Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vuoden 2023 liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kaikkien aikojen parhaat

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023, 2.2.2024 klo 8.30

 

Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vuoden 2023 liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kaikkien aikojen parhaat

 

Vuoden 2023 liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kaikkien aikojen parhaat

 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

 

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Konecranes on tehnyt muutoksia saatujen tilausten ja nettokäyttöpääoman raportointiin. Tässä katsauksessa esitetyt edellisen vuoden luvut on oikaistu, ja ne ovat täysin vertailukelpoisia kuluvan vuoden lukujen kanssa.

 

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 926,0 miljoonaa euroa (960,3), -3,6 prosenttia (-1,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset laskivat Satamaratkaisuissa, pysyivät suunnilleen samalla tasolla Teollisuuslaitteissa ja kasvoivat Kunnossapidossa.

- Kunnossapidon sopimuskannan arvo oli 318,3 miljoonaa euroa (306,9), +3,7 prosenttia (+5,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 377,9 miljoonaa euroa (359,6), +5,1 prosenttia (+8,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Tilauskannan arvo oli 3 040,8 miljoonaa euroa (2 901,7) joulukuun lopussa, +4,8 prosenttia (+6,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Liikevaihto oli 1 148,9 miljoonaa euroa (1 020,9), +12,5 prosenttia (+15,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa mutta pieneni Teollisuuslaitteissa.

- Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli 11,7 prosenttia (11,6), ja vertailukelpoinen EBITA oli 133,8 miljoonaa euroa (118,2). Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti nousi pääasiassa myyntivolyymin kasvun ja hinnoittelun seurauksena.

- Liiketulos oli 121,6 miljoonaa euroa (103,0), 10,6 prosenttia liikevaihdosta (10,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa (8,2) ja koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,21 (0,91) euroa.

- Vapaa kassavirta oli 166,8 miljoonaa euroa (90,8).

 

VUOSI 2023 LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 4 161,4 miljoonaa euroa (4 227,9), -1,6 prosenttia (+0,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 1 490,7 miljoonaa euroa (1 442,5), +3,3 prosenttia (+5,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 3 966,3 miljoonaa euroa (3 364,8), +17,9 prosenttia (+20,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli 11,4 prosenttia (9,5), ja vertailukelpoinen EBITA oli 450,7 miljoonaa euroa (318,4). Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

- Liiketulos oli 402,5 miljoonaa euroa (223,2), 10,1 prosenttia liikevaihdosta (6,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 17,2 miljoonaa euroa (63,5) ja koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 3,46 (1,77) euroa.

- Vapaa kassavirta oli 511,4 miljoonaa euroa (24,6).

- Nettovelka oli 365,8 miljoonaa euroa (688,3) ja nettovelkaantumisaste 22,9 prosenttia (48,0).

- Hallitus ehdottaa osingoksi 1,35 euroa (1,25) osaketta kohti vuodelta 2023.

 

KYSYNTÄNÄKYMÄT

 

Kysyntäympäristömme teollisuusasiakkaiden keskuudessa on pysynyt hyvänä ja jatkuu hyvällä tasolla.

 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

 

Konecranes odottaa liikevaihdon pysyvän suunnilleen samalla tasolla tai kasvavan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna. Konecranes odottaa vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin pysyvän suunnilleen samalla tasolla tai paranevan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna.

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

Neljäs vuosineljännes

Tammi - joulukuu

 

10-12/

2023

10-12/

2022

Muutos

%

 1-12/

2023

  1-12/

2022

Muutos

%

Saadut tilaukset, MEUR 1

926,0

960,3

-3,6

4 161,4

4 227,9

-1,6

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

 

 

 

3 040,8

2 901,7

4,8

Liikevaihto yhteensä, MEUR

1 148,9

1020,9

12,5

3 966,3

3 364,8

17,9

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), MEUR 2

154,9

140,2

10,5

535,0

406,1

31,8

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % 2

13,5 %

13,7 %

 

13,5 %

12,1 %

 

Vertailukelpoinen EBITA, MEUR 2

133,8

118,2

13,2

450,7

318,4

41,5

Vertailukelpoinen EBITA, % 2

11,7 %

11,6 %

 

11,4 %

9,5 %

 

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 2

125,8

111,2

13,1

419,7

286,6

46,4

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2

11,0 %

10,9 %

 

10,6 %

8,5 %

 

Liikevoitto, MEUR

121,6

103,0

18,0

402,5

223,2

80,3

Liikevoittoprosentti, %

10,6 %

10,1 %

 

10,1 %

6,6 %

 

Voitto ennen veroja, MEUR

124,1

99,1

25,3

367,6

190,7

92,7

Tilikauden voitto, MEUR

96,4

72,5

32,9

275,6

138,5

98,9

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

1,22

0,91

33,6

3,48

1,77

96,2

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

1,21

0,91

32,9

3,46

1,77

96,2

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

22,9 %

48,0 %

 

Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, liukuva 12 kk 1

 

 

 

0,7

1,7

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

16,4 %

9,0 %

 

Vertailukelpoinen sijoitutun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

17,7 %

13,4 %

 

Vapaa kassavirta, MEUR

166,8

90,8

 

511,4

24,6

 

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

16 503

16 563

-0,4

 

1) Edellistä vuotta oikaistu johtuen raportoinnin muutoksesta, jossa sopimuskannan myynti on sisällytetty saatuihin tilauksiin

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

TOIMITUSJOHTAJA ANDERS SVENSSON:

 

Vuosi 2023 oli Konecranesille vahva alusta loppuun. Makrotalouden ongelmista huolimatta saadut tilauksemme pysyivät edellisvuoden tasolla. Liikevaihtomme ja vertailukelpoinen EBITA-kateprosenttimme kasvoivat jokaisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2023 liikevaihtomme ja vertailukelpoinen EBITA-kateprosenttimme olivat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Tämä on erinomainen saavutus, ja olen ylpeä tiimimme kovasta työstä ja sitoutumisesta vuoden aikana.

 

Kysyntäympäristömme pysyi yleisesti hyvänä neljännellä vuosineljänneksellä, vaikka makrotalouden mittarit osoittivat edelleen markkinaolosuhteiden heikentymistä monilla alueilla. Saadut tilaukset laskivat 1,7 % edellisvuoteen verrattuna vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Tilauskantamme oli joulukuun lopussa 3,0 miljardia euroa eli 6,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

 

Toimituskykymme pysyi samalla hyvällä tasolla kuin edellisillä vuosineljänneksillä. Konsernin liikevaihto kasvoi 15,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oli yli 1,1 miljardia euroa.

 

Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani hieman edellisvuoteen verrattuna ja oli 11,7 % pääasiassa liikevaihdon kasvun ja jatkuneen positiivisen hinnoitteluvaikutuksen seurauksena. Kannattavuus parani edellisvuodesta Satamaratkaisuissa ja Teollisuuslaitteissa, mutta heikkeni Kunnossapidossa. Kassavirta pysyi vahvana.

 

Liiketoimintasegmenteistämme Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat 8,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi 11,0 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti laski edellisvuodesta ja oli 20,2 %. Lasku johtui pääasiassa tilapäisesti matalammasta tuottavuudesta ja myyntimixistä. Sopimuskannan arvo kasvoi edelleen ja oli neljännen vuosineljänneksen lopussa 5,3 % suurempi vertailukelpoisilla valuutoilla edellisvuoteen verrattuna.

 

Teollisuuslaitteiden ulkoiset tilaukset kasvoivat 4,0 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Ulkoinen liikevaihto laski 1,4 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti kuitenkin kasvoi edellisvuodesta ja oli 6,5 % pääasiassa hinnoittelun sekä hyvin edenneen Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteiden optimointiohjelman ansiosta. Vuoden 2023 aikana ohjelman positiivinen tulosvaikutus Teollisuuslaitteissa oli noin 11 miljoonaa euroa, josta noin 3 miljoonaa euroa kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä.

 

Satamaratkaisujen saadut tilaukset olivat 304 miljoonaa euroa, ja ne laskivat 15,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Saadut tilaukset kuitenkin kasvoivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Myynnin tehokkuus parani edelleen, ja liikevaihto kasvoi 38,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani vastaavasti ja oli 8,0 %. Tämä johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta. Satamaratkaisujen tilauskannan arvo oli yli 1,7 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa.

 

Vuonna 2024 odotamme kysyntäympäristön pysyvän hyvänä teollisuusasiakkaidemme keskuudessa, vaikka markkinoiden epävarmuus ei olekaan ohi. Satama-asiakkaidemme osalta konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Satamaratkaisujen myyntiputkessa on kaikenkokoisia projekteja, mutta saatujen tilausten vaihtelu vuosineljännesten välillä on liiketoiminnalle tyypillistä, sillä tilausten ajoitus riippuu asiakkaan päätöksenteon ajoituksesta.

 

Olemme myös antaneet taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2024. Odotamme liikevaihtomme ja vertailukelpoisen EBITA-kateprosenttimme pysyvän samalla tasolla tai paranevan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna. Vaikka myynnin kehitys on jatkunut hyvänä, toimitusketjut ovat edelleen hauraita.

 

Kaksi viikkoa sitten julkistimme Konecranesin uuden brändi-identiteetin, joka tukee pyrkimystämme tulla materiaalinkäsittelyalan globaaliksi johtajaksi. Meillä on kriittinen rooli ihmisten kannalta välttämättömien materiaalien ja tavaroiden käsittelyssä, ja samalla työskentelemme vähäpäästöisemmän maailman puolesta. Uusi brändilupauksemme on Konecranes moves what matters. Se ilmentää merkittävää vaikutusta, jonka saamme aikaan yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, ja heijastaa sitoutumistamme merkitykselliseen, myönteiseen muutokseen kaikkialla, missä toimimme.

 

Vuosi 2023 oli Konecranesille kaikin puolin vahva vuosi. Vuositasolla saadut tilauksemme pysyivät vuoden 2022 tasolla huolimatta epävarmuuden lisääntymisestä ja makrotalouteen liittyvistä huolenaiheista. Liikevaihtomme oli kaikkien aikojen korkein ja kasvoi 20,5 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, kun pääsimme yli suurimmasta osasta aiempien vuosien toimitusketjuihin liittyvistä haasteistamme. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosenttimme parani lähes 2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli kaikkien aikojen paras: 11,4 %. 

 

Vahva tuloksemme osoittaa, että teemme oikeita asioita yhtiönä. Meillä on selkeä suunnitelma, jonka toteuttamista jatkamme saavuttaaksemme taloudelliset tavoitteemme. Vuosi 2024 on Konecranesille 30. vuosi itsenäisenä yhtiönä, ja teemme kovasti töitä pitääksemme lupauksemme: kasvatamme edelleen liikevaihtoamme, parannamme kannattavuutta ja teemme merkityksellistä työtä siellä, missä sitä eniten tarvitaan – Konecranes moves what matters.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

 

Konecranes järjestää webcastin ja puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tänään klo 11.30. Tilaisuus on englanninkielinen, ja toimitusjohtaja Anders Svensson ja finanssijohtaja Teo Ottola esittelevät tilinpäätöstiedotteen. Konferenssin lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Webcast nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Webcastia voi seurata seuraavan linkin kautta:

https://konecranes.videosync.fi/2023-q4

 

Kysymyksien esittämistä varten puhelinkonferenssiin voi liittyä rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012085

 

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

 

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti kysymyslomakkeen kautta webcastia seuratessa.

 

 

SEURAAVA KATSAUS

 

Konecranes Oyj:n tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsaus julkaistaan 25.4.2024.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

 

 

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 600 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com