Demag logo   Konecranes je jedinečným poskytovatelem servisních služeb pro zařízení Konecranes i Demag.

Konecranes technician inspecting hoist
Inspekce jeřábů a kladkostrojů

Kontroly bezpečnosti a dodržování předpisů

Inspekce jeřábu jsou určeny k posouzení bezpečnosti zařízení, detekci opotřebení a identifikaci potřeb údržby pro bezpečný a produktivní provoz. Inspekce mohou také ověřit, zda Vaše zařízení vyhovuje současným místním normám a předpisům, což Vám pomůže vyhnout se nákladným pokutám a narušení provozu.

Kromě pravidelných inspekčních prohlídek jeřábu je užitečné mít vypracovaný komplexní plán preventivní údržby, plánovaných oprav a pokročilých služeb, které hlouběji prověří Váš jeřáb a jeho součásti. S koordinovaným programem můžete efektivněji udržovat bezpečnější, spolehlivější a kompatibilnější provoz.

Konecranes expert and customer on site
Program preventivní údržby

Servis ušitý na míru Vašim potřebám

Účinný program preventivní údržby spočívá v inspekcích, případně kontrolách dodržování předpisů a v běžné údržbě. Cílem je pomoci Vám dodržovat předpisy, řídit se doporučením výrobce pro údržbu a snížit pravděpodobnost poruch, které mají za následek neplánované prostoje.

Naše servisní programy přizpůsobujeme konkrétním provozům s ohledem na typ zařízení, jeho použití, provozní prostředí, provozní třídu, servisní historii, doporučení výrobce a zákonné požadavky.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Metoda rizika a doporučení

Identifikace rizik a příležitostí ke zlepšení

Kdykoli provádíme servis Vašeho zařízení, používáme naši metodu Rizika a doporučení k dokumentaci a stanovení priorit nápravných opatření.

Nejprve zkontrolujeme díly, abychom vyhodnotili jejich stav. Pokud si všimneme nedostatků nebo poruch, klasifikujeme je jako bezpečnostní riziko, výrobní riziko nebo nedefinovaný stav. Také identifikujeme jakékoli příležitosti ke zlepšení. Během našeho přezkoumání Vám doporučujeme nápravná opatření a projednáváme je s Vámi.

Souhrn rizik a doporučení naleznete také na našem zákaznickém portálu yourKONECRANES.com, který bude dostupný zákazníkům na českém trhu od podzimu 2020.

Konecranes expert and customer
Konzuktace se zákazníkem

Konzultační přístup

Kdykoli provádíme servis Vašeho zařízení, používáme konzultační přístup, abychom sdíleli naše zjištění a poskytovali Vám cenná doporučení.

Vyhodnocení bezpečnosti

Revizní nebo servisní technik s Vámi provede analýzu bezpečnosti; teprve potom opustí pracoviště nebo uvede zařízení zpět do provozu.

Vyhodnocení návštěvy

Po dokončení každého servisu nebo inspekce jeřábu provede technik nebo revizní technik analýzu na pracovišti a podělí se s Vámi o výsledky svého zjištění při inspekci nebo preventivní údržbě, předloží identifikovaná rizika a příležitosti ke zlepšení a vyžádá si rozhodnutí o doporučených aktivitách.

Vyhodnocení zakázky

Společně s Vámi on-line nebo po telefonu projdeme existující rizika/doporučení a cenovou nabídku, odpovíme na Vaše dotazy a zaznamenáme další kroky.

Business review

Tato analýza se provádí ve spolupráci s vedením Vaší společnosti a jde o podrobnou analýzu našeho servisního vztahu – sleduje se vývoj, zpětná vazba a celková přínos. Diskutujeme společně o doporučeních a dalších plánech.

Online access to your equipment and maintenance data image
Zákaznický portál yourKONECRANES.com

Rychlý a snadný přístup k informacím o údržbě jeřábu

Náš zákaznický portál yourKONECRANES.com poskytuje rychlý a snadný přístup k informacím o údržbě Vašeho jeřábu, stavu zařízení a údajům o používání, a dále podrobnostem o Servisní smlouvě. Poskytuje propojení s údaji o používání z nástroje TRUCONNECT. Poskytuje transparentní přehled informací o událostech a aktivitách jeřábového parku ve vybraném časovém intervalu.

Konecranes technician fixing crane
Servis a dodatečné vybavení

Korektivní údržba a modernizace

Vyřešte problémy s bezpečností a produktivitou a využijte příležitosti ke zlepšení provedením včasných oprav, výměnou součástí nebo přidáním zcela nové technologie do jeřábu.

Korektivní údržba se provádí po zjištění závady a je zaměřena na obnovení Vašeho jeřábu do stavu, ve kterém může plnit svou úlohu bezpečně a produktivně. Včasná oprava zjištěných poruch snižuje pravděpodobnost havarijního stavu jeřábu a je dána normami.

Dodatečné vybavení jeřábu je relativně snadný a ekonomický způsob, jak do stávajícího mostového jeřábu přidat aktuální funkce či nové technologie. Ve srovnání s modernizací vyžaduje dodatečné vybavení obvykle mnohem méně přípravného plánování a prostojů.

Konecranes technician working on hoist
Korektivní údržba

Minimalizujte prostoje pomocí plánování oprav

Oprava známých poruch je klíčová z hlediska bezpečnosti a má významný ekonomický smysl. Poruchy zjištěné při inspekcích a preventivní údržbě jsou zdokumentovány a nápravná opatření jsou s Vámi projednána. Máte možnost plně koordinovat opravy jeřábů a kladkostrojů z hlediska Vašeho výrobního plánu, tak aby byly minimalizovány prostoje.

Led lighting retrofit for cranes image
Dodatečné vybavení jeřábu

Prodlužte životnost Vašeho zařízení

Výměnou součástí, jako jsou kladkostroje, lanové kladkostroje, ovládací panely, frekvenční měniče a elektroinstalace, lze prodloužit životnost zařízení a zlepšit dostupnost náhradních dílů, bezpečnost a produktivitu provozu.

Bezpečnost a produktivitu lze také zvýšit přidáním zcela nové technologie, jako jsou anti-kolizní zařízení, systémy pro zabránění bočním tahům, výstražná zařízení, zobrazovače zatížení, bezdrátové ovládací systémy a zařízení pro vzdálený monitoring.