Meddelande om skydd av kunders personuppgifter

Gäller från och med: 1 maj 2020

Syftet med detta meddelande som handlar om skydd av kunders personuppgifter är att informera de personer som representerar våra kundföretag om hur deras personuppgifter behandlas och skyddas. Detta meddelande om dataskydd innehåller en allmän beskrivning av sådan behandling av personuppgifter. Det är det möjligt att alla detaljer i detta meddelande rörande skydd av kunders personuppgifter inte gäller just ditt fall. I allmänhet behandlar vi dina grundläggande personuppgifter, såsom din kontaktinformation, för att göra affärer med det företag som du representerar.

DETTA ÄR ENDAST EN ÖVERSÄTTNING. VID EVENTUELLA AVVIKELSER SKA DEN ENGELSKA VERSIONEN AV DETTA MEDDELANDE GÄLLA.

Vilka av mina personuppgifter behandlas?

I regel:

 • dina väsentligaste personuppgifter
 • information om företaget som du representerar
 • dina kontaktuppgifter.

Beroende på din verksamhet:

 • tekniska identifikationsuppgifter
 • samtycken som du har gett oss
 • beteenderelaterade uppgifter (t.ex. hur du har använt våra digitala tjänster)
 • dina betalningsuppgifter.

Exempel på personuppgifter:

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Konecranes Plc (grundat i Finland och moderbolag till Konecranes Group) har det allmänna ansvaret och den högsta bestämmanderätten. Konecranes Global Corporation (grundat i Finland) har ett begränsat ansvar för Konecranes Groups centraliserade IT-system/program (inklusive underleverantörskontrakt) och internationell överföring av personuppgifter utanför EU/EES.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till data.protection(a)konecranes.com

Vad möjliggör användningen av mina personuppgifter?

Vi har en laglig rätt att behandla dina personuppgifter utifrån vårt legitima intresse att göra affärer med det företag som du representerar.

Varför behandlas mina personuppgifter?

Allmänt sett måste vi behandla dina personuppgifter för att möjliggöra framgångsrika direkta och indirekta affärstransaktioner med det företag som du representerar. Dessa transaktioner omfattar beställning och leverans av produkter och tjänster (direkta) samt utveckling av våra interna processer och system som stöder dessa transaktioner (indirekta).
I detalj använder vi dina personuppgifter i följande syften:
1) affärsutveckling och rapportering
2) kvalitetshantering
3) forskning och utveckling av produkter och tjänster
4) produktion, hantering, underhåll samt forskning och utveckling av processer, IT-tjänster och infrastruktur
5) marknadsföringsaktiviteter
6) försäljningsaktiviteter
7) hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM)
8) tillverkning av produkter
9) leverans av produkter och tjänster (inkl. tillgång till Konecranes Groups digitala kanaler och sparade uppgifter om produkt- eller tjänsteutbildningar som kundkontakten genomgått)
10) fakturering, beskattning och relaterade ekonomiska transaktioner
11) säkerställande av integriteten i Konecranes Groups affärsmiljö och processer (inkl. i tillämpliga fall övervakning av system/säkerhet för att förhindra eller undersöka missbruk)
12) bakgrundsundersökning av kunder (inkl. kundkontakter enligt behov)
13) organisering av evenemang
14) säkerställande av personalens säkerhet (inkl. kundkontakter)
15) arkivering av inaktiva personuppgifter inom ramen för andra användningsändamål och definierade regler för lagring av uppgifter

16) uppfyllande och/eller försvarande av företagets rättigheter och skyldigheter.


Vi kan även använda dina personuppgifter för att förbättra kundupplevelsen samt utveckla produkter och tjänster genom att analysera dina intressen. Utifrån data som samlats in i samband med vår kommunikation och kontakt med dig kan vi analysera behov av ytterligare hantering av kundrelationer och/eller försäljningsrelaterade aktiviteter.
Vi kan kategorisera kunder och kunders kontaktpersoner utifrån uppgifterna som samlats in för att bättre anpassa våra tjänster till dig. Detta kan omfatta anpassad marknadsföring, enkäter om tillfredsställelse och försäljningsrelaterad kommunikation. Kategorisering av kunder baseras delvis på automatiserat beslutsfattande. Vi kan till exempel kategorisera dig automatiskt utgående från dina reaktioner på våra marknadsföringsmeddelanden. Vårt automatiserade beslutsfattande ger dock inte upphov till konsekvenser av laglig eller jämförbar betydelse för dig. Vår kategorisering görs på en allmän nivå och vi använder endast en begränsad del av dina personuppgifter i kategoriseringssyften.

Hur kan jag dra nytta av behandlingen av mina personuppgifter?

Vår användning av dina personuppgifter gör det möjligt för dig och stöder dig att uppfylla dina skyldigheter som arbetstagare gällande affärstransaktioner mellan oss och företaget som du representerar.

Vilka är mina rättigheter?

Du har alltid rätt att

 • motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter utgående från våra legitima intressen
 • avsluta mottagningen av våra meddelanden och vårt material för direkt marknadsföring.

Du har även rätt att när som helst

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • kontrollera dina personuppgifters riktighet
 • på din begäran låta korrigera, ändra eller radera ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter
 • under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • under vissa omständigheter raderas av oss
 • framföra ett klagomål till en övervakande myndighet.

Du kan åberopa dina rättigheter genom att skicka e-post till oss på data.protection(a)konecranes.com eller genom att fylla i formuläret på

Vilka nackdelar kan behandlingen eventuellt medföra för mig? Hur lindras dessa nackdelar?

I enlighet med obligatorisk dataskyddslagstiftning har vi genomfört en noggrann analys av riskerna som vår behandling av våra kunders kontaktuppgifter kan medföra gällande dina rättigheter och friheter.

Liksom all databehandling är vissa risker möjliga även hos oss, framförallt vad gäller

 • sekretessnivån för dina personuppgifter
 • allmänna datasäkerhetsproblem 
 • din oförmåga att komma åt våra system och tjänster.

Dessa risker har dock konstaterats vara låga och det föreligger endast en ytterst liten möjlighet att de inträffar. Dessutom lindrar vi aktivt dessa risker genom att bl.a.

 • kontinuerligt utbilda vår personal
 • tillhandahålla och utveckla detaljerade anvisningar
 • verkställa och förbättra vår dataskyddspraxis.

Varifrån insamlas och erhålls mina uppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter

 • direkt från dig när du t.ex. registrerar dig för våra digitala tjänster, deltar i försäljningsmöten eller pratar med oss på telefon
 • från dina chefer eller kollegor
 • från våra egna anställda eller affärspartners
 • i begränsad mån genom att observera ditt beteende när du använder våra digitala tjänster.

Överförs mina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Ja, från fall till fall kan vi överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES:

 • inom vår företagsgrupp men även till våra externa affärspartners som förser oss med tjänster.

Dina personuppgifter kan överföras till följande länder för behandling:

Vem behandlar mina personuppgifter?

Vi anlitar tillförlitliga underleverantörer som förser oss med t.ex. IT-tjänster som möjliggör vår behandling av personuppgifter. Dessa tjänster omfattar, utan begränsning, tillhandahållande av olika typer av infrastruktur, programvara och program som används rutinmässigt i behandlingen av personuppgifter inom globala företagsgrupper.

 

 

Vem får ta del av mina personuppgifter?

I regel överlåter vi inte dina personuppgifter utanför vår kontroll. Undantaget är fall där lagen så kräver om en domstol, polis eller annan myndighet för upprätthållande av lagen har bett oss om det.

Dina personuppgifter kan dessutom med begränsningar överlåtas till våra tillförlitliga affärspartners.

Hur tryggas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter skyddas med tekniska och organisatoriska åtgärder mot oavsiktlig och/eller olaglig åtkomst, förändring, förstörelse eller annan behandling inklusive otillåtet avslöjande och otillåten överföring av dina personuppgifter.

Sådana åtgärder omfattar men är inte nödvändigtvis begränsade till vederbörliga brandväggar, lämplig kryptering av telefonsamtal och meddelanden samt användning av säkra och övervakade utrustnings- och serverutrymmen. Datasäkerheten är särskilt viktig när tredje parter (dvs. underleverantörer för behandling av personuppgifter) som tillhandahåller och implementerar IT-system och -tjänster anlitas.

Krav på datasäkerhet efterföljs noga vid hanteringen och övervakningen av tillgång till IT-system. Personalen som behandlar dina personuppgifter som en del av deras arbetsuppgifter har utbildats och fått rättmätiga anvisningar i ärenden som gäller dataskydd och datasäkerhet.

Hur länge lagras och används mina personuppgifter?

Högst tio (10) år efter att den senaste affärsaktiviteten som du har medverkat i har avslutats.

Därtill kan vi, i tillämpliga fall, behöva förlänga lagringen av dina personuppgifter med anledning av upprättande, verkställande eller försvar av lagenliga anspråk eller genomförande av interna undersökningar.

Är det inte möjligt att göra affärer utan att behandla mina personuppgifter?

Lagen kräver inte att du tillhandahåller dina personuppgifter, men vissa personuppgifter krävs för att genomföra eller ingå en affärsaktivitet (såsom ett affärskontrakt) med oss.