KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020 29 APRIL 2020 9.00

Stock exchange releases

FOKUS PÅ SÄKERHET OCH KUNDERNAS KRITISKA VERKSAMHET

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport januari-mars 2020. Pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Rapporten omfattar en jämförelse mot Konecranes historiska siffror som beskriver Konecranes fristående ekonomiska information så som den rapporteras för 2019. I dessa ingår inte siffrorna för MHE-Demag, eftersom förvärvet av MHE-Demag slutfördes i januari 2020. Konecranes och MHE-Demags kombinerade verksamhet inleddes den 2 januari 2020.

Som underlag för jämförelse inkluderar den här rapporten kommentarer om MHE-Demags ekonomiska prestanda under 2020 under separata rubriker.

Siffrorna inom parentes avser samma period året innan, om inget annat anges.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET 
- Orderingång 737,0 MEUR (848,1), -13,1 procent (-13,4 procent i jämförbara valutakurser), driven av en minskad orderingång inom affärsområdena Industriutrustning och Hamnlösningar, vilket delvis motvägdes av tillväxt inom affärsområdet Service. Borträknat MHE-Demag minskade orderingången med 17,4 procent
- Avtalsbasens årsvärde inom affärsområdet Service ökade med 11,4 procent (+13,1 procent i jämförbara valutakurser) till 281,9 MEUR (253,1). Orderingången för Service var 266,1 MEUR (255,4), +4,2 procent (+3,4 procent i jämförbara valutakurser). Borträknat MHE-Demag ökade avtalsbasens årsvärde med 6,5 procent medan orderingången inom Service minskade med 2,9 procent
- Orderstocken var 1 961,3 MEUR (1 877,6) i slutet av mars, +4,5 procent (+5,4 procent i jämförbara valutakurser). Borträknat MHE-Demag minskade orderstocken med 2,6 procent
- Omsättning 769,6 MEUR (758,2), +1,5 procent (+1,2 procent i jämförbara valutakurser), driven av tillväxt inom affärsområdena Service och Hamnlösningar. Borträknat MHE-Demag minskade omsättningen med 1,3 procent
- Justerad EBITA-marginal 2,7 procent (6,4) och justerad EBITA 21,1 MEUR (48,3); minskningen av den justerade EBITA-marginalen berodde främst på en kostnadsöverskridning på uppskattningsvis 18 MEUR som hänförde sig till genomförandet av ett hamnkransprojekt inom affärsområdet Hamnlösningar och ytterligare kostnader orsakat av slutförandet av det processkransprojekt som påverkade vår lönsamhet under fjärde kvartalet. Borträknat MHE-Demag var justerad EBITA 20,8 MEUR och den justerade EBITA-marginalen 2,8 procent
- Rörelsevinst 7,8 MEUR (27,3), 1,0 procent av omsättningen (3,6)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,14 euro (0,17)
- Fritt kassaflöde 53,8 MEUR (28,0)
- Nettoskuld 771,3 MEUR (649.0) och skuldsättningsgrad (gearing) 61,7 procent (53,8), ökningen berodde i huvudsak på förvärvet av MHE-Demag

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN
Den globala utsikten för efterfrågan är förknippad med stor osäkerhet.

Till följd av koronaviruspandemin (COVID-19) håller efterfrågan bland industrikunderna på att minska i Europa och Nordamerika jämfört med första kvartalet. Även om Kina uppvisar tidiga tecken på en förbättrad efterfrågan i förhållande till början av 2020, håller efterfrågan i övriga Asien och Stillahavsområdet på att försvagas.

Den globala containergenomströmningen har minskat kraftigt och många hamnoperatörer skjuter upp beslutsfattandet i den rådande situationen. Trots detta ser de långsiktiga utsikterna inom containerhantering goda ut överlag.

FINANSIELL STYRNING
På grund av den snabbt utvecklande situationen som orsakas av Coronaviruspandemin (COVID-19) anser Konecranes att det är för tidigt att göra motiverade uppskattningar eller att ge finansiell styrning för 2020.
 
NYCKELTALEN 

  Januari - mars  
  1-3/ 2020 1-3/ 2019 Förändr. % R12M 1-12/ 2019
Orderingång, MEUR 737,0 848,1 -13,1 3 056,2 3 167,3
Orderstock vid periodens slut, MEUR 1 961,3 1 877,6 4,5   1 824,3
Omsättning, MEUR 769,6 758,2 1,5 3 338,2 3 326,9
Justerad EBITDA, MEUR 1 46,0 72,1 -36,2 347,1 373,2
Justerad EBITDA, % 1 6,0 % 9,5 %   10,4 % 11,2 %
Justerad EBITA, MEUR 2 21,1 48,3 -56,4 247,8 275,1
Justerad EBITA, % 2 2,7 % 6,4 %   7,4 % 8,3 %
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1 12,1 42,2 -71,4 220,3 250,4
Justerad rörelsemarginal, % 1 1,6 % 5,6 %   6,6 % 7,5 %
Rörelsevinst (EBIT), MEUR 7,8 27,3 -71,5 129,2 148,7
Rörelsemarginal, % 1,0 % 3,6 %   3,9 % 4,5 %
Vinst före skatter, MEUR 16,1 18,3 -12,1 116,3 118,5
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 11,5 13,2 -12,7 81,1 82,8
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,14 0,17 -14,7 1,00 1,03
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,14 0,17 -14,7 1,00 1,03
Räntebärande nettoskulder / eget kapital, % 61,7 % 53,8 %     52,6 %
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1 2,2 1,9     1,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %       6,2 % 6,3 %
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3       11,1 % 12,7 %
Fritt kassaflöde, MEUR 53,8 28,0   174,3 148,5
Medelantal anställda under perioden 17 023 16 024 6,2   16 104

1) Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag
3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag

                                           
VD och koncernchef Rob Smith:

Världen förändrades dramatiskt under första kvartalet 2020. Varenda ett land och företag världen över har, antingen direkt eller indirekt, känt allt mer av de effekter som COVID-19-coronaviruspandemin medfört. Vårt fokus är på våra anställdas säkerhet och på att stödja våra kunders kritiska verksamheter globalt. Vårt oeftergivliga fokus på dessa mål säkerställer att våra anställda, våra kunder och vår verksamhet kommer ur denna aldrig tidigare skådade period säkert och vid utmärkt hälsa.

Viruset spred sig snabbt i världen och länderna började vidta omfattande begränsningar beträffande människors och företags dagliga liv. Detta har lett till att den globala ekonomin har lidit, och det finns ingen klar konsensus om hur återhämtningen kommer att se ut. Många länder har ännu toppen av antalet infektioner framför sig och enligt många prognoser kommer återhämtningen att ta flera år. Vi har förberett oss på flera olika återhämtningsscenarier med stor fokus på att säkerställa att vår kostnadsbas är fullt anpassad till den minskade och osäkra efterfrågan.

Under första kvartalet begränsade många av Konecranes kunder tillträdet till sina verksamhetsplatser, vilket påverkar våra möjligheter att arbeta där. Det är särskilt utmanande att leverera och installera ny utrustning samt utföra service på plats. Även om vår rapporterade omsättning ökade en aning på årsbasis tack vare det nyligen inträffade förvärvet av MHE-Demag, minskade den jämförbara omsättningen med cirka 1,3 procent jämfört med året innan. Under andra kvartalet förväntar vi oss att coronavirusets inverkan på omsättningen kommer att vara särskilt negativ.

Även vår egen verksamhet har påverkats av pandemin. Materialleveranserna har blivit allt svårare och vissa av våra fabriker stoppades under vissa perioder av första kvartalet. I slutet av april är våra fabriker i Indien, Malaysia, Filippinerna och Sydafrika stängda. I nuläget förväntar vi oss att dessa avbrott har en begränsad inverkan på vår globala leveransverksamhet; till stor del tack vare det att våra europeiska komponentfabriker har hållits i drift utan avbrott.

Pandemin påverkar efterfrågan på Konecranes produkter och tjänster. Under första kvartalet minskade orderingången, innefattande MHE-Demag, med cirka 13 procent på årsbasis. Även om coronavirusets effekter var särskilt tydliga i våra industriverksamheter, berodde nedgången inom affärsområdet Hamnlösningar främst på det stora greenfield-automationsavtalet till Hadarom som bokfördes under första kvartalet 2019, vilket var svårt att jämföra sig med på årsbasis. På grund av krisen förväntar vi oss att orderingången under andra kvartalet minskar sekventiellt inom alla våra tre affärsområden.

Konecranes spelar en viktig roll i tryggandet av ett kontinuerligt flöde av livsmedel, medicinsk utrustning och andra viktiga material när vi kämpar mot krisen. Inom Service planerar vissa kunder som bromsat in sin fabriksverksamhet större moderniseringar. En ljus punkt under första kvartalet var att avtalsbasens årsvärde ökade med 8,1 procent i jämförbara valutakurser jämfört med året innan, utan att räkna in MHE-Demag. Inga signifikanta beställningar har annullerats inom något av affärsområdena, och även om många hamnoperatörer skjuter upp beslutsfattandet har vi inte ännu sett att planerade hamninvesteringar skulle ha avbrutits.

Coronaviruspandemin belastar lönsamheten, men under första kvartalet påverkades koncernens justerade EBITA-marginal huvudsakligen av engångskostnader inom Hamnlösningar och Industriutrustning. Koncernens justerade EBITA-marginal på 2,7 procent gick ner från 6,4 procent från motsvarande kvartal i fjol. Hamnlösningar hade en kostnadsöverskridning av engångskaraktär på uppskattningsvis 18 MEUR i ett hamnkransprojekt i USA. Lönsamheten inom Industriutrustning tyngdes av ytterligare kostnader orsakade av färdigställandet av det processkransprojekt som påverkade vår lönsamhet under fjärde kvartalet.

Vi förväntar oss en signifikant sekventiell minskning av omsättningen under andra kvartalet och vi justerar vår kostnadsbas i alla delar av verksamheten för att kunna anpassa oss till den minskade omsättningen och osäkra efterfrågan. Dessa åtgärder kommer att gynna oss redan under andra kvartalet och vi förväntar oss att den justerade EBITA-marginalen kommer att förbättras på kvartalsbasis.

Ett av mina viktigaste fokusområden efter andra kvartalet är att åstadkomma en vändning inom processkransverksamheten och förbättra lönsamheten för affärsområdet Industriutrustning. Dessutom fokuserar vi på prestandan i leveranskedjan, effektivitet i tillverkningen och besparingar vid upphandling, såväl direkta som indirekta.

Konecranes är den globala industriledaren med ett enastående utbud av originalutrustning och tjänster vad beträffar teknik, närvaro och marknadsposition – och detta ger oss en unik konkurrensfördel.

När vi navigerar genom krisen sätter vi största vikt på de anställdas säkerhet och välbefinnande och på att stödja kundernas kritiska verksamheter. Vi har en sund balansräkning och likviditet och vi kommer att ta oss ur krisen på samma sätt som vi gick in i den: som industriledare.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS
En internationell telefonkonferens i realtid för analytiker, investerare och media ordnas den 29 april 2020 kl. 11.00 finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Rob Smith och finansdirektör Teo Ottola.

Se pressmeddelandet från den 15 april 2020 för mer information om deltagande i telefonkonferensen.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes Abp planerar att publicera sin halvårsrapport för januari-juni 2020 den 24 juli 2020.

KONECRANES ABP
Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Media

www.konecranes.com