Kontrole zgodności z wymogami dla suwnic

Kontrola zgodności z wymogami prawnymi

Firma Konecranes zdobyła pozycję światowego lidera w zakresie serwisu suwnic ze względu na naszą koncentrację na potrzebach klientów oraz znajomość lokalnych wymogów kontrolnych. W krajach, w których nie ma wymogów prawnych co do kontroli zgodności lub gdzie kontrola jest potrzebna wyłącznie w celu potwierdzenia stanu sprzętu, oferujemy różnorodne usługi kontroli, oparte o zalecenia producentów, nasze doświadczenie branżowe i wiedzę fachową.

Kontrole zgodności z przepisami mają na celu zagwarantowanie spełnienia wymogów prawnych, określonych przez organizacje rządowe.

Rozumiemy wymogi, którym muszą sprostać nasi klienci. Właśnie ta wiedza odróżnia tę usługę od zwykłych kontroli suwnic.

Realizacja corocznych kontroli zgodności nie gwarantuje automatycznie osiągnięcia zgodności. W większości krajów przepisy — oraz najlepsze praktyki branżowe — zawieszają poprzeczkę znacznie wyżej. Regulacje częstokroć wymagają zapobiegawczej obsługi technicznej, napraw w celu usunięcia wad, kontroli cyklu życia, przeglądów generalnych, ekspertyz technicznych oraz testów obciążeń. Firma Konecranes oferuje zarówno kontrole zgodności, jak i zapobiegawczej obsługi technicznej i może zrealizować jedną lub obydwie usługi w zależności od wymagań lokalnych.

Rodzaje inspekcji oferowanych przez Konecranes

Inspekcja wstępna

Sprawdza urządzenia pod kątem usterek i odchyleń od zaleceń producenta i obowiązujących norm, które mogą stanowić zagrożenie dla jego bezpiecznego użytkowania. Zwykle wymagana jest przed oddaniem do użytku nowej suwnicy lub w przypadku oddania do użytku suwnicy po dłuższym okresie nieużywania, przemieszczenia w inne miejsce lub w przypadku poważnej modyfikacji konstrukcji lub elementów suwnicy.

Inspekcja okresowa

Sprawdza urządzenie pod kątem usterek i odchyleń od zaleceń producenta i obowiązujących norm, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania suwnicy. Zazwyczaj odbywa się raz do roku.

Inspekcja stała

Kontroluje elementy wyposażenia o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa między przeglądami okresowymi a planowanymi wizytami konserwacyjnymi.

Inspekcja główna

Sprawdza urzązenie pod kątem usterek i odchyleń od zaleceń producenta oraz obowiązujących norm, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania suwnicy. Zazwyczaj przeprowadza się ją po pierwszych 10 latach pracy.

Inspekcja elektryczna

Kontrola wzrokowa oraz testy eksploatacyjne i funkcjonalne elementów elektrycznych urządzenia.

Inspekcja mechaniczna

Kontrola wzrokowa oraz testy eksploatacyjne i funkcjonalne elementów mechanicznych urządzenia.

Kalkulacja DWP

Oszacowanie pozostałego projektowanego okresu pracy urządzenia.

Test obciążenia

Sprawdza, czy urządzenie jest zdolne do podnoszenia i przenoszenia obciążenia znamionowego wszystkimi projektowanymi ruchami. Test obciążenia został również zaprojektowany w celu spełnienia lokalnych wymagań ustawowych dotyczących testowania obciążenia, a częstotliwość wykonywania tego testu nie powinna przekraczać 12 miesięcy. Insperktor Dozoru Urzędu Technicznego lub akredytowanej firmy zewnętrznej weźmie udział w próbie obciążenia, a jeśli próba zakończy się powodzeniem, zostanie przyznany wymagany certyfikat.

Inspekcja zawiesi i akcesoriów

Sprawdza niekonserwowalny osprzęt do podnoszenia ładunku i akcesoria, które są przymocowane do haka suwnicy podczas pracy. Kontrola identyfikuje braki i odstępstwa od lokalnych ustawowych przepisów BHP i jest przeprowadzana przez przeszkolony i wykwalifikowany personel serwisowy. Usługa kontroli wykorzystuje znaczniki identyfikacji radiowej (RFID) do rejestrowania danych z kontroli osprzętu do podnoszenia ładunku oraz aplikację na smartfona, aby szybko i niezawodnie identyfikować osprzęt.

Prewencyjne inspekcje konserwacyjne  

Inspekcje konserwacji zapobiegawczej pomagają spełnić lokalne wymagania prawne dotyczące konserwacji.

Coroczna inspekcja zgodności nie zapewnia całkowitej zgodności z przepisami. Normy w większości krajów i najlepsze praktyki branżowe wymagają znacznie więcej. Przepisy często wymagają konserwacji zapobiegawczej, napraw w celu usunięcia braków, przeglądów okresu użytkowania, remontów generalnych, ocen technicznych i testów obciążenia. Firma Konecranes oferuje zarówno inspekcje zgodności, jak i konserwację zapobiegawczą i może przeprowadzić jedną z nich lub obie, w zależności od lokalnych wymagań. 

Nasze przeglądy w ramach konserwacji zapobiegawczej są przeprowadzane przez przeszkolonych techników Konecranes, z wykorzystaniem naszego autorskiego oprogramowania i procedur konserwacji MAINMAN.

W większości krajów oferujemy MAINMAN Planned Maintenance w celu przeprowadzenia kontroli wizualnych i prac konserwacyjnych, takich jak regulacja i smarowanie, w celu spełnienia zaleceń konserwacyjnych producenta.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oferujemy ocenę MAINMAN, aby zapewnić pogłębiony obraz stanu urządzenia, jednocześnie spełniając wymagania okresowej kontroli zgodności.

Produkty MAINMAN są podstawą naszych programów konserwacji zapobiegawczej