Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2024 klo 12.30

 

Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Konecranes Oyj:n ("Konecranes" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 27.3.2024 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (osoite: Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää).

 

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

 

Osingonjako

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2024.

 

Palkitsemisraportti

 

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 

Palkitsemispolitiikka

 

Yhtiökokous päätti kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

 

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa, mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

 

Yhtiökokous päätti, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin Yhtiön vuoden 2024 osavuosikatsauksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.

 

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta Yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

 

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

 

Toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi ja Päivi Rekonen, ja Thomas Schulz ja Birgit Seeger valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle.

 

Pasi Laine valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Sami Piittisjärveä ehdotettiin valittavaksi Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Yhtiökokouksessa ilmoitettiin, että Ernst & Young Oy toimii myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Yhtiöjärjestyksen kielen ja rekisteröidyn toiminimen muuttaminen

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kielen ja toiminimen seuraavasti:

 

-        Yhtiön rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen kieli muutetaan ruotsista suomeksi;

-        Yhtiön toiminimi muutetaan sen suomenkieliseen muotoon Konecranes Oyj; ja

-        Yhtiön nykyinen rekisteröity toiminimi Konecranes Abp otetaan käyttöön Yhtiön ruotsinkielisenä rinnakkaistoiminimenä.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2025 asti.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2025 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2029 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

 

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden luovuttamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2025 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2029 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös Yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa Yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 27.3.2029 saakka. Tämä valtuutus on voimassa edellisissä kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Konecranesin internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/agm-2024 viimeistään 10.4.2024 alkaen.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 600 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com