KONECRANES EXTRA BOLAGSSTÄMMA HAR GODKÄNT FUSIONEN MELLAN KONECRANES ABP OCH CARGOTEC CORPORATION

Stock exchange releases

KONECRANES ABP INSIDERINFORMATION 18 DECEMBER 2020 KL. 11.00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE FÖRUTSÄTTA YTTERLIGARE DOKUMENTATION FÖR ATT VERKSTÄLLAS ELLER REGISTRERAS ELLER FÖRUTSÄTTA ATT NÅGON ÅTGÄRD VIDTOGS UTÖVER DE SOM KRÄVS ENLIGT FINSK RÄTT. SE ”VIKTIGT MEDDELANDE” NEDAN

KONECRANES EXTRA BOLAGSSTÄMMA HAR GODKÄNT FUSIONEN MELLAN KONECRANES ABP OCH CARGOTEC CORPORATION

Konecranes Abp:s (”Konecranes”) extra bolagsstämma (”Stämman”) hölls idag fredagen den 18 december 2020 kl. 10.00 EET på Konecranes huvudkontor på Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge, Finland. I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin ordnades Stämman utan aktieägarnas eller deras ombuds fysiska närvaro.

Beslut avseende fusionen

Stämman godkände fusionen av Konecranes in i Cargotec Corporation (”Cargotec”) i enlighet med fusionsplanen som undertecknades av styrelserna för Konecranes och Cargotec den 1 oktober 2020 (”Fusionsplanen”) (”Fusionen”) och godkände Fusionsplanen.

Enligt Fusionsplanen ska Konecranes fusioneras in i Cargotec genom en absorptionsfusion så att Konecranes samtliga tillgångar och skulder överförs till Cargotec utan likvidationsförfarande och Konecranes kommer att upplösas. Aktieägarna i Konecranes kommer att erhålla nya aktier i Cargotec som fusionsvederlag i förhållande till deras befintliga aktieinnehav på ett sätt som beskrivs mer detaljerat i Fusionsplanen.

I förhandsröstningen deltog 896 aktieägare som företrädde totalt 51 721 933 aktier och röster. Styrelsens förslag avseende Fusionen biträddes av totalt 45 577 553 röster, vilket motsvarade cirka 88,12 procent av det totala antalet aktier och röster som var företrädda vid Stämman. Två aktieägare som företrädde totalt 7 650 aktier och röster krävde inlösen av sina aktier i inlösenförfarande.

Verkställandet av Fusionen är villkorat av att nödvändiga konkurrensgodkännanden erhållits, att Cargotecs extra bolagsstämma godkänt Fusionen och att andra fullföljandevillkor uppfyllts. Den planerade verkställandedagen för Fusionen är den 1 januari 2022, dock är datumet föremål för förändring och den verkliga verkställandedagen kan komma att vara tidigare eller senare än den 1 januari 2022.

Övrig information

Protokollet från Stämman kommer att vara tillgängligt på Konecranes webbplats (www.konecranes.com/egm2020) senast från och med den 31 december 2020.

Cargotecs extra bolagsstämma som beslutar om Fusionen har sammankallats att hållas senare idag kl. 13.00 EET.

KONECRANES ABP

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

DISTRIBUTION:
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Information om Konecranes och Cargotec i korthet

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 17 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR). www.konecranes.com

Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) möjliggör smartare fraktflöden för en bättre vardag med sina ledande frakthanteringslösningar och -tjänster. Cargotecs verksamhetsområden Kalmar, Hiab och MacGregor är pionjärer inom sina områden. Genom deras unika position i hamnar, till sjöss och på vägar optimerar de globala fraktflöden och skapar hållbart värde för kunderna. Cargotecs omsättning för 2019 uppgick totalt till cirka 3,7 miljarder EUR och det har cirka 12 000 anställda. www.cargotec.com

Viktigt meddelande

I ett antal jurisdiktioner, i synnerhet i Australien, Kanada, Sydafrika, Singapore, Japan och USA, kan distributionen av detta offentliggörande vara föremål för restriktioner ålagda enligt lag (såsom registrering av de relevanta erbjudandehandlingarna, inträde, kvalifikationer och andra regleringar). I synnerhet har varken fusionsvederlagsaktierna eller några andra värdepapper som hänvisas till i detta offentliggörande registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, med ändringar (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagarna i någon delstat i USA och som sådana får varken vederlagsaktierna i den planerade fusionen eller något annat värdepapper som hänvisas till i detta offentliggörande erbjudas eller säljas i USA utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering enligt U.S. Securities Act.

Detta offentliggörande är varken ett erbjudande att sälja eller en inbjudan av ett erbjudande att köpa några värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, inbjudan eller försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning skulle vara olaglig. Detta offentliggörande får inte vidarebefordras, distribueras eller sändas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta offentliggörande skulle bryta mot någon tillämplig lag eller regelverk eller skulle förutsätta någon registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion. Underlåtenhet att efterleva den föregående begränsningen kan resultera i en överträdelse av U.S. Securities Act eller andra tillämpliga värdepapperslagar.