Smarta funktioner - öka lyftsäkerheten och produktiviteten

Vi har lagt decennier av erfarenhet inom teknik och industri i våra Smarta funktioner, vilket ökar säkerheten och produktiviteten i din verksamhet.

Våra kranar och mjukvarubaserade Smarta funktioner är utformade för att förbättra säkerheten och minska lastcykeltiderna genom att ge dig total kontroll över materialhanteringen i dina produktionsprocesser. Du kan köpa Smarta funktioner färdiginstallerade på nya kranar och du kan också lägga till dem i dina befintliga kranar. Välj de funktioner du vill ha eller be oss att rekommendera ett paket med funktioner som passar just din speciella tillverkningsprocess.

Konecranes erbjuder följande smarta funktioner för lastkontroll
 

SVAJKONTROLLEN är konstruerad för att automatiskt begränsa lastens svängningar genom att styra bryggans och vagnens acceleration och retardation. Den här smarta funktionen bidrar till precis lastpositionering och minskar lastningstiderna.

 

 

 

KRYPNING tillåter mycket precisa inkrementella rörelser nära lastens destination. Den kan aktiveras för såväl lyft- som åkrörelser. Stegen för krypning kan förinställas, från 2 till 100 mm.

 

 

MIKROHASTIGHET tillåter mycket långsamma rörelser för ökad lastkontroll. Den kan aktiveras för alla rörelser, så att styrspaksrörelser blir långsamma och precisa laströrelser.

 


FÖRHINDRANDE AV SLAK LINA är en viktig säkerhets- och produktivitetsfunktion när lyftenheter som lyftbalkar används. När lasten sänks ned känner lyftens drivenhet av när lasten har landat och stoppar rörelsen. Lyftens linor blir inte slaka så linorna halkar inte ut ur krokblocket och lyftenheten tippar inte.

 

 


När en last lyfts med två krokar samtidigt kan LYFTSYNKRONISERINGEN övervaka och styra båda krokarna så att de körs med samma hastighet även om lasten är ojämnt fördelad mellan lyftarna.

 


När en last är lättare än den maximala märklasten tillåter UTÖKAT HASTIGHETSOMRÅDE snabbare lyft- och sänkningshastigheter. Det tillgängliga hastighetsområdet utökas från den nominella märkhastigheten. Den här smarta funktionen förkortar lastcykeln och väntetiderna.
 KROKCENTRERING är utformad för att eliminera sidodragning under lyftning genom att positionera bryggan och vagnen automatiskt direkt över lasten. Denna funktion innebär mindre slitage på kranens komponenter, snabbare lastcykeltider och enklare drift.FÖLJ MIG FUNKTION ger mycket snabbare lyft eftersom kranen kan förflyttas ovanför lasten genom att föraren helt enkelt styr kroken för hand. Denna funktion minskar lastcykeltiderna genom att göra det lättare och snabbare att lasta och lossa kranen.

 

Avancerad lastpositionering och områdeskontroll för maximal produktivitet och effektivitet

Funktionerna för positionering och områdeskontroll hjälper kranföraren att positionera lasten effektivare och mer exakt samt anpassar kranens arbetsområde till produktionslinans fysiska layout.

 

MÅLPOSITIONERING möjliggör upp till 120 förinställda målpositioner och åtta hempositioner. Föraren väljer lastens måladress och trycker på knappen för målpositionering. Så länge knappen är intryckt kör kranen själv mot den valda målpositionen. Lyften höjer automatiskt lasten till den definierade åkhöjden. När lasten når målpositionen sänker lyften automatiskt lasten till en fördefinierad höjd.


 

SLUTPOSITIONERING gör att lasten snabbare kan slutpositioneras på en X-Y-koordinat. Det är särskilt användbart i arbetscykler där stationära maskiner eller konstruktioner ingår och föraren måste positionera laster upprepade gånger på samma ställen. Föraren kan definiera upp till 16 slutpositioner. När lasten flyttas in i ett positioneringsområde runt målet och knappen för "slutpositionering" trycks in flyttar kranen lasten till områdets mittpunkt. Föraren tar sedan över manuellt och sänker ned lasten.


 

ARBETSOMRÅDESGRÄNSER kan ses som temporära virtuella väggar där kranen automatiskt stannar. Kranföraren kan via kontrollerna sätta gränser för vagnens, bryggans och lyftens rörelser och på så sätt skapa en virtuell vägg i vertikal eller horisontell riktning. Flera arbetsområdesgränser kan definieras för en kran utifrån aktuell arbetsuppgift, till exempel för att skydda människor på en tillfällig gångväg eller en lastbil som lastas.

 

SKYDDADE OMRÅDEN är spärrade områden som kranföraren inte kan köra in i eller ändra. Upp till 16 rektangulära skyddade områden kan definieras, så att värdefull produktionsutrustning och arbetsområden där det kan finnas människor skyddas från eventuella förarmisstag.

 

 

LASTHÅLLNING UTAN BROMSTILLSLAG håller lasten på plats sedan lyftrörelsen stoppat, så att bromsen inte behöver användas så ofta. Dessutom minskar slitaget. Lasthållning utan bromstillslag ger en snabbare och jämnare omstart  av lyftrörelsen och bättre kontroll över lasten.
 


IKROKNINGSSKYDD
är utformad för att stoppa alla kranrörelser om kroken, slingan eller lasten av misstag fastnar i något. Denna säkerhetsfunktion minskar risken för farliga situationer vid laströrelser och hjälper till att förhindra skador på last, kran och omgivning.

 

KONTROLLERAD LASTVÄNDNING hjälper till att vända lasten genom att hålla repen raka och eliminera sidodragning. Denna funktion underlättar vid den mest krävande kranmanövrering och gör den mindre riskfylld. Fördelarna med denna funktion är snabbare lastcykeltider, längre kranlivslängd och enklare hantering av kranen.

 


STÖTBELASTNINGSSKYDD
gör att lasten kan plockas upp smidigt. Telferdrevet övervakar lasten. Om lasten plockas upp för abrupt minskar lyfthastigheten automatiskt tills lasten lyfts. Denna funktion är avsedd att förhindra stötar mot lasten och kranen, vilket ökar livslängden för kranens stålkonstruktion och mekaniska delar.

 

Videos

Smart Feature Snag Prevention

Smart Features - Follow Me