Konecranes Abp:s styrelse sammankallar den ordinarie bolagsstämman 2022

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 13.5.2022 kl. 09.00 EEST

 

Konecranes Abp:s styrelse sammankallar den ordinarie bolagsstämman 2022

 

Bolagsstämmokallelse

 

Aktieägarna i Konecranes Abp ("Konecranes" eller "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 15.6.2022 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Kauppatori 1, 05800 Hyvinge, Finland. Mottagning av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.15.

 

Till följd av den pågående COVID-19 pandemin, har en möjlighet för förhandsröstning gjorts tillgänglig för aktieägare som inte önskar delta i den ordinarie bolagsstämman på stämmoplatsen. Den ordinarie bolagsstämman kommer inte att direktsändas, men styrelseordförandens Christoph Vitzthums öppningsanförande samt den tillförordnade verkställande direktörens översikt, som presenteras av Teo Ottola, kommer att göras tillgängliga i skriftlig form på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022 efter stämman. Mera detaljerade instruktioner för förhandsröstning beskrivs i stycket C nedan.

 

Konecranes följer aktivt med utvecklingen av situationen kring COVID-19 och följer instruktioner som utfärdats av myndigheter. Det noteras dock att försäkrandet av fysiska avstånd på stämman kan vara utmanande. Därmed ber Konecranes respektfullt att aktieägare med hälsotillstånd som utsätter dem för stora risker på grund av COVID-19 överväger ifall det är nödvändigt för dem att delta i den ordinarie bolagsstämman på stämmoplatsen. Eventuella ändringar till mötesarrangemangen som situationen kan orsaka, kommer att meddelas på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022.

 

Konecranes ber även vänligen att aktieägare med symptom av luftvägsinfektion inte deltar på den ordinarie bolagsstämman på stämmoplatsen.

 

A.  Ärenden som behandlas på den ordinarie bolagsstämman

 

På den ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

 

1. Öppnande av stämman

 

2. Konstituering av stämman

 

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

 

4.  Konstaterande av stämmans laglighet

 

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

 

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2021

 - Den tillförordnade verkställande direktörens översikt

 

7. Fastställande av bokslutet

 

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

 

 Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,25 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 17.6.2022 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 28.6.2022.

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören för räkenskapskapsåret 2021

 

10.  Framläggande av ersättningsrapport

 

Framläggande av Konecranes ersättningsrapport om ersättning till styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare under 2021, samt bolagsstämmans rådgivande beslut om godkännande av ersättningsrapporten.

 

Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022.

 

11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman, att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för styrelsemöten. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i tre lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022 som publiceras efter den ordinarie bolagsstämman. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i styrelsens kommittéer erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på.

 

Personer anställda av Bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

 

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

 

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

 

 Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till tio (10).  

 

13. Val av styrelsemedlemmar

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko Mokkila återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi väljs till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande.

 

De nuvarande styrelsemedlemmarnas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende presenteras på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/board-directors, och de föreslagna nya kandidaternas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende kommer att göras tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/general-meeting före den ordinarie bolagsstämman.

 

När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på Bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

 

14. Beslut om revisorns arvode

 

 På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för den ordinarie bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av Bolaget godkänd faktura.

 

15. Val av revisor

 

 På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för den ordinarie bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Toni Halonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

 

16.  Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier

 

 Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

 

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv av egna aktier kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

 

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla Bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till Bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för Bolagets incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse.

 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023.

 

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

 

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen (624/2006, inklusive ändringar) avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

 

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 18 avsett bemyndigande inte avseende mera än
1 350 000 aktier.

 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2021.

 

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier

 

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier på följande villkor.

 

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

 

Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier. Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap. avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2021.

 

19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram

 

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

 

Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som Bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av Bolagets samtliga aktier.

 

Styrelsen anser att det både från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission, eftersom aktiesparprogrammet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för Konecranes-koncernens personal.

 

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 14.6.2027. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 17 och 18 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2021 gav för aktiesparprogrammet.

 

20. Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

 

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om donationer upp till totalt högst 400 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.

 

21.  Avslutande av stämman

 

B. Bolagsstämmohandlingar

 

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna bolagsstämmokallelse finns tillgängliga på Konecranes Abp:s internetsidor www.konecranes.com/agm2022. Konecranes Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt ersättningsrapport finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast 13.5.2022. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga vid den ordinarie bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor senast från och med 29.6.2022.

 

C. Anvisningar för deltagarna i den ordinarie bolagsstämman

 

1.  Rätt att delta

 

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 3.6.2022 har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning. Ifall ni inte har ett finskt värdeandelskonto, se punkt 5. ”Ägare till förvaltarregistrerade aktier".

 

2.  Anmälan

 

Aktieägare som är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning och som önskar delta i den ordinarie bolagsstämman ska anmäla sig till stämman senast 10.6.2022 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan ska vara mottagaren tillhanda. Anmälan till stämman inleds 13.5.2022 kl. 12.00. I samband med anmälan kan en aktieägare även rösta på förhand, se punkt 3. "Förhandsröstning".

 

I samband med anmälan ska efterfrågad information, såsom aktieägarens samt ett eventuellt befullmäktigade eller lagstadgade ombuds namn, födelsedatum eller FO-nummer och kontaktuppgifter uppges. De personuppgifter som aktieägarna och deras ombud överlåter till Konecranes Abp eller Innovatics Oy används endast för ändamål som hänför sig till den ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna nödvändiga registreringar.

 

Aktieägare vars aktier är registrerade på aktieägarens finska värdeandelskonto kan anmäla sig från och med 13.5.2022 kl. 12.00 fram till 10.6.2022 kl. 16.00 på följande sätt:

 

a) på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022

 

För elektronisk anmälan behövs aktieägarens eller dennes befullmäktigade eller lagstadgade ombuds starka elektroniska identifiering med finska eller svenska bankkoder eller mobilcertifikat.

 

b) per post eller e-post

 

Aktieägare kan skicka en skriftlig anmälan om deltagande till Innovatics Oy per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Konecranes Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland, eller per e-post till adressen [email protected]

 

Aktieägare, dennes representant eller ombud ska vid behov på stämmoplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

 

3. Förhandsröstning

 

Aktieägare vars aktier är registrerade på aktieägarens finska värdeandelskonto kan i samband med anmälan till den ordinarie bolagsstämman rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan från och med 13.5.2022 kl. 12.00 fram till 10.6.2022 kl. 16.00.

 

Ifall en aktieägare som röstar på förhand inte personligen eller genom ombud är närvarande vid stämman, är det möjligt att aktieägaren inte har möjlighet att utöva sin rätt att enligt aktiebolagslagen ställa frågor eller begära omröstning i stämman och ifall beslutsförslagen gällande vissa beslutspunkter har ändrats efter att förhandsröstningen har påbörjats, kan aktieägarens möjlighet att rösta i en sådan beslutspunkt vara begränsad.

 

Förhandsröstning är möjligt på följande sätt:

 

a)      på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022

 

För förhandsröstning behövs aktieägarens eller dennes befullmäktigade eller lagstadgade ombuds starka elektroniska identifiering med finska eller svenska bankkoder eller mobilcertifikat.

 

b)      per post eller e-post

 

Aktieägare kan skicka in den förhandsröstningsblankett som finns på Bolagets internetsidor eller motsvarande information till Innovatics Oy per post på adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Konecranes Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland, eller per e-post på adressen [email protected] Förhandsröstningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets internetsidor senast från och med 13.5.2022.

 

Ifall aktieägare deltar i den ordinarie bolagsstämman genom att tillställa förhandsröster till Innovatics Oy per post eller e-post, anses tillställande av förhandsröster före slutet av anmälnings- och förhandsröstningsperioden utgöra anmälan den ordinarie bolagsstämman, förutsatt att den ovan nämnda information som krävs för anmälan försetts.

 

Instruktioner för förhandsröstning finns även tillgängliga på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022. Ytterligare information finns också tillgänglig per telefon på +358 10 2818 909 från måndag till fredag kl. 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

 

4. Ombud och fullmakter

 

Aktieägare som anmält sig till den ordinarie bolagsstämman får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

 

Ifall ombudet anmäler sig personligen elektroniskt, bör ombudet personligen identifiera sig i den elektroniska anmälningstjänsten med stark elektronisk identifiering, varefter ombudet kan anmäla sig på den aktieägares vägnar ombudet företräder. Samma gäller för elektronisk förhandsröstning.

 

Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på den ordinarie bolagsstämman. Representationsrätt kan även styrkas genom att utnyttja fullmaktstjänsten suomi.fi som finns tillgänglig i den elektroniska anmälningstjänsten. Om en aktieägare företräds av flera ombud på den ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

 

Fullmaktsmodeller kommer att finnas tillgängliga på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022 senast från och med 13.5.2022. Eventuella fullmakter ska primärt sändas som bilaga i samband med den elektroniska anmälan och förhandsröstningen eller alternativt sändas per e-post till [email protected] eller i original till adressen Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland innan anmälnings- och förhandsröstningstidens utgång.

 

5. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i den ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på den ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag 3.6.2022 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 10.6.2022 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till den ordinarie bolagsstämman.

 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsinstruktioner samt anmälan till den ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman, att införas i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

 

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022.

 

6.  Övrig information

 

Information angående den ordinarie bolagsstämman som krävs enligt aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns tillgänglig på Bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2022. Aktieägare som är närvarande vid den ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

 

På dagen för denna stämmokallelse 13.5.2022 uppgår det totala antalet aktier i Konecranes Abp till 79 221 906. Det totala antalet röster är 79 221 906. Bolaget tillsammans med sina dotterbolag innehar 87 447 egna aktier, vilka inte medför rösträtt vid den ordinarie bolagsstämman.

 

Ändringar i aktieägandet efter den ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag 3.6.2022 påverkar inte rätten att delta i den ordinarie bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid den ordinarie bolagsstämman.

 

I Hyvinge 13.5.2022

 

KONECRANES ABP

 

Styrelsen

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0)20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Stora medier

www.konecranes.com