Europeiska kommissionen inleder Fas II-prövning av fusionen mellan Konecranes och Cargotec; verkställande av fusionen väntas senast i slutet av H1/2022

Stock exchange releases

KONECRANES ABP INSIDERINFORMATION  2 JULI 2021 kl. 20:00

Europeiska kommissionen inleder Fas II-prövning av fusionen mellan Konecranes och Cargotec; verkställande av fusionen väntas senast i slutet av H1/2022

Den 1 oktober 2020 offentliggjorde Konecranes Abp (”Konecranes”) och Cargotec Corporation (”Cargotec”) att bolagen undertecknat ett samgåendeavtal och planerar att gå samman genom en fusion, förutsatt att regulatoriska villkor och andra godkännanden uppfylls (”Transaktionen”). 

Konecranes och Cargotec bekräftar att de har ansökt om godkännande i många av de jurisdiktioner där det krävs lagstadgad granskning av transaktionen. De olika konkurrensmyndigheterna, inklusive Europeiska kommissionen (”EK”), UK Competition and Markets Authority, US Department of Justice och Chinese State Administration for Market Regulation, granskar för närvarande den föreslagna Transaktionen.

EK har idag inlett en Fas II-prövning i samband med den planerade Transaktionen. Fas II-prövningen är ett vanligt steg i EK:s fusionsgranskning av globala transaktioner av denna storlek. Fas II kommer att göra det möjligt för EK att företa en mer detaljerad granskning av den planerade transaktionen. Konecranes och Cargotec kommer att fortsätta arbeta nära och ha en aktiv dialog med de relevanta myndigheterna inklusive EK, vilket gör det möjligt att bemöta eller undanröja preliminära frågor som EK har uppmärksammat. Bolagen väntar sig att Fas II-prövningen kommer att fortsätta under H2/2021.

Bolagen är övertygade om att godkännandena erhålls för att möjliggöra verkställande av Transaktionen senast i slutet av H1/2022. Fram till dess kommer bägge bolagen att fungera helt separat och självständigt.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 600 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com