning och underhåll av industrikranar och telfrar. Företagets anpassade lösningar betjänar en rad olika industrier och kunder från allmän tillverkning till rymd- och luftfart. MHE-Demag erbjuder även lagerutrustning som lyfttruckar och lastbryggor, arbetsplattformar, enheter för byggnadsunderhåll, kompakt byggutrustning och automatiska bilparkeringssystem.

 

Service står för ca 50 % av MHE-Demags årliga nettoförsäljning medan kranar och komponenter utgör ca 35 % och andra industriprodukter ca 15 %. År 2018 uppgick MHE-Demags nettoförsäljning till ca 285 miljoner singaporianska dollar (179 miljoner euro) och EBITA till ca 20 miljoner singaporianska dollar (13 miljoner euro). Konecranes är huvudleverantör till MHE-Demag med försäljning av krankomponenter under varumärket Demag.

 

MHE-Demag har ca 1 800 anställda, däribland ca 700 servicetekniker. MHE-Demag driver 11 fabriker och över 70 serviceanläggningar i Sydostasien med huvudkontor i Singapore.

 

MHE-Demag driver egen verksamhet i 8 länder: Australien, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand och Vietnam. Därtill har MHE-Demag distribution via återförsäljare i flera länder, bl.a. Brunei, Kambodja, Laos, Mongoliet, Myanmar, Papua Nya Guinea och Östtimor.

 

MHE-Demag bildades 1986 som ett joint venture mellan Demag och Jebsen & Jessen. Hittills har MHE-Demag byggt över 26 000 industrikranar, över 20 000 lastbryggor för lagerbyggnader, över 2 000 byggnadsunderhållssystem och över 200 parkeringar med mer än 6 000 bilplatser.

 

Strategisk motivering
Genom förvärvet kommer Konecranes att

  • skala upp och bredda sin globala serviceorganisation med utvidgad serviceverksamhet och ett tillskott på ca 700 servicetekniker,
  • uppnå synergier och förenkla distributionskanalen för sina industrikranar i Sydostasien,
  • öka sin närvaro och marknadsandel i snabbväxande Sydostasien genom att omsättningen i Asien-Stillahavsområdet (APAC) växer med ca 30 %; efter förvärvet står regionen för ca 20 % av koncernens omsättning.

 

Synergier
Konecranes förväntar sig att synergierna uppgår till ca 10 miljoner euro per år på EBITA-nivå 2022 med synergier på både intäkts- och kostnadssidan. Engångskostnaderna för integrationen av MHE-Demag uppskattas uppgå till cirka 6 miljoner euro.

 

I dag har Konecranes helägda dotterbolag i sju av de åtta länder där MHE-Demag idkar egen verksamhet. Undantaget är Taiwan, där Konecranes verkar genom en återförsäljare.

 

Förvärvet väntas initialt vara ungefär neutralt för resultatet per aktie men efter synergierna leda till en klart resultatökande effekt.

 

Finansiering
Konecranes är finansiellt väl rustat för att slutföra transaktionen och uppnå dess fördelar. Under fjärde kvartalet lyfte Konecranes totalt 140 miljoner euro i långsiktig finansiering från finansiella institutioner för att finansiera den kontanta ersättningen.

 

 

KONECRANES ABP


Teo Ottola

Tillfällig verkställande direktör och finansdirektör

 

Investerarfrågor:
Eero Tuulos
Direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 omsatte koncernen 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 100 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.comFRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN

Detta börsmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden om framtida händelser, inklusive uttalanden om Konecranes, Jebsen & Jessen eller MHE-Demag samt om det förvärv som beskrivs i detta börsmeddelande, de förväntade fördelarna av transaktionen och framtida finansiella resultat för Konecranes och MHE-Demags kombinerade affärsverksamheter baserat på nuvarande förväntningar. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerheter som kan orsaka att resultaten väsentligt avviker från dem som anges däri. Orden "kan", "förväntar", "avser", "förutser", "planerar", "vill", "kommer att", "prognostiserar", "uppskattar" och negationer och analogier därav eller liknande uttryck är, när de återfinns i detta dokument, avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Frånvaro av dessa ord innebär emellertid inte att uttalandet inte är framtidsinriktat. Konecranes har baserat dessa framtidsinriktade uttalanden på nuvarande förväntningar och prognoser om framtida händelser. Dessa uttalanden utgör ingen garanti för framtida resultat.

Eftersom framtidsinriktade uttalanden involverar risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten komma att avvika väsentligt. Sådana risker och osäkerheter, av vilka många är utom kontroll för Konecranes, innefattar bl.a. Konecranes förmåga att slutföra förvärvet utan behov av myndighetsgodkännanden, den totala ersättning som Konecranes ska betala till Jebsen & Jessen i samband med förvärvet, eventualiteten att den tid som krävs för att slutföra förvärvet blir längre än förväntat, Konecranes och Jebsen & Jessens förmåga att ingå andra avtal i samband med förvärvet, inklusive aktieägaravtal, uppnåendet av förvärvets förväntade synergier och fördelar, risker förenade med integreringen av MHE Demags affärsverksamhet i Konecranes, Konecranes och Jebsen & Jessens möjligheter att under vissa förutsättningar säga upp förvärvsavtalet, Konecranes finansiella ställning efter förvärvet och andra faktorer, risker och osäkerheter som mer specifikt anges i Konecranes årsredovisningar och delårsrapporter. Konecranes frånsäger sig allt ansvar för uppdatering av de framtidsinriktade uttalanden som återfinns här.