Konecranes technician inspecting hoist
Kontroly žeriavov a kladkostrojov

Kontroly bezpečnosti a zhody

Kontroly žeriavov sú určené na posúdenie bezpečnosti zariadení, zisťovanie opotrebenia a identifikáciu potrieb údržby pre bezpečnú a produktívnu prevádzku Inšpekciami sa tiež dá overiť, či je zariadenie v súlade s platnými miestnymi normami a predpismi, čo pomôže vyhnúť sa nákladným pokutám a prerušeniu prevádzky. 

Okrem pravidelných kontrol žeriavu je užitočné vypracovať komplexný plán preventívnej údržby, plánovaných opráv a následného servisu, ktoré sa podrobnejšie zameriavajú na váš žeriav a jeho súčasti. Pomocou koordinovaného programu môžete efektívnejšie udržiavať bezpečnejšiu, spoľahlivejšiu a vyhovujúcu prevádzku.

Konecranes expert and customer on site
Program preventívnej údržby

Služby šité na mieru vašim požiadavkám

Účinný program preventívnej údržby pozostáva z kontrol preventívnej údržby, prípadne kontrol zhody a bežnej údržby. Cieľom je pomôcť dodržať nariadenia, dodržiavať odporúčania výrobcu týkajúce sa údržby a znížiť pravdepodobnosť porúch, ktoré majú za následok neplánované odstávky.

Naše servisné programy prispôsobujeme vašim prevádzkam, berieme do úvahy zariadenie, jeho použitie, prevádzkové prostredie, triedu výkonu, históriu servisu, odporúčania výrobcu a zákonné požiadavky.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Metóda rizík a odporúčaní

Identifikácia rizík a príležitostí na zlepšenie

Vždy, keď servisujeme vaše zariadenie, uplatňujeme našu metódu rizík a odporúčaní na zdokumentovanie a stanovenie priorít nápravných opatrení.

Najprv skontrolujeme komponent, aby sme vyhodnotili jeho stav. Potom zaznamenáme a poruchy, nedostatky a/alebo porušenia a kategorizujeme ich ako bezpečnostné riziko, výrobné riziko alebo neurčitý stav. Identifikujeme tiež všetky príležitosti na zlepšenie. Odporúčame prijať nápravné opatrenia a prediskutujeme ich s vami počas procesu kontroly.

Súhrn rizík a odporúčaní môžete vidieť aj na našom zákazníckom portáli yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Zákaznícka konzultácia

Odborné poradenstvo na každom kroku

Vždy, keď vykonávame údržbu vášho zariadenia - využívame konzultačný prístup, aby sme sa podelili o naše zistenia a poskytli odporúčania.

Bezpečnostná kontrola

Vždy, keď sa zistí riziko spojené s bezpečnosťou, inšpektor alebo technik vykonajú s vami kontrolu bezpečnosti pred opustením pracoviska alebo opätovným uvedením zariadenia do prevádzky.

Kontrolná návšteva

Po dokončení každej servisnej požiadavky a na mieste sa inšpektor alebo technik podelí o poznatky o svojich zisteniach z kontroly alebo údržby, skontroluje identifikované riziká a príležitosti na zlepšenie a prijme vaše rozhodnutie o odporúčaných opatreniach.

Servisná kontrola

Miestna pobočka vykoná servisnú kontrolu osobne, online alebo telefonicky. Prejdeme si otvorené riziká/odporúčania a citácie, odpovieme na vaše otázky alebo obavy a zdokumentujeme ďalšie kroky.

Obchodná kontrola

Raz ročne alebo podľa potreby vykonáme túto kontrolu na vašej úrovni riadenia. Toto je hĺbková kontrola nášho servisného vzťahu - zameraná na pokrok, spätnú väzbu a zdokumentovanú hodnotu.

Online access to your equipment and maintenance data image
zákaznícky portál yourKONECRANES

Rýchly a ľahký prístup k informáciám o údržbe žeriava

Náš zákaznícky portál yourKONECRANES.com poskytuje rýchly a ľahký prístup k vašim informáciám o údržbe žeriavu, o stave majetku a údaje o použití a podrobnostiach dohody. Portál poskytuje transparentný pohľad na všetky činnosti údržby, varovania TRUCONNECT a dokonca výdavky v ľubovoľnom zvolenom časovom intervale. Môžete si rýchlo zobraziť, analyzovať a zdieľať súhrnné údaje pre jednotlivé zariadenia alebo celý žeriavový park.

Konecranes technician fixing crane
Služby

Korektívna údržba a dodatočné vybavenie

Zamerajte sa na problémy s bezpečnosťou a produktivitou a využite príležitosti na zlepšenie včasnými opravami, výmenou komponentov alebo pridaním novej technológie do svojho žeriavu.

Korektívna údržba sa vykonáva po zistení poruchy a je zameraná na uvedenie žeriavu do stavu, v ktorom môže vykonávať zamýšľanú funkciu. Včasná oprava známych porúch znižuje pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych havárií, pričom je často nariadená predpisom.

Dodatočné vybavenie je pomerne ľahký a ekonomický spôsob, ako pridať súčasné funkcie a technológie k existujúcemu mostovému žeriavu. V porovnaní s modernizáciami si dodatočné vybavenie zvyčajne vyžaduje oveľa menej predbežného plánovania a prestojov.

Konecranes technician working on hoist
Korektívna údržba

Minimalizujte prestoje plánovanými opravami

Oprava známych porúch je dôležitá pre bezpečnosť a má aj ekonomický význam. Zdokumentujeme poruchy komponentov zistené pri kontrolách a preventívnej údržbe a prerokujeme s vami nápravné opatrenia. Vieme koordinovať opravy žeriavov a kladkostrojov okolo vášho výrobného programu, aby sme minimalizovali prestoje.

Led lighting retrofit for cranes image
Dodatočné vybavenie

Predĺžte životnosť svojho zariadenia

Výmenou komponentov, ako sú lanové kladkostroje, reťazové kladkostroje, elektrické/ovládacie panely, frekvenčné meniče a napájacie/dátové prenosové vedenia, sa môže predĺžiť životnosť zariadenia a zvýšiť dostupnosť náhradných dielov, bezpečnosť a produktivita prevádzky.

Bezpečnosť a produktivitu možno zvýšiť aj pridaním nových technológií, ako sú systémy na zabránenie kolízií, systémy na prevenciu bočného vyťahovania, varovné zariadenia, displeje zaťaženia, bezdrôtové riadiace systémy, zariadenia na kontrolu stavu a diaľkové monitorovanie.