Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 22.12.2022 kl. 9.30 EET

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd har presenterat sina förslag till ordinarie bolagsstämman för Konecranes styrelse. Nomineringsrådet fattar beslut om sina förslag enhälligt. Bolagsstämman är planerad att hållas den 29 mars 2023. Bolaget publicerar kallelsen till bolagsstämman senare.

Förslag till styrelsesammansättning

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet medlemmar i bolagets styrelse fastställs till nio (9). 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att av de nuvarande styrelsemedlemmarna Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Niko Mokkila, Sami Piittisjärvi, Päivi Rekonen, Helene Svahn och Christoph Vitzthum återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2024 års ordinarie bolagsstämma, samt att Gun Nilsson väljs till ny styrelsemedlem för samma mandatperiod. Janina Kugel och Per Vegard Nerseth står inte till förfogande för omval. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande.

Gun Nilsson är styrelseordförande för Hexagon AB och styrelsemedlem i AAK AB, HEXPOL AB, Absolent Air Care Group AB, Einar Mattson AB, Bonnier Group AB och Melker Schörling AB. I tillägg till detta är hon också ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Hon har en civilekonomexamen. Nilssons yrkeserfarenhet inkluderar Melker Schörling AB, IP-Only Group, Sanitec Group och Duni AB. Hon anses vara oberoende av Konecranes och av Konecranes betydande aktieägare.

Sami Piittisjärvi föreslås bland kandidater som Konecranes arbetstagare framlagt, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

De nuvarande styrelsemedlemmarnas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/board-directors, och den föreslagna nya kandidatens meritförteckning, bild och en utvärdering av hennes oberoende kommer att göras tillgängliga på bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/general-meeting före den ordinarie bolagsstämman.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Styrelsens kompensation

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsens årsarvoden och kommittémötenas och styrelsemötenas mötesarvoden förblir oförändrade, med undantag för årsarvodet för styrelseordföranden och mötesarvodet för ordföranden för styrelsens revisionskommitté, som föreslås höjas. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 150 000 euro (140 000 euro föregående år), styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2024 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2023. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på
1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i kommittéer av styrelsen erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté 5 000 euro i mötesarvode (3 000 euro föregående år) och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode, medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på. 

Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd består av Reima Rytsölä, verkställande direktör för Solidium, Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, och Stig Gustavson.

Dessutom verkar Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, som sakkunnig i aktieägarnas nomineringsråd, utan att vara medlem i rådet.  

KONECRANES ABP
 

Kiira Fröberg

Direktör, Investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, Investerarrelationer,
tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 500 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala media
www.konecranes.com