Melden is belangrijk

 

Bij Konecranes doen we zaken op een directe, duidelijke en ethische manier en bevorderen we een gezonde bedrijfscultuur waarin mensen zich veilig kunnen voelen bij het melden van nalevingskwesties en ethische zorgen. Een klokkenluider kan ons attent maken op ernstige risico's die personen, onze onderneming, de maatschappij of het milieu betreffen.

 

Als u zich zorgen maakt of als u zich in verband met uw werk bewust wordt van een probleem of gedrag dat illegaal is of niet in overeenstemming is met de bedrijfswaarden of de Gedragscode van Konecranes, is het belangrijk om dit te melden.

Lokale wetgeving kan beperkingen bevatten met betrekking tot klokkenluiders- en onderzoeksprocessen, inclusief het soort zaken dat kan worden gemeld, maar in het algemeen zijn voorbeelden van kwesties die moeten worden gemeld:

 • Schendingen van de mensenrechten
 • Corruptie of omkoping
 • Fraude en diefstal
 • Belangenverstrengeling
 • Samenzwering met concurrenten
 • Aan de gedragscode gerelateerde intermenselijke kwesties, zoals discriminatie of pesterij
 • Inbreuk op gegevensbescherming
 • Onnauwkeurigheden in boeken en bestanden
 • Overtredingen van milieuwetgeving
 • Schendingen van de gedragscode voor leveranciers
 • Witwassen
 • Handelssancties en exportcontroles
 • Handel met voorkennis

 

Hoe maakt u een melding?

In eerste instantie wordt aanbevolen om contact op te nemen met uw manager als u in dienst bent van de Konecranes Groep, of met uw contactpersoon binnen de Konecranes Groep als u een externe belanghebbende bent.

Het is ook mogelijk om de zaak te melden via ons Whistleblowing Channel, dat anonieme meldingen mogelijk maakt wanneer de lokale wetgeving dit toestaat. U hoeft geen duidelijk bewijs te hebben van het wangedrag voordat u het meldt, maar meldingen moeten eerlijk en te goeder trouw worden ingediend.

 

 

Het wereldwijde Whistleblowing Channel is het sterk aanbevolen kanaal voor alle melders. Het kanaal wordt beheerd door het Compliance & Ethics-team van de Konecranes Groep, een wereldwijd team dat onafhankelijk is van bedrijven en lokale besluitvorming en dat in staat is om alle gevallen onpartijdig te onderzoeken. Elke taal kan worden gebruikt bij het melden via het Whistleblowing Channel.

In overeenstemming met de Nederlandse wetgeving biedt Konecranes naast het meldingskanaal van de groep ook een lokaal meldingskanaal aan. De lokale meldingskanalen worden vertrouwelijk behandeld via e-mail en beheerd door lokale HR-vertegenwoordigers. Het Compliance & Ethics-team van de Groep zal ondersteuning bieden bij lokale onderzoeken, tenzij dit wordt afgewezen door de melder of is verboden door de lokale wetgeving.

Merk op dat de klokkenluidersprocedure niet moet worden toegepast:

 • Voor commerciële vragen of klachten
 • In gevallen van een onmiddellijk risico voor leven of eigendom, waarbij u noodhulp wilt ontvangen
 • Voor alle klachten die u met betrekking tot uw arbeidsovereenkomst heeft, die buiten de bovengenoemde onderwerpen vallen
 • Voor het beslechten van persoonlijke geschillen
 • Voor het uiten van beschuldigingen, waarvan u weet dat zij ongegrond zijn

 

Wat kan ik verwachten als ik melding van iets maak?

Alle meldingen worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld voor zover toegestaan door de relevante lokale wetgeving en alle aanvaarde meldingen worden onderworpen aan een passend onderzoek en corrigerende maatregelen.

We zullen alle meldingen beoordelen en onderzoeken uitvoeren zonder onnodige vertraging. Alles wordt in het werk gesteld om ontvangen meldingen binnen 7 dagen na ontvangst te bevestigen. Follow-up of feedback van het onderzoek wordt binnen 3 maanden na ontvangst van de melding aan de melder verstrekt.

 

Antivergelding

We hebben een duidelijk antivergeldingsbeleid: Konecranes tolereert geen vergelding van welke aard dan ook tegen personen die te goeder trouw hun bezorgdheid uiten.

Houd er rekening mee dat de wettelijke bescherming die door de lokale wetgeving aan klokkenluiders wordt geboden per land kan verschillen en dat de reikwijdte van de bescherming onder de lokale wetgeving beperkter kan zijn, afhankelijk van de gemelde zaken en de personen die melden, dan de vrijwillige bescherming die door Konecranes wordt geboden.

 

Gegevensbescherming

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring voor klokkenluiders en onderzoeken.

 

Externe meldingen

De melder kan ook een melding doen aan EU-agentschappen of nationale aangewezen autoriteiten in overeenstemming met de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Nederlandse wetgeving als de melding betrekking heeft op een schending van EU-wetgeving of algemeen belang zoals vermeld in de richtlijn of zoals bepaald door de respectievelijke nationale wetgeving.

De externe melding moet worden gedaan bij het Nederlandse Huis voor klokkenluiders of bij een van de aangewezen autoriteiten. Een lijst van bevoegde autoriteiten vindt u hier (in het Nederlands): https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wetstraject/wetstekst (Hoofdstuk 1a. Externe meldingskanalen)

 

Een medewerker die te goeder trouw om advies vraagt en een zorg uit of mogelijk wangedrag meldt, doet het juiste.

MEER INFORMATIE OVER HET COMPLIANCE & ETHICS-PROGRAMMA VAN KONECRANES IS BESCHIKBAAR OP ONZE BEDRIJFSWEBSITE (in het Engels)

Local reporting channels

The global Whistleblowing Channel is the strongly recommended channel for all reporters. The channel is managed by Konecranes group’s Compliance & Ethics team which is a global team independent from businesses and local decision-making and able to investigate all cases impartially. Any language can be used when reporting via the Whistleblowing Channel.

In line with local laws we also offer local reporting channels for the below countries:

Belgium

S.A. Konecranes N.V.

 

Email address: [email protected]

Managed by: dedicated Board member

Hungary

Konecranes Kft.

 

E-Mail address: [email protected]

Managed by: Managing Director