Det är viktigt att säga ifrån

 

Det är viktigt att säga ifrån

På Konecranes gör vi affärer på ett direkt, tydligt och etiskt sätt och främjar en sund företagskultur där människor kan känna sig trygga med att rapportera efterlevnad och etiska problem. Visselblåsning kan hjälpa oss att uppmärksamma allvarliga risker som påverkar individer, företaget, samhället eller miljön.

Om du har ett problem eller blir medveten om ett problem eller ett uppträdande som är olagligt eller inte överensstämmer med Konecranes företagsvärderingar eller uppförandekod är det viktigt att säga ifrån.

Observera att lokala lagar kan omfatta begränsningar gällande visselblåsnings- och undersökningsprocesserna, inklusive vad som kan rapporteras, men allmänna exempel på bekymmer som bör tas upp är:

 • Kränkningar av mänskliga rättigheter
 • Korruption och mutor
 • Bedrägeri och stöld
 • Intressekonflikter
 • Maskopi med konkurrenter
 • Personalfrågor förknippade med Uppförandekoden, till exempel diskriminering och trakasserier
 • Överträdelser beträffande dataskyddet
 • Felaktigheter i böcker och register
 • Överträdelser av miljölagstiftning
 • Överträdelser av uppförandekoden för leverantörer
 • Penningtvätt
 • Handelssanktioner och exportkontroll
 • Insiderhandel

 

Hur ska man säga ifrån?

I första hand rekommenderas att man kontaktar sin chef om man är anställd av Konecranes-koncernen, eller att kontakta din kontaktperson inom Konecranes-koncernen om du är extern intressent.

Det är också möjligt att rapportera ärendet via vår koncerns visselblåsningskanal, vilket möjliggör anonym rapportering när det är tillåtet enligt lokal lagstiftning. Du behöver inte ha tydliga bevis för oegentligheterna innan du rapporterar dem, men rapporter måste lämnas in ärligt och i god tro.

Visselblåsningskanal är den kanal som rekommenderas för alla rapportörer. Kanalen sköts av Konecranes-koncernens Compliance & Ethics-team, som är ett världsomspännande team som är fristående från verksamheten och lokalt beslutsfattande och som opartiskt kan undersöka alla ärenden. Alla språk kan användas vid rapportering via visselblåsningskanalen.

I enlighet med svensk lag och tillämpliga kollektivavtal erbjuder Konecranes-koncernen, förutom koncernens rapporteringskanal, även en lokal rapporteringskanal. Den lokala rapporteringskanalen hanteras konfidentiellt via email och hanteras av lokala HR-representanter. Om du vill göra din anmälan muntligt eller ha ett fysiskt möte, kontakta de lokala HR-representanterna direkt.

 

 

Observera att visselblåsningsprocessen inte ska användas:

 • För kommersiella förfrågningar eller klagomål
 • I fall av omedelbar fara för liv eller egendom och du behöver akut hjälp
 • För eventuella klagomål som du kan ha i relation till dina anställningsvillkor och som faller utanför ovan nämnda ämnen
 • För att lösa personliga tvister
 • Anklaga någon för något som du vet inte stämmer

 

Vad kan jag förvänta mig när jag säger ifrån?

Alla rapporter kommer att tas på allvar och behandlas konfidentiellt i den utsträckning som tillåts enligt relevant lokal lagstiftning och alla godkända rapporter kommer att bli föremål för en lämplig utredning och korrigerande åtgärd.

Vi kommer att, utan onödigt dröjsmål, granska alla rapporter och genomföra utredningar. Alla ansträngningar görs för att bekräfta mottagna rapporter inom sju (7) dagar från mottagandet. Uppföljning eller återkoppling rörande utredningen lämnas till rapportören inom tre (3) månader efter mottagandet av rapporten.

 

Inga repressalier

Vi har en tydlig policy mot repressalier: Konecranes tolererar inte repressalier av något slag mot personer som rapporterar problem i god tro.

Observera att det rättsliga skydd som lokala lagar ger visselblåsare varierar mellan olika länder och omfattningen av skyddet enligt lokala lagar kan vara mer begränsat beroende på de frågor som rapporteras och de personer som rapporterar än det frivilliga skydd som Konecranes tillhandahåller.

 

Dataskydd

Mer information om behandling av dina personuppgifter finns i Visselblåsning och utredningar, dataskyddsmeddelande..

 

Extern rapportering inom EU

Rapportören kan också göra en rapport till EU-organ eller nationella utsedda myndigheter i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv och svensk lagstiftning om rapporten rör ett brott mot EU-lagar som anges i direktivet eller som definieras i respektive nationell lag, t.ex. om en person har lämnat in en rapport till företaget via den interna rapporteringskanalen men företaget inte har svarat och följt upp.

Mer information finns på de lokala myndigheternas respektive webbplatser. Se lista här!

 

Alla som söker råd i god tro och tar upp ett bekymmer eller rapporterar misstänkt oegentlighet agerar på rätt sätt.

MER INFORMATION OM KONECRANES COMPLIANCE & ETHICS-PROGRAM FINNS PÅ ENGELSKA PÅ VÅR FÖRETAGSWEBBPLATS

Vid frågor, vänligen kontakta Konecranes group Compliance & Ethics team via email [email protected].

Local reporting channels

The global Whistleblowing Channel is the strongly recommended channel for all reporters. The channel is managed by Konecranes group’s Compliance & Ethics team which is a global team independent from businesses and local decision-making and able to investigate all cases impartially. Any language can be used when reporting via the Whistleblowing Channel.

In line with local laws we also offer local reporting channels for the below countries:

Sweden

Konecranes Lift Trucks AB

Konecranes AB

 

Email address: [email protected]

Managed by: Local HR team

Belgium

S.A. Konecranes N.V.

 

Email address: [email protected]

Managed by: dedicated Board member

Hungary

Konecranes Kft.

 

E-Mail address: [email protected]

Managed by: Managing Director