Konecranes technician inspecting hoist
Επιθεωρήσεις Γερανών και Βαρούλκων

Επιθεωρήσεις για ασφάλεια και συμμόρφωση

Οι επιθεωρήσεις γερανών έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν την ασφάλεια του εξοπλισμού, να εντοπίζουν φθορές και βλάβες και να εντοπίζουν τις ανάγκες συντήρησης για ασφαλή και παραγωγική λειτουργία. Οι επιθεωρήσεις μπορούν επίσης να επιβεβαιώνουν ότι ο εξοπλισμός σας συμμορφώνεται με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα και τους κανονισμούς, βοηθώντας σας να αποφεύγετε τα δαπανηρά πρόστιμα και τη διακοπή της λειτουργίας. 

Εκτός από τις τακτικές επιθεωρήσεις γερανών, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο προληπτικής συντήρησης, προγραμματισμένων επιδιορθώσεων και προηγμένων συντηρήσεων που ρίχνουν μια βαθύτερη ματιά στον γερανό σας και τα εξαρτήματά του. Με ένα συντονισμένο πρόγραμμα, μπορείτε πιο αποτελεσματικά να διατηρήσετε μια ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη και συμμορφούμενη λειτουργία.

Konecranes expert and customer on site
Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει επιθεωρήσεις προληπτικής συντήρησης, επιθεωρήσεις συμμόρφωσης, όπου απαιτούνται, και ομοιόμορφη συντήρηση. Ο στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς, να ακολουθήσετε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη συντήρηση και να μειώσετε την πιθανότητα βλαβών που έχουν ως αποτέλεσμα μία μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας.

Προσαρμόζουμε τα προγράμματα συντήρησής μας στις λειτουργίες σας, λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό, τη χρήση τους, το λειτουργικό περιβάλλον, την κλάση λειτουργίας, το ιστορικό συντήρησης, τις συστάσεις του κατασκευαστή και τις νομικές απαιτήσεις.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Μέθοδος Ανάλυσης Κινδύνων και Παροχής Προτάσεων

Εντοπισμός κινδύνων και ευκαιρίες βελτίωσης

Όταν κάνουμε εργασίες συντήρησης στον εξοπλισμό σας, εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Ανάλυσης Κινδύνων και Παροχής Προτάσεων για να τεκμηριώσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στις διορθωτικές ενέργειες.

Αρχικά επιθεωρούμε ένα εξάρτημα για να εκτιμήσουμε την κατάστασή του. Όταν παρατηρούμε βλάβες, ελαττώματα ή/και παραβιάσεις κανονισμών τις κατηγοριοποιούμε είτε ως κίνδυνο ασφάλειας, κίνδυνο παραγωγής είτε ως μία απροσδιόριστη κατάσταση. Επίσης εντοπίζουμε οποιεσδήποτε ευκαιρίες βελτίωσης. Κάνουμε συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και συζητούμε μαζί σας για αυτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης.

Μπορείτε να δείτε μία σύνοψη των κινδύνων και συστάσεων στην πύλη πελατών μας yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Συμβουλευτικές υπηρεσίες πελάτη

Η γνώμη του ειδικού σε κάθε βήμα σας

Όποτε συντηρούμε τον εξοπλισμό σας, χρησιμοποιούμε μια συμβουλευτική προσέγγιση για να κοινοποιήσουμε τα ευρήματά μας και να παρέχουμε συστάσεις.

Αξιολόγηση ασφάλειας

Κάθε φορά που εντοπίζεται ένας κίνδυνος που σχετίζεται με την ασφάλεια, ο επιθεωρητής ή ο τεχνικός θα διενεργεί μια επισκόπηση ασφάλειας μαζί σας πριν αποχωρήσει από τον χώρο ή επαναφέρει τον εξοπλισμό σε λειτουργία.

Αξιολόγηση Επίσκεψης

Κατά την ολοκλήρωση κάθε αιτήματος συντήρησης και ενώ βρίσκεται στον χώρο, ο επιθεωρητής ή ο τεχνικός θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα της επιθεώρησης ή της συντήρησης, θα εξετάσει τους εντοπισμένους κινδύνους και τις ευκαιρίες βελτίωσης και θα λάβει την απόφασή σας σχετικά με τις προτεινόμενες ενέργειες.

Αξιολόγηση Συντήρησης

Το τοπικό υποκατάστημα θα προχωρήσει σε μία Αξιολόγηση Υπηρεσιών αυτοπροσώπως, διαδικτυακά ή τηλεφωνικώς. Θα προχωρήσουμε σε προτάσεις και προσφορές ανοικτών κινδύνων, θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας και θα καταγράψουμε τα επόμενα βήματα.

Επιχειρηματική Αξιολόγηση

Ετησίως ή ανάλογα με τις ανάγκες, θα πραγματοποιούμε αυτήν την αξιολόγηση σε επίπεδο διαχείρισης σας. Πρόκειται για μια εις βάθος αξιολόγηση της σχέσης με τις υπηρεσίες μας, εξετάζοντας την πρόοδο, τα σχόλια και την καταγεγραμμένη αξία.

Online access to your equipment and maintenance data image
Πύλη πελατών yourKONECRANES

Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες συντήρησης γερανού

Η πύλη πελατών, yourKONECRANES.com, σας δίνει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες συντήρησης του γερανού σας, στην κατάσταση παγίων, στα δεδομένα χρήσης και στις λεπτομέρειες σύμβασης. Η πύλη σάς προσφέρει μια διαφανή εικόνα όλων των δραστηριοτήτων συντήρησης, των ειδοποιήσεων TRUCONNECT και των δαπανών για οποιοδήποτε επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μεμονωμένων παγίων ή ολόκληρου του στόλου μπορούν να προβληθούν, να αναλυθούν και να κοινοποιηθούν γρήγορα.

Konecranes technician fixing crane
Συντήρηση

Διορθωτική Συντήρηση και Μετα-τροποποιήσεις

Επιλύστε προβλήματα ασφάλειας και παραγωγικότητας, και αξιοποιήστε τις ευκαιρίες βελτίωσης κάνοντας επιδιορθώσεις εγκαίρως, αντικαθιστώντας εξαρτήματα ή/και προσθέτωντας νέες τεχνολογίες στον γερανό σας.

Η Διορθωτική Συντήρηση αφορά εργασίες που εκτελούνται σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος και ο στόχος της είναι να επαφέρει τον γερανό σας σε μια κατάσταση που θα μπορεί να εκτελεί τις προβλεπόμενες λειτουργίες του. Η έγκαιρη επισκευή γνωστών σφαλμάτων περιορίζει την πιθανότητα έκτακτων βλαβών και συχνά απαιτείται από τους κανονισμούς.

Η Μετα-τροποποίηση είναι ένας σχετικά εύκολος και οικονομικός τρόπος για να προσθέσετε σύγχρονες λειτουργίες και τεχνολογίες στην υπάρχουσα γερανογέφυρα που διαθέτετε. Σε σύγκριση με τον εκσυγχρονισμό, οι μετα-τροποποιήσεις απαιτούν κατά κανόνα πολύ λιγότερο προγραμματισμό εκ των προτέρων και μικρότερο διάστημα διακοπής των εργασιών.

Konecranes technician working on hoist
Διορθωτική συντήρηση

Ελαχιστοποιήστε το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας με προγραμματισμένες επισκευές

Η αποκατάσταση γνωστών σφαλμάτων συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας και είναι λογική από οικονομικής άποψης. Καταγράφουμε τα σφάλματα των εξαρτημάτων που εντοπίζουμε κατά τις επιθεωρήσεις και τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, και συζητάμε μαζί σας τις διορθωτικές ενέργειες. Μπορούμε να οργανώσουμε τις επισκευές του γερανού και του βαρούλκου σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής σας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών.

Led lighting retrofit for cranes image
Μετα-τροποποιήσεις

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας

Αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα όπως τα βαρούλκα συρματόσχοινου, τα βαρούλκα αλυσίδας, τους ηλεκτρικούς πίνακες ή πίνακες ελέγχου, τους μετατροπείς συχνότητας και τις γραμμές μεταφοράς ισχύος/δεδομένων, η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού μπορεί να παραταθεί και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η ασφάλεια και η παραγωγικότητα της λειτουργίας βελτιώνονται.

Η ασφάλεια και η παραγωγικότητα μπορούν επίσης να βελτιωθούν με την προσθήκη νέας τεχνολογίας, όπως είναι τα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, τα συστήματα πρόληψης πλευρικής έλξης, οι προειδοποιητικές συσκευές, οι οθόνες φορτίου, τα ασύρματα συστήματα ελέγχου, οι συσκευές κατάστασης και απομακρυσμένης παρακολούθησης.