Framsteg i regulatoriska förfaranden i fusionen mellan Konecranes och Cargotec: Bolagen har lämnat in åtaganden till Europeiska kommissionen för att tillgodose konkurrenssynpunkter

Stock exchange releases

KONECRANES ABP INSIDE INFORMATION 9.12.2021 kl. 13.00

Framsteg i regulatoriska förfaranden i fusionen mellan Konecranes och Cargotec: Bolagen har lämnat in åtaganden till Europeiska kommissionen för att tillgodose konkurrenssynpunkter

Som tidigare kommunicerats har Konecranes och Cargotec fortsatt att föra aktiv dialog och samarbeta med aktuella konkurrensmyndigheter och har övervägt sätt att åtgärda de frågor som uppmärksammats av konkurrensmyndigheterna för att säkra godkännanden av att verkställa fusionen mellan Konecranes och Cargotec.

Konecranes och Cargotec har idag lämnat in ett åtgärdspaket till Europeiska kommissionen (”EK”) som innefattar ett åtagande att avyttra Konecranes Lift Trucks och Cargotecs Kalmar Automation Solutions. De föreslagna avyttringarna skulle undanröja överlappningen mellan Parternas verksamheter inom utrustning för containerhantering men möjliggöra för det sammanslagna bolaget (det ”Framtida Bolaget”) att kombinera andra och fortsätta att vara en stark spelare i alla aspekter inom utrustning för containerhantering. Konecranes och Cargotec förstår att EK nu kommer att granska det föreslagna åtgärdspaketet och kan komma att genomföra ett sedvanligt marknadstest.

Konecranes och Cargotec är övertygade om att de föreslagna åtgärderna på ett lämpligt sätt tillgodoser de frågor som uppmärksammats av EK. Om godkännande erhölls baserat på det erbjudna åtgärdspaketet skulle fusionen gå vidare innefattande Konecranes Industriutrustning- och Service-verksamheter som den bedrivs för närvarande, Cargotecs MacGregor- och Hiab-verksamheter som de bedrivs för närvarande samt Konecranes verksamhet inom Hamnlösningar och Cargotecs Kalmar-verksamhet utom områdena som är föremål för åtgärdsdiskussioner. Konecranes och Cargotec är övertygade om att det Framtida Bolaget kommer att skapa värde för kunderna inom containerhanteringsbranschen med sitt breda produkt- och livscykeltjänsteutbud, samt utvecklings- och innovationsförmåga.

Avyttringarna, om de genomförs i enlighet med de föreslagna åtagandena, kommer inte att ändra den branschmässiga logiken bakom samgåendet mellan Konecranes och Cargotec. Bolagen kommer att offentliggöra de föreslagna åtgärdernas förväntade övergripande finansiella påverkan när information finns tillgänglig om den exakta omfattningen av och eventuella stödåtgärder som sammanhänger med de eventuella åtgärdsavyttringarna vid ett senare tillfälle.

Det slutliga beslutet om eventuella avyttringar av verksamheter samt eventuella villkor kommer att bekräftas först efter EK:s gransknings- och marknadstestförfarande, samt ytterligare förfaranden hos de övriga behöriga myndigheterna. De eventuella avyttringarna är vidare föremål för diverse lokala rättsliga krav. Konecranes och Cargotec har inlett en utvärdering av potentiella externa förvärvare i syfte att identifiera de bästa alternativen för att tillgodose myndigheternas begäran och för att stödja den framtida utvecklingen av dessa verksamheter.

Ytterligare offentliggöranden om godkännandeprocesserna kommer att göras längre fram när ytterligare beslut om eventuella väsentliga godkännandevillkor och eventuella avyttringar fattas.

Konecranes och Cargotec är fortsatt övertygade om att fusionen kommer att slutföras i slutet av H1/2022. Tills alla villkor för verkställande av fusionen är uppfyllda och affären är slutförd, fortsätter båda bolagen sin verksamhet helt separat och självständigt.

KONECRANES ABP
Styrelsen

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer, tfn. +358 (0) 20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.konecranes.com