Konecranes Abp:s delårsrapport januari–september 2023: Alla tiders högsta jämförbara EBITA-marginal för ett kvartal

Stock exchange releases

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT, JANUARI–SEPTEMBER 2023, 25 OKTOBER 2023 kl. 8.30 EEST

 

Konecranes Abp:s delårsrapport januari–september 2023: Alla tiders högsta jämförbara EBITA-marginal för ett kvartal

 

Alla tiders högsta jämförbara EBITA-marginal för ett kvartal

 

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport januari–september 2023. Pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

 

Siffrorna i rapporten är oreviderade. Siffrorna inom parentes avser samma period året innan, om inget annat anges.

 

Konecranes har ändrat sin rapportering av orderingången och nettorörelsekapitalet. Fjolårets siffror i rapporten har omräknats och är helt jämförbara med siffrorna för innevarande år.

 

TREDJE KVARTALET I KORTHET

 

- Orderingången var 852,9 MEUR (1 087,9), -21,6 procent (-18,7 procent i jämförbara valutakurser), orderingången minskade inom alla tre segment

- Avtalsbasens årsvärde för Service var 321,0 MEUR (315,5), +1,7 procent (+6,0 procent i jämförbara valutakurser)

- Orderingång för Service 359,6 MEUR (369,5), -2,7 procent (+2,2 procent i jämförbara valutakurser)

- Orderstocken var 3 282,1 MEUR (3 052,1) i slutet av september, +7,5 procent (+11,7 procent i jämförbara valutakurser)

- Omsättningen var 1 005,1 MEUR (884,6), +13,6 procent (+18,3 procent i jämförbara valutakurser), omsättningen ökade inom alla tre segment

- Jämförbar EBITA-marginal 12,3 procent (10,8) och jämförbar EBITA 123,2 MEUR (95,3); ökningen i den jämförbara EBITA-marginalen berodde i huvudsak på större omsättningsvolymer och prissättning

- Rörelsevinst 97,2 MEUR (91,5), 9,7 procent av omsättningen (10,3), poster som påverkar jämförbarheten totalt 18,0 MEUR (-7,2), utgjordes främst av omstruktureringskostnader

- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,88 euro (0,77)

- Fritt kassaflöde 114,6 MEUR (-38,2)

 

JANUARI–SEPTEMBER 2023 I KORTHET

 

- Orderingång 3 235,4 MEUR (3 267,6), -1,0 procent (+1,0 procent i jämförbara valutakurser)

- Orderingång för Service 1 112,9 MEUR (1 083,0), +2,8 procent (+5,0 procent i jämförbara valutakurser)

- Omsättning 2 817,4 MEUR (2 343,9), +20,2 procent (+22,8 procent i jämförbara valutakurser)

- Jämförbar EBITA-marginal 11,2 procent (8,5) och jämförbar EBITA 316,9 MEUR (200,2); den jämförbara EBITA-marginalen ökade inom alla tre segment

- Rörelsevinst 280,9 MEUR (120,1), 10,0 procent av omsättningen (5,1), poster som påverkar jämförbarheten totalt 12,9 MEUR (55,3), utgjordes främst av omstruktureringskostnader

- Resultat per aktie (efter utspädning) 2,26 euro (0,86)

- Fritt kassaflöde 344,6 MEUR (-66,2)

- Nettoskuld 518,0 MEUR (749,7) och skuldsättningsgrad (gearing) 34,3 procent (56,7)

 

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN

 

Vår efterfrågemiljö inom industrikundssegmenten har hållits god och ligger fortsättningsvis på en sund nivå trots de försvagade globala makroindikatorerna och vissa tecken på försvagning i alla tre regioner.

 

Den globala containergenomströmningen fortsätter på en hög nivå och de långsiktiga utsikterna förknippade med containerhantering är överlag goda.

 

FINANSIELL STYRNING

 

Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2023 ökar jämfört med 2022. Konecranes förväntar sig att den jämförbara EBITA-marginalen för helåret 2023 förbättras från 2022.

 

 

NYCKELTALEN

 

 

Tredje kvartalet

Januari - September

 

 

 

7-9/

2023

7-9/

2022

Förändr

%

 1-9/

2023

  1-9/

2022

Förändr

%

R12M

 

1-12/

2022

Orderingång, MEUR 1

852,9

1 087,9

-21,6

3 235,4

3 267,6

-1,0

4 195,7

4 227,9

Orderstock vid periodens slut, MEUR

 

 

 

3 282,1

3 052,1

7,5

 

2 901,7

Omsättning, MEUR

1005,1

884,6

13,6

2 817,4

2 343,9

20,2

3 838,4

3 364,8

Jämförbara EBITDA, MEUR 2

143,6

117,1

22,7

380,1

265,9

43,0

   520,3

406,1

Jämförbara EBITDA, % 2

14,3 %

13,2 %

 

13,5 %

11,3 %

 

13,6 %

12,1 %

Jämförbara EBITA, MEUR 2

123,2

95,3

29,3

316,9

200,2

58,2

   435,1

318,4

Jämförbara EBITA, % 2

12,3 %

10,8 %

 

11,2 %

8,5 %

 

11,3 %

9,5 %

Jämförbara rörelsevinst (EBIT), MEUR 2

115,2

84,3

36,6

293,8

175,4

67,5

   405,1

286,6

Jämförbara rörelsemarginal, % 2

11,5 %

9,5 %

 

10,4 %

7,5 %

 

10,6 %

8,5 %

Rörelsevinst (EBIT), MEUR

97,2

91,5

6,2

280,9

120,1

133,8

   383,9

223,2

Rörelsemarginal, %

9,7 %

10,3 %

 

10,0 %

5,1 %

 

10,0 %

6,6 %

Vinst före skatter, MEUR

93,8

83,4

12,5

243,5

91,7

165,6

   342,5

190,7

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR

69,9

60,0

16,5

179,2

66,0

171,5

   251,7

138,5

Resultat per aktie, före utspädning, EUR

0,88

0,77

14,2

2,26

0,86

162,5

     3,17

1,77

Resultat per aktie, efter utspädning, EUR

0,88

0,77

14,3

2,26

0,86

162,9

     3,16

1,77

Räntebärande nettoskulder / eget kapital, %

 

 

 

34,3 %

56,7 %

 

 

48,0 %

Nettoskulder / Jämförbara EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 2

 

 

 

1,0

1,9

 

 

1,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

 

 

 

 

 

 

15,5 %

9,0 %

Jämförbara avkastning på sysselsatt kapital, % 3

 

 

 

 

 

 

17,5 %

13,4 %

Fritt kassaflöde, MEUR

114,6

-38,2

 

344,6

-66,2

 

435,5

24,6

Medelantal anställda under perioden

 

 

 

 16 483

 16 573

-0,5

 

 16 563

 

1) Föregående år omräknats på grund av ändringen i rapporttering för att inkludera omsättning från årsavtalsbas i orderingång

2) Utan poster som påverkar jämförbarheten. Se också not 11 i bokslutssammandrag

3) Avkastning på sysselsatt kapital utan poster som påverkar jämförbarheten. Se också not 11 i bokslutssammandrag

 

 

VD ANDERS SVENSSON:

 

Konecranes hade ett starkt tredje kvartal. Omsättningen ökade med 18,3 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser. Som ett resultat av detta redovisade vi alla tiders högsta jämförbara EBITA-marginal på 12,3 procent och nådde därmed för första gången på kvartalsbasis vårt finansiella mål om 12–15 procent. Den utmärkta prestandan under tredje kvartalet ger oss tillit till att vi ytterligare kan öka omsättningstillväxten och förbättra lönsamheten trots den svagare makroomgivningen kring oss.

 

Vår efterfrågemiljö var fortsatt god under tredje kvartalet. Orderingången minskade med 18,7 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser, dock inte på grund av den försvagade makroomgivningen utan snarare till följd av hur beslutsfattandet inföll hos Hamnlösningars kunder. Vår orderstock var 3,3 miljarder euro i slutet av september, 11,7 procent större än året innan i jämförbara valutakurser.

 

Vår leveransförmåga fortsatte på samma goda nivå som under de föregående kvartalen. Koncernens omsättning överskred 1,0 miljarder euro och var 18,3 procent högre i jämförbara valutakurser jämfört med året innan. Trots den goda försäljningen stötte vi fortsättningsvis på vissa fördröjningar i leveranser som sköts upp av kunderna och utmaningar i den globala leveranskedjan.

 

Som ett resultat av en större omsättning och fortsatt positiv inverkan från prissättningen redovisade vi alla tiders högsta jämförbara EBITA-marginal på 12,3 procent för koncernen. Lönsamheten förbättrades jämfört med året innan inom alla tre affärssegment, framför allt inom Industriutrustning. Även kassaflödet var på en fortsatt stark nivå.

 

Gällande affärssegmenten ökade orderingången för Service med 2,2 procent på årsbasis i jämförbara valutakurser. Omsättningen ökade med 11,5 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser, främst tack vare ökade volymer och prissättningen. Den jämförbara EBITA-marginalen förbättrades åter en gång och var 20,9 procent. Avtalsbasens värde fortsatte också att öka och var 6,0 procent högre i jämförbara valutakurser i slutet av tredje kvartalet jämfört med året innan.

 

Inom Industriutrustning ökade både den externa orderingången och den externa omsättningen med 3,7 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser. Följaktligen ökade den jämförbara EBITA-marginalen på årsbasis till 7,1 procent, främst tack vare en större omsättning till följd av prissättning och en positiv försäljningsmix. Vårt optimeringsprogram för Industriell service och utrustning framskred enligt planerna och som ett resultat av detta bokförde vi omstruktureringskostnader på 17,5 MEUR inom Industriutrustning i slutet av kvartalet.

 

Inom Hamnlösningar uppgick orderingången till 232 MEUR, vilket var en minskning på 48,5 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser. Nedgången berodde i huvudsak på hur beslutsfattandet hos kunderna inföll tidsmässigt, framför allt med avseende på större projekt. Försäljningen förbättrades och omsättningen ökade med 40,8 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser. Följaktligen slog den jämförbara EBITA-marginalen ett nytt rekord för ett tredje kvartal och var 8,3 procent, främst tack vare större omsättningsvolymer. Hamnlösningar avslutade kvartalet med en orderstock vars värde överskred 1,8 miljarder euro, vilket ger en utmärkt grund för kommande omsättning.

 

Vår efterfrågemiljö har varit fortsatt god, även om de makroekonomiska indikatorerna har pekat på försvagade verksamhetsförhållanden under hela året. Vi ser fortsättningsvis vissa tecken på inbromsning inom våra industrikundssegment, men samtidigt förväntar vi oss att efterfrågan kommer att hållas på en sund nivå. Vad gäller våra hamnkunder fortsätter containergenomströmningen på en hög nivå och de långsiktiga utsikterna förknippade med containerhantering är goda. Försäljningstratten för Hamnlösningar innefattar projekt i alla storlekar och vi förväntar oss att tredje kvartalet utgjorde vågdalen för beställningarna 2023. Med detta sagt förväntar vi oss inte att beställningarna under fjärde kvartalet når upp till nivåerna under första och andra kvartalet, eftersom vi inte förväntar oss att underteckna några stora projekt till följd av hur kundernas beslutsfattande infaller tidsmässigt.

 

Vi upprepar vår finansiella styrning för 2023. Vi förväntar oss att omsättningen för helåret 2023 ökar jämfört med 2022 och att den jämförbara EBITA-marginalen för helåret 2023 förbättras jämfört med 2022. Trots vår fortsatt goda försäljning under tredje kvartalet är utmaningarna med tillgången till material inte helt förbi och leveranskedjorna är fortsatt sköra.

 

Som en naturlig fortsättning på Konecranes syfte, som lanserades tidigare i år, och som bygger på att forma nästa generationens materialhantering för en smartare, säkrare och bättre värld, lanserade vi våra nya värderingar i september. Alla medarbetare inbjöds att delta i processen för fastställande av värderingarna, och efter flera månader av omfattande arbete har vi nu en uppsättning värderingar som återspeglar vår företagskultur väl. De fyra värderingarna är: vi har fokus på kunden, vi gör rätt, vi förbättrar ständigt och vi vinner tillsammans. Värderingarna utgör grunden för vår ambition att bli världsledande inom materialhanteringslösningar.

 

Det har nu gått ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Konecranes. Jag hade höga förväntningar när jag började och det första året har bekräftat mina första, positiva intryck. Jag har rest till många länder och träffat medarbetare, kunder, leverantörer, investerare och andra intressenter. Budskapet från alla dessa möten har varit tydligt: Konecranes är ett fantastiskt bolag och det finns ännu potential till mer.

 

I år har vi börjat låsa upp denna potential, vilket återspeglas i vår starka prestanda under tredje kvartalet. Trots osäkerheten i omvärlden arbetar vi hårt för att nå våra ambitiösa finansiella mål.

 

 

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH MEDIA

 

En webcast och telefonkonferens för analytiker, investerare och media ordnas klockan 11.30 finländsk tid idag. Konferensen ordnas på engelska. Delårsrapporten presenteras av verkställande direktör Anders Svensson och finansdirektör Teo Ottola. Det är möjligt att ställa frågor i slutet av konferensen. Konferensen bandas in och inspelningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senare samma dag.

 

Webcasten finns tillgänglig med hjälp av följande länk:

https://konecranes.videosync.fi/2023-q3

 

Vill man ställa frågor, kan man delta i telefonkonferensen genom att registrera sig med hjälp av följande länk:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010130

 

Telefonnummer och konferens-ID, som behövs för tillgång till konferensen, skickas efter registreringen. Tryck *5 på telefonens knappsats för att gå med i kön för ställandet av frågor.

 

Deltagare i webcasten kan även ställa frågor med hjälp av sändningens frågeformulär.

 

 

NÄSTA RAPPORT

 

Konecranes Abp publicerar en bokslutskommuniké för 2023 den 2 februari 2024..

 

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0)20 427 2050

 

 

VIKTIGT MEDDELANDE

 

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

 

 

Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 500 anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver. År 2022 omsatte koncernen 3,4 miljarder euro. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com