26.04.2018 - Повідомлення про проведення загальних зборів 29.05.2018 року.

Шановний акціонер!

Доводимо до Вашого відома, що чергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» (місцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, оф. корп. 8, офіс 9) відбудуться 29 травня 2018 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись 29 травня 2018 року з 09-30 до 09-55. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 травня 2018 року.

Проект порядку денного:

 

1. Обрання лічильної комісії.

 

Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Іванова Олена Миколаївна; Член комісії – Павська Катерина Георгієвна.

 

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

 

Проект рішення. Обрати Головою Загальних Зборів товариства (зазначається особа, яка пропонується акціонерами), Секретарем – (зазначається особа, яка пропонується акціонерами).

 

3. Про засвідчення бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення. Засвідчувати бюлетені для голосування підписом Генерального директора і печаткою товариства.

 

4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2017 році. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

 

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

 

6. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.

 

Проект рішення. Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора за 2017 рік.

 

7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2017 рік у складі:

 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року (форма 1) з валютою балансу 96 670 тис. грн.;

 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (форма 2) з чистим фінансовім результатом 17 394 тис. грн.;

 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 46 697 тис. грн.;

 

- Звіт про власний капітал за 2017 рік (форма 4) із залишком 79 254 тис. грн.;

 

- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (форма 5).

 

8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.

 

Проект рішення. Розподіл нерозподіленого прибутку у розмірі 64 089 тис. грн. здійснити на одному з наступних Загальних Зборів товариства. Розподілити прибуток, отриманий у 2017 році, у розмірі 17 394 тис. грн., таким чином: частину прибутку у розмірі 13 894 тис. грн. направити на розвиток товариства, залишок у розмірі 3 500 тис. грн. – на соціальний розвиток. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

 

9. Про припинення повноважень та обрання Генерального директора товариства.

 

Проект рішення. Відкликати з 29 травня 2018 року Плясова Сергія Вячеславовича з посади Генерального директора товариства. Обрати з 30 травня 2018 року Генеральним директором товариства Плясова Сергія Вячеславовича на строк 5 (п’ять) років.

 

10. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором.

 

Проект рішення. Затвердити умови договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором.

 

11. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства.

 

Проект рішення. Відкликати з 29 травня 2018 року Укківі Ріту з посади Ревізора товариства. Обрати з 30 травня 2018 року Укківі Ріту на посаду Ревізора товариства.

 

12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.

 

Проект рішення. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.

 

13. Про вчинення значних правочинів.

 

Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 29.05.2018 року по 28.05.2019 року включно, із наступними параметрами:

 

·       характер правочинів – будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу ІІІ книги п’ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб’єктів), застави, іпотеки (за якими товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів;

 

·       гранична сукупна вартість – 500 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору.

 

Надати повноваження Генеральному директору товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, укладати та підписувати від імені товариства відповідні договори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена законодавством, розміщена на власному веб-сайті товариства: http://konecranes.com.ua/.

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор товариства Плясов Сергій Вячеславовович.

 

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА», внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

 

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі дійсний паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.

З повагою,

Наглядова рада ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

 

 

To shareholder of KONECRANES UKRAINE JSC

Dear shareholder!

Please be kindly informed that next general meeting of KONECRANES UKRAINE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (the location of company: Fontanska doroga street, 16, building 8, office 9, city Odesa, 65049, Ukraine) will take place on May 29, 2018 at location of company. Start of the meeting at 10.00. Registration of shareholders and their representatives will be on May 29, 2018 from 09.30 to 09.55. The date of making a list of shareholders, who have a right to participate in general meeting – May 22, 2018.

The draft of agenda:

1. Electing of the counting commission.

 

The project of resolution. To elect a counting commission consisting of two persons: Chairman of the commission – Ms. Elena Ivanova; Member of the commission – Ms. Ekaterina Pavskaya.

 

2. Electing of Chairman and Secretary of meeting.

 

The project of resolution. To appoint of (a person that is offered by shareholders is marked here) as the Chairman of the General Meeting of company, and (a person that is offered by shareholders is marked here) as the Secretary of the General Meeting.

 

3. About the certification of bulletins for voting.

 

The project of resolution. To certify voting bulletins by the signature of the General Director and the seal of the company.

 

4. Report of General Director about the results of activity of company in 2017 and decision-making on results of its consideration.

 

The project of resolution. To approve the report of the General Director on results of the company's activities in 2017. The General Director's work for the reported period is considered to be satisfactory.

 

5. Report of Supervisory board for 2017 and decision-making on results of its consideration.

 

The project of resolution. To approve the report of the Supervisory board for 2017. The Supervisory board's work for the reported period is considered to be satisfactory.

 

6. Report of Auditor for 2017 and decision-making on results of its consideration. An approval the conclusions of Auditor for 2017.

 

The project of resolution. To approve the report of Auditor for 2017. Auditor's work for the reported period is considered to be satisfactory. To approve the conclusion of Auditor for 2017.

 

7. An approval of annual report of company for 2017.

 

The project of resolution. To approve financial reporting for 2017 in composition:

 

- Balance (financial state report) on December 31, 2017 (form 1) with total assets of 96 670 tUAH;

 

- Report about financial results (gross income report) for 2017 year (form 2) with net financial result 17 394 tUAH;

 

- Cash flow statement (direct method) for 2017 (form 3) with cash flow balance at end of year 46 697 tUAH;

 

- Report about property asset for 2017 (form 4) with balance at end of year 79 254 tUAH;

 

- Notes to the annual financial reporting for 2017 (form 5).

 

8. Distribution of profit and losses of company for 2017. An approval of size of annual dividends for 2017.

 

The project of resolution. A distribution of undistributed profit – 64 089 thousand UAN – to carry out at one of next General Meeting of company. To use the profit received in 2017 – 17 394 thousand UAN – by next ways: part of this profit in the amount of 13 894 thousand UAH to send to the development of the company, the rest in the amount of 3 500 thousand UAH to send to social development. The dividends for 2017 don’t count and don’t pay.

 

9. About stopping of plenary powers and electing of General Director of company.

 

The project of resolution. To withdraw Mr. Sergii Pliasov from the position of General Director of the company since May 29, 2018. To elect Mr. Sergii Pliasov as General Director of the company since May 30, 2018 for the term of 5 (five) years.

 

10. Approving of conditions of agreement (contract), which will conclude with the General Director.

 

The project of resolution. To approve the conditions of agreement (contract), which will conclude with the General Director.

 

11. About stopping of plenary powers and electing of the Auditor of company.

 

The project of resolution. To withdraw Ms. Rita Ukkivi from the position of Auditor of the company since May 29, 2018. To elect Ms. Rita Ukkivi as Auditor of the company since May 30, 2018.

 

12. Approving of conditions of agreement, which will conclude with the Auditor.

 

The project of resolution. To approve the conditions of agreement, which will conclude with the Auditor of company.

 

13. About committing of significant transactions.

 

The project of resolution. To make the decision about preliminary granting of consent to conclusion of considerable legal transactions by company both with residents, and with nonresidents of Ukraine, during no more as one year from date of adoption of this decision, that is during the period with 29.05.2018 to 28.05.2019 inclusive, with the following parameters:

 

·       character of legal transactions – any contracts which are noted in subsection 1 of the section ІІІ books of the fifth of the Civil code of Ukraine in edition for date of adoption of this decision, and also contracts of a guarantee (concerning getting of guarantees from financial institutions and/or other subjects), pledge, a mortgage (where society acts as the depositor or an mortgager), other contracts of providing according to which society provides providing to the corresponding contractors, including agreements concerning prolongation or modification of the contracts which were signed earlier;

 

·       ceiling cumulative price – 500 000 thousand UAH or an equivalent in foreign currency for date of the conclusion of the relevant contract or agreement concerning prolongation or modification of the contract which was signed earlier.

 

To grant the powers to General Director of the company to make decisions concerning conclusion of the legal transactions noted above, to define their essential conditions, to conclude and sign on behalf of the company the relevant contracts or agreements concerning prolongation or modification of the contracts which were signed earlier.

 

Information about the project of resolutions in relation to each of the questions included to agenda is placed on the own web site of company: http://konecranes.com.ua/.

 

Shareholders can look all materials concerning the meeting’s questions at the location of company on the work days on the basis of preliminary handed written application and on the day of general meeting – in the place of their realization. A public servant of company who is responsible for the acquaintance of shareholders with documents – Mr. Sergii Pliasov, General Director.

 

Shareholders have the right in accordance with the procedure established by the current legislation and the Statute to make proposals concerning issues included in the draft of agenda of the General Meeting, as well as regarding new candidates for election to the company's bodies. Proposals shall be submitted not later than 20 days before the date of the General Meeting, and regarding the candidates for the company's bodies – no later than seven days before the date of the General Meeting.

 

Each shareholder has the right to appoint his representative, issuing a power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting. A power of attorney issued by an individual shall be certified by a notary public or other officials who perform notarial acts and may also be certified by the depositary in accordance with the procedure established by the NCSFM. The power of attorney on behalf of the company (legal entity) is issued by its appropriate body or another person authorized for it by company’s documents.

 

To participate in the General Meeting shareholder must have and submit his valid passport, and shareholder’s representative must have and submit his passport and a power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting, certified in accordance with the requirements of the current legislation.

With kind regards,

The Supervisory board of KONECRANES UKRAINE JSC