Työnhakijoita koskeva tietosuojailmoitus

Voimassa alkaen: 16.10.2017

Tässä Työnhakijoita koskevassa tietosuojailmoituksessa ("ilmoitus") kuvattuja rekisterinpitäjiä ovat seuraavat suomalaiset osakeyhtiöt:

·       Konecranes Oyj, y-tunnus 0942718-2, joka Konecranes-konsernin emoyhtiönä vastaa pääasiallisesti työnhakijoiden henkilötiedoista; ja

·       Konecranes Global Oy, y-tunnus 2711339-8, joka vastaa erityisesti Konecranes-konsernin keskitetyistä IT-resursseista ja kansainvälisistä henkilötietojen siirroista

Nämä ja kaikki muut Konecranes-konserniin kuuluvat, henkilötietojen käsittelijöinä toimivat yhtiöt (jäljempänä "Konecranes", "me", "meitä", "meidän") pitävät henkilötietojen suojaamista erittäin tärkeänä.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan Konecranes-konsernin jatkuvasta sitoutumisesta henkilötietojesi ("työnhakijatietojen") luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen sekä henkilötietojen käsittelykäytännöistä Konecranes-konsernin rekrytointiprosesseissa ("rekrytoinnissa"). Ilmoitus kattaa myös työnhakijatietojen käsittelyn verkkosovelluksissa, joita Konecranes käyttää rekrytoinnissa esimerkiksi työpaikkailmoitusten julkaisemiseen ja työhakemusten vastaanottamiseen.

Konecranes käsittelee työnhakijatietoja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Yksityiskohtaisempia lisätietoja työnhakijatietoja koskevasta tietosuojasta on saatavana seuraavasta lähteestä:

Konecranesin työnhakijoiden tietosuojaseloste ("tietosuojaseloste"), muut myöhemmät viittaukset tähän ilmoitukseen kattavat myös tietosuojaselosteen, ellei muuta erikseen mainita).

Jos tietosuojaselosteen ja tämän ilmoituksen sisältämät tiedot poikkeavat toisistaan, tietosuojaselosteessa mainitut tiedot pätevät.

Lue tämä ilmoitus huolellisesti ennen kuin osallistut rekrytointiin. Osallistumalla rekrytointiin ja/tai lähettämällä (suoraan tai välillisesti) Konecranesille rekrytointiin liittyvät työnhakijatiedot ymmärrät, että työnhakijatietojasi käsitellään tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa oletamme, että keskeytät välittömästi rekrytointiin osallistumisen ja jätät työnhakijatiedot antamatta tai lopetat niiden antamisen Konecranesille. Huomaa kuitenkin, että työnhakijatietojen puuttuminen voi estää hakemuksesi huomioimisen rekrytoinnissa.


Suostumuksesi

Suostumuksesi työnhakijatietojen käsittelyyn kattaa kaikkien rekrytoinnin yhteydessä saatujen työnhakijatietojen keräämisen (tarvittaessa myös mahdollisilta rekrytointiin liittyviltä kolmansilta osapuolilta tai lähteistä) ja käsittelyn tässä ilmoituksessa ja tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Annat suostumuksesi Konecranesille antamalla työnhakijatietojasi Konecranesille joko jatkamalla verkkotyökalun käyttöä tai ottamalla meihin yhteyttä muulla tavalla (esim. sähköpostitse tai kirjeitse).

Suostumuksesi kattaa tilanteen mukaan myös alla kuvattujen arkaluonteisten työnhakijatietojen keräämisen ja käsittelyn.

Ota kuitenkin huomioon, että jos annat Konecranesille arkaluontoisia työnhakijatietoja (esimerkiksi liittämällä hakemukseen tai ansioluetteloon valokuvan tai terveystietoja), joita Konecranes ei ole pyytänyt, sinun katsotaan tarkoituksellisesti antaneen erillisen suostumuksen arkaluontoisten työnhakijatietojen käsittelemiseen tässä ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä työpaikkailmoituksessa tai tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja käyttäen.

Huomioi, että suostumuksen peruuttaminen estää heti hakemuksesi huomioimisen rekrytoinnissa.

Käytettävät tiedonkeruumenetelmät

Rekrytointiin osallistuminen edellyttää tiettyjen työnhakijatietojen antamista itse. Verkkopohjaisten (tai muiden tietojärjestelmäperustaisten) tiedonkeruumenetelmien käytön lisäksi tai sijaan tietyt tai kaikki työnhakijatiedot voidaan rekrytointiprosessista riippuen kerätä hakijalta itseltään (esim. puhelimitse, työhaastattelussa tai muulla rekrytoinneissa yleisellä tavalla).

Sen lisäksi, että työnhakijatietoja kerätään hakijalta itseltään, työnhakijatietoja saatetaan kerätä myös julkisista lähteistä, kolmansilta osapuolilta, omilta työntekijöiltämme ja/tai muilta meille palveluja tarjoavilta henkilöiltä. Antamalla edellä mainitun suostumuksesi hyväksyt näiden tietojen keräämisen mainituista lähteistä.

Kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Keräämme tyypillisesti työnhakijan perustietoja kuten hakijan nimi, yhteystiedot, työkokemus, koulutus, muu osaaminen, suositukset, kiinnostuksen kohteet, ansioluettelo ja työhakemus. Jos annat tietoa (kuten suosituksia) toista henkilöä koskien, vastaat siitä, että sinulla on lain mahdollisesti edellyttämä toisen henkilön suostumus tietojen antamiseen. Sinun on myös saatettava kyseisen toisen henkilön tietoon tämä ilmoitus ja tietosuojaseloste sekä se, että hänen henkilötietojaan käsitellään osana rekrytointia ja että hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa (ks. yllä).

Lisäksi saatamme kerätä muun tyyppisiä työnhakijatietoja, joita tarvitaan rekrytoinnissa. Tarkempaa tietoa työnhakijatietojen tyypeistä ja käsittelystä on tietosuojaselosteessa.

Konecranes ei yleensä kerää erityisiä henkilötietoryhmiin kuuluvia työnhakijatietoja ("arkaluontoisia työnhakijatietoja"), kuten henkilötietoja, joista käy ilmi rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai terveyttä tai seksuaalista käyttäytymistä koskevia seikkoja. Konecranes saattaa kuitenkin tapauskohtaisesti tarvita tiettyjä arkaluontoisia työnhakijatietoja, jos se on välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön pakollisten vaatimusten täyttämiseksi tai sen arvioimiseksi, onko hakija soveltuva tehtävään.

Lisäksi, jos osallistut rekrytointiin sähköisesti verkkosovelluksenavulla, saatamme automaattisesti jäljittää tiettyjä henkilötietojasi, kuten IP-osoitteen, osoitteen, josta siirryt verkkosovellukseen ja verkkoselaimesi tyypin ennen edellä mainittujen työnhakijatietojen pyytämistä.

Säilytämme työnhakijatietoja enintään kahdentoista (12) kuukauden ajan

·       Rekrytointipäätöksestä (haettu tiettyä työpaikkaa); tai

·       Työnhakijatietojen keräämisestä (tehty avoin hakemus).

Tätä kahdentoista kuukauden säilytysaikaa ("yleistä säilytysaikaa") noudatetaan, ellei jokin seuraavista toisin edellytä tai salli:

·       Sovellettavat lait (ks. tämän ilmoituksen liitteet); tai

·        Rekisteröidyn suostumus.


Lisäksi työnhakijatietojen voimme pidentää säilytysaikaa, mikäli se on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai tapauskohtaisesti Konecranesin sisäisen tutkinnan suorittamiseksi.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Konecranes käsittelee työnhakijatietojasi pääasiassa rekrytointiprosessien yhteydessä, osana hakemusten vastaanottamista, työhaastatteluja, henkilökohtaisia arviointeja, taustatietojen tarkistuksia (jotka voi mahdollisesti suorittaa myös ulkopuolinen palveluntarjoaja) ja muita rekrytoinnin suorittamisessa tarvittavia toimia. Työnhakijatietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on siksi

·       Avoimien työpaikkojemme täyttäminen.

Saatamme käsitellä työnhakijatietoja myös seuraaviin tarkoituksiin:

·       Raportointi ja analysointi;

·       IT-järjestelmä- ja prosessikehitys; ja

·       Työnhakijan ja Konecranesin oikeuksien turvaaminen sekä rekrytoinnissa sovellettavien lakien noudattamisen varmistaminen.

Tarkemmat tiedot työnhakijatietojen käyttötarkoituksista ovat tietosuojaselosteessa.

Työnhakijatietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai muihin kuin tässä ilmoituksessa ja tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Työnhakijatietojen käsittelyn lainmukaisuus

Työnhakijatietojen käsittelyn lainmukaisuus Konecranesissa perustuu:

·       Työnhakijan ja/tai kolmansien osapuolten suostumuksiin (lain niin vaatiessa);

·       Rekisterinpitäjän pakottaviin lakisääteisiin velvoitteisiin tai oikeuksiin, mukaan lukien rajoituksetta työ-, tietosuoja-syrjimättömyys-  ja rikoslainsäädäntö; tai

·       Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (avointen työpaikkojen täyttäminen).

Työnhakijatietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Mitään työnhakijatietoja ei yleisesti luovuteta muiden, Konecranesin ulkopuolisten rekisterinpitäjien itsenäiseen käyttöön, ellei laki sitä edellytä.

Työnhakijatietoja voidaan siirtää muille Konecranes-yhtiöille tai kolmansille osapuolille (esim. alihankkijoille), jotka käsittelevät työnhakijatietoja Konecranesin puolesta tässä ilmoituksessa ja tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Näin työnhakijatiedot säilyvät tosiasiallisesti omassa hallinnassamme.

Koska Konecranes toimii maailmanlaajuisesti, työnhakijatietoja saattavat teknisistä ja käytännön syistä käsitellä sellaiset Konecranes-yhtiöt tai alihankkijat, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (mukaan lukien Sveitsi) ulkopuolella. Joissakin maissa, joihin henkilötietoja mahdollisesti lähetetään tai joista käsin tietoja käytetään, saattaa olla työnhakijan sijaintimaasta poikkeava tietosuojataso. Tällaisissa tapauksissa työnhakijatietoja käsitellään kuitenkin sovellettavien lakien (esim. EU:n komission mallisopimuslausekkeiden) sekä Konecranesin tietojenkäsittelyä koskevien käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Liiketoimintamme mahdollisen myynnin yhteydessä saatamme antaa työnhakijatietoja myös ostajalle tai ostajaehdokkaalle. Tällaisessa tapauksessa annamme vain vähimmän mahdollisen määrän tietoja ja aina vain sen verran, kuin sovellettavien lakien noudattaminen mahdollistaa.

Konecranes saattaa tarjota valikoitujen kolmansien osapuolten käyttöön kumuloituja tilastotietoja työnhakijoista ja rekrytoinnista, mutta nämä anonyymit tilastot eivät sisällä työnhakijatietojasi.

Turvallisuus

Valitettavasti tietojen siirtäminen Internetin kautta ei ole täysin turvallista. Emme voi täysin taata meille lähettämiesi työnhakijatietojen tietoturvaa, ja siirto tapahtuu aina omalla vastuullasi. Vastaanotettuamme tietosi noudatamme tiukkoja turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä asiattoman ja laittoman työnhakijatietoihin käsiksi pääsyn, tietojen muuttamisen ja tietojen käytön estämisen ehkäisemiseksi.


Evästeiden käyttö

Konecranes saattaa aika ajoin tallentaa tietokoneellesi tietoja, joiden avulla Konecranes pystyy tunnistamaan tietokoneesi. Tällaisia tietoja kutsutaan yleisesti evästeiksi. Tavallisesti evästeiden avulla voidaan kerätä määrättyjä tietokoneeseen liittyviä tietoja, kuten IP-osoite, tietokoneen käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi ja linkittävien sivustojen osoitteet. Evästeiden tarkoituksena on parantaa rekrytointiprosessin käytettävyyttä ja laatua. Evästeistä kerrotaan tarkemmin erillisessä evästeitä koskevassa ilmoituksessa (edellä ja jäljempänä mainitut viittaukset tähän ilmoitukseen kattavat myös evästeitä koskevan ilmoituksen, ellei muuta erikseen mainita). Jos tämän ilmoituksen, tietosuojakuvauksen ja evästeitä koskevan ilmoituksen sisältämät tiedot poikkeavat toisistaan, evästeitä koskevassa ilmoituksessa mainitut tiedot pätevät.


Oikeutesi

Sinulla on oikeus milloin tahansa

·       Saada pääsy työnhakijatietoihisi;

·       Tarkistaa työnhakijatietojesi oikeellisuus;

·       Pyytää puutteellisten, virheellisten ja vanhentuneiden työnhakijatietojesi muokkaamista tai poistamista;

·       Tulla tietyin ehdoin unohdetuksi;

·       Rajoittaa tietyin ehdoin työnhakijatietojesi käsittelyä;

·       Saada meille toimittamasi työnhakijatiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle; ja

·       Tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.


Sinulla on myös oikeus milloin tahansa

·       Peruuttaa suostumuksesi työnhakijatietojesikäsittelyyn.


Huomaa kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen estää heti hakemuksesi huomioimisen rekrytoinnissa.

Jos sinulla on pääsy käyttäjäprofiiliin verkkorekrytointityökalussa, oikeuksien käyttäminen onnistuu helpoiten sen kautta. Voit myös ottaa meihin yhteyttä jäljempänä mainittuja tai tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja käyttämällä. Oikeuksiasi käsitellään tarkemmin tietosuojaselosteessa.


Muut verkkosivustot

Rekrytointiimme liittyvät tietolähteemme saattavat aika ajoin sisältää linkkejä kumppaniverkostojen, mainostajien ja tytäryhtiöiden verkkosivustoihin. Jos siirryt linkkien kautta näille verkkosivustoille, huomioi, että ne ovat erillisiä sivustoja, jotka eivät kuulu tämän ilmoituksen tai muiden Konecranesin tietosuojakäytäntöjen piiriin vaan toimivat omien tietosuojakäytäntöjen, ilmoitusten tai vastaavien asiakirjojen mukaisesti. Emme vastaa näistä käytännöistä, ilmoituksista tai vastaavista asiakirjoista tai niiden puuttumisesta tai kyseisten verkkosivustojen käytöstä. Tarkista sivustojen käytännöt, ilmoitukset ja/tai muut tietosuojaan liittyvät asiakirjat ennen kuin annat työnhakijatietoja näissä sivustoissa.


Tämän ilmoituksen muuttaminen

Konecranes voi aika ajoin muuttaa tätä ilmoitusta tai tehdä siihen lisäyksiä. Lisäksi Konecranes voi muokata pääsyä rekrytointiprosessiin tai perua pääsyn koska tahansa joko ilmoittamalla siitä tai ilman erillistä ilmoitusta. Konecranes suosittelee, että työn hakijat tarkistavat tämän ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset säännöllisesti.


Ota yhteyttä

Jos haluat ottaa yhteyttä Konecranesiin tietosuojaan liittyvissä asioissa, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen data.protection(at)konecranes.com.

Yhteystiedot (mm. sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot) muita rekrytoinnin tietosuojaa koskevia tiedusteluja varten löytyvät tietosuojaselosteesta.


Ei työpaikkatakuuta

Konecranes ei takaa työnhakijalle työpaikkaa. Julkaistut työpaikkailmoitukset eivät missään tilanteessa muodosta sitoumusta työpaikan tarjoamiseen. Konecranes pidättää oikeuden olla koska tahansa rekrytoimatta ketään tai muuttaa työnhakijan soveltuvuutta koskevia vaatimuksia ilmoittamatta siitä työnhakijoille.


Kanadaa koskeva lisäys:

Voimassa alkaen: 9.10.2017

Tämä lisäys täydentää Konecranesin työnhakijoita koskevaa tietosuojailmoitusta ja sisältää Kanadan lainsäädännöstä aiheutuvia lisäyksiä/muutoksia.

·       Yleisen säilytysajan sijaan kaikkien työnhakijatietojen säilytysaika käyttötarkoituksesta riippumatta on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta joko rekrytointipäätöksestä (kun on haettu tiettyä työpaikkaa) tai työnhakijatietojen keräämisestä (kun on jätetty avoin hakemus).


Suomea koskeva lisäys:

Voimassa alkaen: 9.10.2017

Tämä lisäys täydentää Konecranesin työnhakijoita koskevaa tietosuojailmoitusta ja sisältää Suomen lainsäädännöstä aiheutuvia lisäyksiä/muutoksia.

·       Yleinen säilytysaika pätee muuten, mutta työnantajan velvollisuuksien sekä työnhakijoiden ja työnantajan oikeuksien (mukaan lukien rajoituksetta syrjimättömyyteen ja rikosoikeudellisiin prosesseihin liittyvät velvollisuudet ja oikeudet) täyttämisen tarkoitukseen liittyvään käsittelyyn työnhakijatietojen säilytysaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta.

·       Joitakin tiettyjä tehtäviä täytettäessä saatamme sovellettavien lakien puitteissa kerätä ja käsitellä luotettavuuden arviointiin liittyviä työnhakijatietoja, kuten henkilöluottotietoja.

·       Joitakin tiettyjä tehtäviä täytettäessä saatamme sovellettavien lakien puitteissa pyytää hakijan huumetestin tai persoonallisuus- ja/tai soveltuvuustestin tuloksia. Tällaisissa tapauksissa hakijaa tiedotetaan asiasta yksityiskohtaisesti etukäteen ja häneltä myös pyydetään erikseen nimenomainen suostumus.

Saksaa koskeva lisäys:

Voimassa alkaen: 9.10.2017

·       Tämä lisäys täydentää Konecranesin työnhakijoita koskevaa tietosuojailmoitusta ja sisältää Saksan lainsäädännöstä aiheutuvia lisäyksiä/muutoksia. Yleisen säilytysajan sijaan kaikkien työnhakijatietojen säilytysaika käyttötarkoituksesta riippumatta on kuusi (6) kuukautta joko rekrytointipäätöksestä (kun on haettu tiettyä työpaikkaa) tai työnhakijatietojen keräämisestä (kun on jätetty avoin hakemus).


Yhdysvaltoja koskeva lisäys:

Voimassa alkaen: 9.10.2017

Tämä lisäys täydentää Konecranesin työnhakijoita koskevaa tietosuojailmoitusta ja sisältää Yhdysvaltain lainsäädännöstä aiheutuvia lisäyksiä/muutoksia.

·       Yleisen säilytysajan sijaan kaikkien työnhakijatietojen säilytysaika käyttötarkoituksesta riippumatta on kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta joko rekrytointipäätöksestä (kun on haettu tiettyä työpaikkaa) tai työnhakijatietojen keräämisestä (kun on jätetty avoin hakemus).