KONECRANES ABP: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019 6 FEBRUARI 2020 kl. 09.00

KONECRANES ABP: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019

2019: STABILT RESULTAT I EN UTMANANDE MARKNAD


Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s bokslutskommuniké 2019. pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.
 

Konecranes har sedan 1 januari 2019 tillämpat IFRS 16-standarden för leasing.  Siffrorna för jämförelseperioden 2018 har inte återutgivits. Se not 4 för mer information om tillämpningen av IFRS 16-standarden och övriga väsentliga redovisningsprinciper.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.


FJÄRDE KVARTALET I KORTHET
-Orderingång 781,3 miljoner euro (929,8), -16,0 procent (-16,9 % i jämförbara valutakurser) huvudsakligen till följd av minskad orderingång i affärsområdena Hamnlösningar och Industriutrustning
-Service ökade avtalsbasens årsvärde med 9,7 procent (+8,2 % i jämförbara valutakurser) till 267,7 miljoner euro (243,9). Orderingången för Service var 250,0 miljoner (249,3), +0,3 procent (-1,2 % i jämförbara valutakurser)
-Orderstocken var 1 824,3 miljoner euro (1 715,4) i slutet av december, +6,3 procent (+5,6 % i jämförbara valutakurser)
-Omsättning 933,3 miljoner euro (910,8), +2,5 procent (+1,5 % i jämförbara valutakurser), ökade i alla affärsområden
-Justerad EBITA-marginal 9,4 procent (9,4) och justerad EBITA 87,3 miljoner euro (85,6); ökning av justerad EBITA-marginal i både Service och Hamnlösningar, men detta motvägdes av minskning i Industriutrustning. Minskningen berodde främst på kostnader relaterade till vissa processkranprojekt
-Rörelsevinst 65,5 miljoner euro (51,9), 7,0 procent av omsättningen (5,7)
-Resultat per aktie (efter utspädning) 0,57 euro (0,50)


HÖJDPUNKTER HELÅRET 2019
-Orderingång 3 167,3 miljoner euro (3 090,3), +2,5 procent (+1,3 % i jämförbara valutakurser)
-Orderingång för Service 1 015,1 miljoner euro (986,5), +2,9 procent (+0,6 % i jämförbara valutakurser)
-Omsättning 3 326,9 miljoner euro (3 156,1), +5,4 procent (+4,1 % i jämförbara valutakurser), ökade inom samtliga tre affärsområden
-Justerad EBITA-marginal 8,3 procent (8,1) och justerad EBITA 275,1 miljoner euro (257,1), vilket återspeglar ökad försäljning och kostnadsbesparande synergieffekter.
-Rörelsevinst 148,7 miljoner euro (166,2), 4,5 procent av omsättningen (5,3), omstruktureringskostnader totalt 100,7 miljoner euro (53,4)
-Resultat per aktie (efter utspädning) 1,03 euro (1,29)
-Fritt kassaflöde 148,5 miljoner euro (73,1)
-Nettoskuld 655,3 miljoner euro (545,3) och skuldsättningsgrad 52,6 procent (42,5), tillämpning av den nya IFRS 16-standarden påverkade nettoskulden med ca 120 miljoner euro i slutet av december.
-Styrelsen föreslår att utdelningen för 2019 är 1,20 euro (1,20) per aktie och att utdelningen betalas ut i två lika stora poster, den första i april och den andra i oktober


BETYDANDE HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RAPPORTPERIODEN
Den 5 december 2019 ingick Konecranes ett avtal om förvärv av 50 % i MHE-Demag från Jebsen & Jensen. Transaktionen slutfördes den 2 januari 2020. Priset för aktierna var cirka 143 miljoner euro i kontanter. Enligt avtalet om förvärv av aktier och tillgångar daterat 5 december 2019 påverkas det slutliga kontantvederlaget av beloppsjusteringar efter köpslutet. Efter förvärvet innehar Konecranes 100 procent av aktierna i bolaget jämfört med att ha ägt 50 % innan dess.

MHE-Demag är en ledande leverantör av industrikranar och tjänster i Sydostasien under varumärkena MHE och Demag med konstruktion, tillverkning och underhåll av industrikranar och telfrar i ett heltäckande utbud. Företagets anpassade lösningar betjänar en rad olika industrier och kunder från allmän tillverkning till rymd- och luftfart. MHE-Demag tillhandahåller även lagerutrustning som truckar och lastbryggor, arbetsplattformar, enheter för byggnadsunderhåll och kompakt byggutrustning liksom automatiska bilparkeringssystem. Med förvärvet ökar Konecranes sin närvaro och marknadstäckning i strategiskt viktiga och snabbväxande Sydostasien.

Service står för ca 50 % av MHE-Demags årliga nettoförsäljning medan kranar och komponenter utgör ca 35 % och andra industriprodukter ca 15 %. År 2018 uppgick MHE-Demags nettoförsäljning till ca 285 miljoner singaporianska dollar (179 miljoner euro) och dess EBITA till ca 20 miljoner singaporianska dollar (13 miljoner euro). Konecranes är huvudleverantör till MHE-Demag med försäljning av krankomponenter under varumärkena Demag och Donati.

MHE-Demag har ca 1 800 anställda, däribland ca 700 servicetekniker. MHE-Demag driver 11 fabriker och över 70 serviceanläggningar i Sydostasien med huvudkontor i Singapore. MHE-Demag idkar egen verksamhet i Australien, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand och Vietnam. Därtill har MHE-Demag distribution via återförsäljare i flera länder, bl.a. Brunei, Kambodja, Laos, Mongoliet, Myanmar, Papua Nya Guinea och Östtimor.

Konecranes förväntar sig att förvärvet skapar årliga synergier på ca 10 miljoner euro på EBITA-nivå 2022 med synergieffekter på både intäkts- och kostnadssidan. Integrationen av MHE-Demag uppskattas medföra engångskostnader på totalt 6 miljoner euro.


UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN
Inom industrikundsegmenten fortsätter den sviktande efterfrågan i Europa, men nedgången är långsammare. Efterfrågan i Nordamerika är relativt stabil överlag och ligger kvar på en högre nivå än i Europa. Asien och Stillahavsområdet visar begynnande tecken på bättre förutsättningar för efterfrågan.

Trots den senaste tiden nedgång ligger den globala containergenomströmningen på en fortsatt bra nivå. Trots tveksamhet i beslutsfattandet hos vissa hamnkunder är de långsiktiga utsikterna för order inom containerhantering fortfarande goda överlag.


FINANSIELL STYRNING
Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2020 ökar med 7-10 procent på årsbasis med MHE-Demag inräknat. Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2020 förbättras jämfört med helåret 2019.

NYCKELTALEN 

  Fjärde kvartalet Januari - december
  10-12/ 2019 10-12/ 2018 Förändr. % 1-12/ 2019 1-12/ 2018 Förändr. %
Orderingång, MEUR 781,3 929,8 -16,0 3 167,3 3 090,3 2,5
Orderstock vid periodens slut, MEUR       1 824,3 1 715,4 6,3
Omsättning, MEUR 933,3 910,8 2,5 3 326,9 3 156,1 5,4
Justerad EBITDA, MEUR 1 111,8 101,9 9,7 373,2 325,7 14,6
Justerad EBITDA, % 1 12,0% 11,2%   11,2% 10,3%  
Justerad EBITA, MEUR 2 87,3 85,6 2,0 275,1 257,1 7,0
Justerad EBITA, % 2 9,4% 9,4%   8,3% 8,1%  
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1 81,1 76,2 6,5 250,4 219,6 14,0
Justerad rörelsemarginal, % 1 8,7% 8,4%   7,5% 7,0%  
Rörelsevinst (EBIT), MEUR 65,5 51,9 26,3 148,7 166,2 -10,5
Rörelsemarginal, % 7,0% 5,7%   4,5% 5,3%  
Vinst före skatter, MEUR 63,3 51,9 22,0 118,5 138,7 -14,6
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 45,8 35,8 28,0 82,8 98,3 -15,8
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,57 0,50 15,0 1,03 1,29 -20,5
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,57 0,50 15,0 1,03 1,29 -20,5
Räntebärande nettoskulder/ eget kapital, %       52,6% 42,5%  
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1       1,8 1,7  
Avkastning på sysselsatt kapital, %       6,3% 7,9%  
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3       12,7% 12,5%  
Fritt kassaflöde, MEUR 32,8 76,4   148,5 73,1  
Medelantal anställda under perioden       16 104 16 247 -0,9

                 

1) Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag
3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
 

VD och koncernchef Rob Smith:

Konecranes är ett ikoniskt globalt industriföretag med en imponerande historia och en spännande framtid. Jag är stolt och glad över att leda företaget som VD och koncernchef, en post som jag officiellt tillträdde denna vecka.  Under de senaste månaderna har jag ägnat en hel del tid åt att lära känna företaget och många av dess ledare och nu är jag mer och mer entusiastisk över Konecranes, dess enastående kvalitéer, talangfulla människor och potential. Med detta sagt har vi mycket arbete framför oss. Jag och ledningsgruppen ser fram emot att berätta om våra närmaste planer för Konecranes vid bolagets kapitalmarknadsdag, som vi planerar att hålla i Helsingfors den 11 juni.

Jag kommer nu att gå över till det fjärde kvartalets ekonomiska resultat. På koncernnivå avslutades 2019 i linje med våra förväntningar. Helåret 2019 ökade koncernens omsättning med 5,4 procent och den justerade EBITA-marginalen landade på 8,3 procent, vilket är bättre än föregående år. Resultaten för våra tre affärsområden varierade dock betydligt.

Affärsområdet Service hade en stark avslutning på året. Q4 ökade avtalsbasens årsvärde med 8,2 procent på årsbasis i jämförbara valutakurser. Å andra sidan tyngdes orderingången av lägre efterfrågan på eftermonteringar och moderniseringar, och den föll 1,2 procent i jämförbara valutakurser jämfört med samma kvartal föregående år. En klar ljuspunkt var den justerade EBITA-marginalen, som under Q4 förbättrades till 18,0 procent, en uppgång med 1,4 procentenheter från föregående år. Helåret 2019 förbättrades den justerade EBITA-marginalen med 1,5 procentenheter till 16,6 procent. Vi förväntar oss fortsatt marginalökning 2020, men ökningstakten blir förmodligen långsammare än under 2019. Detta beror till stor del på att vi fortsätter investera i tillväxt och att vi inte förväntar oss någon ytterligare förbättring av försäljningsmixen i år.

Affärsområdet Hamnlösningar fortsatte också att gå bra Q4. Vi fick en strategiskt viktigt order på 18 automatiserade gummihjulsportalkranar (ARTG) från Turkietbaserade Yilport Holding, vilket är vårt första ARTG-projekt i Europa. Affären är den största ARTG-ordern på västra halvklotet hittills och omfattar tre terminaler, en i Sverige och två i Portugal. Automatiserad drift av gummihjulsportalkranar blir allt mer etablerati Europa och Konecranes leder den utvecklingen.

Helårets orderingång för Hamnlösningar ökade med nästan 5 procent i jämförbara valutakurser. Trots milstolpen i form av ARTG-kontraktet och en del bra order i övrigt minskade orderingången med en tredjedel under Q4 jämfört med samma kvartal föregående år. Detta eftersom fjolårets order för Khalifa-hamnen gjorde jämförelseperioden särskilt tuff. I jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 4,8 procent och den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 9,9 procent, främst tack vare bra projektgenomförande. 2020 förväntar vi oss att marginalen för Hamnlösningar håller sig på ungefär samma nivå som för helåret 2019.

Affärsområdet Industriutrustning hade det fortsatt svårt under kvartalet. Verksamheten har dock alla huvudingredienser för varaktig framgång på längre sikt, som industriledande teknik och en stark marknadsposition i merparten av de viktigaste geografiska områdena. Dock behövs det ytterligare arbete för att få upp lönsamheten till den förväntade nivån.

Q4 tyngdes Industriutrustnings justerade EBITA-marginal av vissa processkranprojekt. Resultatet för Industriutrustning påverkades fortfarande av den pågående optimeringen av tillverkningsorganisationen i Vernouillet, Frankrike och Wetter, Tyskland. Dessutom påverkades kvartalets kranleveranser av nationella strejker i Finland.

Under 2020 förväntar vi oss en klar förbättring av helårets justerade EBITA-marginal inom Industriutrustning jämfört med 2019. Från och med Q1 2020 har vi inte heller kvar någon produktion i Vernouillet, vilket innebär att anläggningen inte väntas belasta vårt justerade resultat innan den stängs senare under första halvåret. De pågående åtgärderna i Wetter väntas däremot medföra kostnader fram till utgången av tredje kvartalet 2020.

Vi fortsätter effektiviseringarna i hela företaget och fokuserar samtidigt på lönsam tillväxt. Vi vill säkra de bästa förutsättningarna för Konecranes nästa utvecklingsfas. Därför förvärvade vi i början av 2020 resterande 50 procent av MHE-Demag, vårt asiatiska joint venture-företag. Genom detta kan vi utvidga verksamheten i strategiskt viktiga och snabbväxande Sydostasien, och förvärvet ökar vår omsättning i Asien–Stillahavsområdet med ca 30 procent. Förvärvet skapar också bättre balans i Konecranes regionala försäljningsstruktur och möjlighet att uppnå årliga synergier som totalt uppgår till ca 10 miljoner euro på EBITA-nivå 2022.

Helåret 2019 hade MHE-Demag en orderingång på ca 200 miljoner euro och en omsättning på ca 196 miljoner euro. Under 2019 var Konecranes försäljning till MHE-Demag ca 27 miljoner euro.

När vi tittar framåt på 2020 visar vår efterfrågemiljö tecken på stabilisering efter en period med försämrade makroekonomiska förhållanden. Med MHE-Demag inräknat förväntar vi oss 2020 en omsättningsökning på 7–10 procent och en förbättring av den justerade EBITA-marginalen jämfört med 2019 i enlighet med vår finansiella vägledning för året.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1,20 euro per aktie för 2019. Därtill föreslår styrelsen att utdelningen betalas ut i två poster, den första i april och den andra i oktober.


INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS
En analytiker- och presskonferens hålls i restaurang Savoy (adress: Södra Esplanaden 14, Helsingfors, 7 vån.) den 6 februari 2020 kl. 11.00 finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Rob Smith och finansdirektör Teo Ottola.

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på www.konecranes.com. Se pressmeddelandet från den 23 januari 2020 för mer information om deltagande per telefon.


NÄSTA RAPPORT
Konecranes Abp planerar att publicera sin delårsrapport för januari-mars 2020 den 29 april 2020.


KONECRANES ABP
Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Media

www.konecranes.com